výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

2Krn 3, 1-17

1 Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az õ atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérûjén. 2 Elkezdé pedig az építést a második hónap második [nap]ján, királyságának negyedik esztendejében. 3 És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan sing, szélessége húsz sing. 4 És a tornácz a [templom] hosszában, a ház szélessége szerint, húsz sing volt, a magassága pedig százhúsz sing; és beborítá azt belõl tiszta aranynyal. 5 A derék házat pedig megbélelteté fenyõfákkal és finom aranynyal borítá be, melyen pálmafákat és lánczokat metszete. 6 És beborította a házat drágakövekkel ékességül, és az arany Párvaimból való arany volt. 7 És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is aranynyal; és metszete a háznak falaira Kérubokat. 8 Megcsináltatá a szentek-szentjét is, melynek hosszasága a derék háznak szélességével arányban húsz sing, szélessége is húsz sing volt, és beboríttatá azt hatszáz tálentom finom aranynyal. 9 A szegeknek súlya ötven arany siklus volt. A felsõ helyiségeket is beboríttatá aranynyal. 10 És csináltatott a szentek-szentjébe két Kérubot is, szobormûveket, és beboríták azokat aranynyal. 11 A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté. 12 A másik Kérubnak szárnya is, a mely öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik szárnya pedig, a mely ismét öt sing volt, a másik Kérub szárnyát érinté. 13 Úgy, hogy a Kérubok szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve; lábaikon állának, és arczuk befelé. 14 Annakfelette függönyt is csináltata, kék és piros bíborból és karmazsinból és lenbõl, melyre Kérubokat csináltatott. 15 Két oszlopot is csináltata a ház elõtt, a melyeknek hossza harminczöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, a mely öt sing vala. 16 És csináltatott lánczokat is, [mint] a belsõ részben, s az oszlopok tetejére helyhezteté; és száz gránátalmát is csináltatott, s a lánczokba helyhezteté. 17 És felállítá ez oszlopokat a templom elõtt: egyiket jobbfelõl, a másikat balfelõl. És nevezé a jobbfelõl valót Jákinnak, a balfelõl valót pedig Boáznak.

2Krn 3, 1-17

Verš 1
Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az õ atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérûjén.
1Krn 21:24 - És monda Dávid király Ornánnak: Nem úgy, hanem igaz áron akarom megvenni tõled; mert a mi a tied, nem veszem el [tõled] az Úrnak és nem akarok égõáldozattal áldozni néki a máséból.
1Krn 21:26 - És építe ott oltárt Dávid az Úrnak, és áldozék égõ- és hálaáldozatokkal és segítségül hívá az Urat, a ki meghallgatá õt, mennybõl tüzet [bocsátván] az égõáldozat oltárára.

Verš 2
Elkezdé pedig az építést a második hónap második [nap]ján, királyságának negyedik esztendejében.
1Kr 6:1 - És megépítteték az Úrnak háza az Izráel fiainak Égyiptom földébõl való kijövetele után a négyszáznyolczvanadik esztendõben, Salamon Izráel felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a Zif hónapban, mely a második hónap.

Verš 14
Annakfelette függönyt is csináltata, kék és piros bíborból és karmazsinból és lenbõl, melyre Kérubokat csináltatott.
Mt 27:51 - És ímé a templom kárpítja fölétõl aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kõsziklák megrepedezének;

Verš 15
Két oszlopot is csináltata a ház elõtt, a melyeknek hossza harminczöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, a mely öt sing vala.
1Kr 7:15 - És formála két réz oszlopot, az egyik oszlop magassága tizennyolcz sing volt, és tizenkét sing zsinór éri vala át mind a két oszlopot.
Jer 52:21 - És az oszlopok közül az egyik oszlopnak tizennyolcz sing vala a magassága, és tizenkét sing zsinór éri vala át köröskörül, vastagsága pedig négy ujjnyi, [és belõl] üres vala.

2Krn 3,1 - "Vrch Zjavenia Pána" je vrch Moria. Je to severovýchodný kopec jeruzalemský (porov. Gn 22,2.14).

2Krn 3,1-4 - Porov. 1 Kr 6,1–3.

2Krn 3,3 - Starší lakeť bol o niečo dlhší než neskorší.

2Krn 3,4 - Verš 4 je dosť nezrozumiteľný. Porov. 1 Kr 6,3 a poznámku k tomuto veršu.

2Krn 3,5 - "Väčší dom" bola svätyňa, "menší" veľsvätyňa.

2Krn 3,6 - O Parvaime, odkiaľ toto zlato pravdepodobne donášali, nevieme nič istého. Niektorí myslia na arabské Sak-el-Farwaim.

2Krn 3,10-13 - Porov. 1 Kr 6,23–28.

2Krn 3,11 - Všetky štyri roztiahnuté krídla spolu aj s telami cherubov boli 20 lakťov dlhé.

2Krn 3,13 - Cherubi boli obrátení tvárou k "domu", t. j. k svätyni.

2Krn 3,17 - Mená stĺpov pozri v pozn. k 1 Kr 7,21.