výhody registrácie

2. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Tes 3, 1-18

1 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, 2 a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. 3 Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. 5 Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 6 Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; 8 ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. 10 Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre. 14 Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil. 15 Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale priveďte ho k rozumu ako brata. 16 Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami! 17 Tu môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, čo je overením každého (môjho) listu. Tak vždy píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami! [Amen.]

2Tes 3, 1-18

Verš 1
Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás,
Mt 9:38 - preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.
Ef 6:19 - aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení,

Verš 2
a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým.
Rim 15:31 - aby som bol vytrhnutý (z rúk) neposlušných v Judsku a aby moja služba pre Jeruzalem bola príjemná svätým,
Jn 6:44 - Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Verš 3
Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého.
1Sol 5:24 - Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.
Jn 17:15 - Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.

Verš 6
Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil.
1Kor 5:11 - Ale teraz som vám napísal, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom, a pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec, vydierač. S takými ani len nejedávajte!
Tít 3:10 - Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj,
2Sol 2:15 - Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne.

Verš 7
Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne;
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma ako ja Krista!
1Sol 1:6 - A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,
1Sol 2:10 - Vy ste svedkami, aj Boh, ako zbožne, spravodlivo a bez úhony sme sa správali k vám, veriacim:

Verš 8
ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
Sk 18:3 - a že bol toho istého remesla - robili totiž stany - zostal u nich a pracovali.
Sk 20:34 - Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou.
1Kor 4:12 - aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami; zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú nás, a my trpíme;
2Kor 11:9 - A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu.
2Kor 12:13 - Lebo v čom ste boli ukrátení proti ostatným cirkevným zborom, ak len nie v tom, že ani ja sám nebol som vám na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu!
1Sol 2:9 - Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie.

Verš 9
Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať.
1Kor 9:3 - Moja obrana pred tými, čo ma posudzujú, je táto:
1Kor 9:6 - Alebo či len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?
1Sol 2:9 - Iste sa pamätáte, bratia, na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám kázali evanjelium Božie.
1Kor 4:16 - Preto vás napomínam: napodobňujte ma!
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma ako ja Krista!
Flp 3:17 - Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás.
1Sol 1:6 - A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Verš 12
Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb.
1Sol 4:11 - a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali,
Ef 4:28 - Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.

Verš 13
Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre.
Gal 6:9 - V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.

Verš 14
Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil.
2Sol 3:6 - Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
Mt 18:17 - Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník.
1Kor 5:9 - Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi;

Verš 16
Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami!
Rim 15:33 - Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
Rim 16:20 - A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.
1Kor 14:33 - lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých zboroch svätých,
2Kor 13:11 - Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Flp 4:9 - Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 5:23 - A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.

Verš 17
Tu môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, čo je overením každého (môjho) listu. Tak vždy píšem.
1Kor 16:21 - Pozdrav mojou (vlastnou) rukou, Pavlovou.
Kol 4:18 - Tu je môj, Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]