výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Krn 3, 1-17

1 I začal stavěti Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě na hoře Moria, kteráž byla ukázána Davidovi otci jeho, na místě, kteréž byl připravil David, na humně Ornana Jebuzejského. 2 A počal stavěti druhého měsíce, dne druhého, království svého léta čtvrtého. 3 A toto jest vyměření Šalomounovo při stavení domu Božího: Dlouhost loktů podlé první míry bylo šedesáti loket, a šíř dvadcíti loket. 4 A síň, kteráž byla v čele, jakž široký dům, byla na dvadceti loktů, vysokost pak sto a dvadcíti, a obložil ji vnitř zlatem čistým. 5 Dům pak veliký opažil dřívím jedlovým, kteréž obložil zlatem nejčistším, na němž po vrchu dal nadělati palm a řetízků. 6 Přikryl také dům ten kamenem drahým ozdobně; zlato pak to bylo zlato Parvaimské. 7 Obložil, pravím, dům, trámy, veřeje i stěny jeho, i dvéře jeho zlatem, a vyryl cherubíny na stěnách. 8 Udělal i dům svatyně svatých, jehož dýlka byla jako šířka domu, dvadcíti loktů, a šířka loktů dvadcíti, a obložil ji zlatem výborným šesti sty centnéři. 9 Hřebíkové též vážili padesát lotů zlata, ano i síňce obložil zlatem. 10 Udělal také v domě svatyně svatých dva cherubíny dílem řemeslným, a obložil je zlatem. 11 Dlouhost křídel těch cherubínů byla na dvadceti loket. Křídlo jedno na pět loket, a dotýkalo se stěny domu, a druhé křídlo na pět loket dotýkalo se křídla cherubína druhého. 12 A tak křídlo cherubína jednoho na pět loket dotýkalo se stěny domu, a křídlo druhé na pět loket dosahovalo křídla cherubína druhého. 13 A tak křídla cherubínů těch roztažená byla na dvadceti loktů, a stáli na nohách svých, tváří svou obráceni do domu. 14 Udělal také i oponu z postavce modrého, z šarlatu, z červce a z kmentu, a udělal na ní cherubíny. 15 Udělal též před domem sloupy dva na třidceti a pět loktů zvýší, a makovice, kteréž byly na každém svrchu, na pět loket. 16 Zdělal též i řetízky jako v svatyni svatých, a otočil je okolo makovic těch sloupů, a udělav jablek zrnatých sto, dal mezi řetízky. 17 A tak postavil ty sloupy před chrámem, jeden po pravé a druhý po levé straně, a dal jméno tomu, kterýž byl po pravici Jachin, a jméno tomu, kterýž byl po levici, Boaz.

2Krn 3, 1-17

Verš 1
I začal stavěti Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě na hoře Moria, kteráž byla ukázána Davidovi otci jeho, na místě, kteréž byl připravil David, na humně Ornana Jebuzejského.
1Krn 21:24 - Král pak David řekl Ornanovi: Nikoli, ale raději koupím je od tebe za slušné peníze; neboť nevezmu, což tvého jest, Hospodinu, aniž budu obětovati oběti zápalné darem dané.
1Krn 21:26 - A vzdělal tu David oltář Hospodinu, a obětoval zápaly a oběti pokojné, a vzýval Hospodina. Kterýžto vyslyšel ho, spustiv oheň s nebe na oltář zápalu.

Verš 2
A počal stavěti druhého měsíce, dne druhého, království svého léta čtvrtého.
1Kr 6:1 - I stalo se léta čtyřstého osmdesátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, že Šalomoun měsíce Ziv, (jenž jest měsíc druhý), čtvrtého léta kralování svého nad Izraelem, počal stavěti domu Hospodinova.

Verš 14
Udělal také i oponu z postavce modrého, z šarlatu, z červce a z kmentu, a udělal na ní cherubíny.
Mt 27:51 - A aj, opona chrámová roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se pukalo,

Verš 15
Udělal též před domem sloupy dva na třidceti a pět loktů zvýší, a makovice, kteréž byly na každém svrchu, na pět loket.
1Kr 7:15 - Nejprv sformoval dva sloupy měděné. Osmnácti loket byla výsost sloupu jednoho, kterýž okolek měl dvanácti loktů. Tak i sloup druhý.
Jer 52:21 - Nebo sloupů těch, osmnácti loket byla výška sloupu jednoho, kterýž okolek měl dvanácti loktů, ztlouští pak čtyř prstů byl dutý.

2Krn 3,1 - "Vrch Zjavenia Pána" je vrch Moria. Je to severovýchodný kopec jeruzalemský (porov. Gn 22,2.14).

2Krn 3,1-4 - Porov. 1 Kr 6,1–3.

2Krn 3,3 - Starší lakeť bol o niečo dlhší než neskorší.

2Krn 3,4 - Verš 4 je dosť nezrozumiteľný. Porov. 1 Kr 6,3 a poznámku k tomuto veršu.

2Krn 3,5 - "Väčší dom" bola svätyňa, "menší" veľsvätyňa.

2Krn 3,6 - O Parvaime, odkiaľ toto zlato pravdepodobne donášali, nevieme nič istého. Niektorí myslia na arabské Sak-el-Farwaim.

2Krn 3,10-13 - Porov. 1 Kr 6,23–28.

2Krn 3,11 - Všetky štyri roztiahnuté krídla spolu aj s telami cherubov boli 20 lakťov dlhé.

2Krn 3,13 - Cherubi boli obrátení tvárou k "domu", t. j. k svätyni.

2Krn 3,17 - Mená stĺpov pozri v pozn. k 1 Kr 7,21.