výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 21, 1-20

1 Keď sa Jóšafat uložil k svojim otcom a bol v Dávidovom meste pochovaný, kráľom sa po ňom stal jeho syn Jóram. 2 Jóram mal bratov, Jóšafatových synov: Azarju, Jechíela, Zekarju, Azarju, Míkaela a Šefatju. Tí všetci boli synmi Jóšafata, kráľa Izraela. 3 Otec ich štedro obdaroval striebrom, zlatom, cennosťami i opevnenými mestami v Judsku. Kráľovstvo však dal Jóramovi, pretože bol prvorodený. 4 Keď Jóram prevzal po svojom otcovi kráľovstvo a upevnil si vládu, usmrtil mečom všetkých svojich bratov i niektorých izraelských hodnostárov. 5 Jóram mal tridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a osem rokov vládol v Jeruzaleme. 6 Uberal sa cestou izraelských kráľov, podľa vzoru Achábovho domu, veď mal Achábovu dcéru za ženu. Robil, čo sa Hospodinovi nepáči. 7 Hospodin však nechcel zničiť dom Dávida pre zmluvu, ktorú s ním uzavrel, a pre svoj prísľub, že jemu a jeho potomkom navždy ponechá sviecu. 8 Za jeho čias sa Edóm vymanil z judského područia a nastolil si vlastného kráľa. 9 Jóram sa ta vybral so svojimi veliteľmi a so všetkými bojovými vozmi. V noci zaútočil a bil Edómčanov. Tí však jeho aj veliteľov bojových vozov obkľúčili. 10 Edóm sa dodnes stal nezávislým od Judska. Zároveň sa z jeho područia vymanila i Libna. To preto, že opustil Hospodina, Boha svojich otcov. 11 Zriaďoval aj výšiny po judských návršiach, obyvateľov Jeruzalema zvádzal na modlárstvo a Júdu na odpadlíctvo. 12 Od proroka Eliáša dostal list tohto znenia: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: Pretože si sa neuberal cestami svojho otca Jóšafata ani cestami judského kráľa Ásu, 13 ale si kráčal cestou izraelských kráľov, zvádzal si na modlárstvo Júdu a obyvateľov Jeruzalema, za príkladom modlárskeho domu Achábovho, ba i vlastných bratov, svoju rodinu, ktorí boli lepší než ty, si vyvraždil, 14 tak i Hospodin zasadí ťažkú ranu tvojmu ľudu, tvojim synom, tvojim ženám a celému tvojmu imaniu. 15 Sám sa budeš zmietať v ťažkej črevnej chorobe, kým ti od dlhotrvajúcej choroby nevyjdú vnútornosti. 16 Hospodin vznietil proti Jóramovi nepriateľstvo Filištíncov a Arabov, čo susedili s Kúšijcami. 17 Tí prepadli Judsko, vtrhli doň a odvliekli všetok majetok, ktorý sa našiel v kráľovskom paláci, aj jeho syna a ženy, takže mu okrem najmladšieho Joacháza neostal žiaden syn. 18 Po všetkom tom ho trápil Hospodin nevyliečiteľnou chorobou vnútorností. 19 Po dlhšom čase, koncom druhého roka, keď prišla posledná chvíľa, vyšli mu následkom choroby vnútornosti a skonal v hrozných bolestiach. Ľud mu však nezapálil na počesť vatru ako jeho otcom. 20 Kráľom sa stal ako tridsaťdvaročný a osem rokov vládol v Jeruzaleme. Odišiel bez povšimnutia. Pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovských hroboch.

2Krn 21, 1-20

Verš 1
Keď sa Jóšafat uložil k svojim otcom a bol v Dávidovom meste pochovaný, kráľom sa po ňom stal jeho syn Jóram.
1Kr 22:50 - Vtedy navrhol Achábov syn Achazja Jóšafatovi: Moji služobníci by sa mohli plaviť s tvojimi. Jóšafat s tým však nesúhlasil.
2Kr 8:16 - V piatom roku vlády izraelského kráľa Jórama, syna Achábovho, ba už za Jóšafata, judského kráľa, sa stal judským kráľom Jóšafatov syn Jóram.

Verš 5
Jóram mal tridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a osem rokov vládol v Jeruzaleme.
2Kr 8:17 - Mal tridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom a v Jeruzaleme vládol osem rokov.

Verš 7
Hospodin však nechcel zničiť dom Dávida pre zmluvu, ktorú s ním uzavrel, a pre svoj prísľub, že jemu a jeho potomkom navždy ponechá sviecu.
2Sam 7:12 - Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc.
1Kr 11:36 - Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môjmu služobníkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby tam zostávalo moje meno.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.
Ž 132:17 - Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému.
1Kr 11:36 - Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môjmu služobníkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby tam zostávalo moje meno.

Verš 8
Za jeho čias sa Edóm vymanil z judského područia a nastolil si vlastného kráľa.
2Kr 8:20 - Za jeho čias sa vymanil Edóm z područia Júdu a nastolil si vlastného kráľa.

Verš 9
Jóram sa ta vybral so svojimi veliteľmi a so všetkými bojovými vozmi. V noci zaútočil a bil Edómčanov. Tí však jeho aj veliteľov bojových vozov obkľúčili.
2Kr 8:21 - Potom prešiel Jóram spolu so všetkými vozmi do Cáiru. V noci vstal a zaútočil na Edómčanov, ktorí ho i s veliteľmi bojových vozov obkľúčili. Ľud sa stiahol do svojich stanov.

Verš 10
Edóm sa dodnes stal nezávislým od Judska. Zároveň sa z jeho područia vymanila i Libna. To preto, že opustil Hospodina, Boha svojich otcov.
2Kr 8:22 - Tak sa stal Edóm až dodnes nezávislým od Júdu. Súčasne sa vtedy vymanila aj Libna.

2Krn 21,1 - Porov. 2 Kr 8,16 n.

2Krn 21,9 - Verš 9 treba doplniť podľa 2 Kr 8,21: "lenže ľud ušiel do svojich stanov".

2Krn 21,10 - Až podnes – rozumej v čase, kedy žil autor prameňa.

2Krn 21,16 - Arabi a Etiópci boli susedia, i keď ich delilo Červené more.