výhody registrácie

2. list Tesaloničanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Tes 3, 1-18

1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak ako u vás, 2 aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. 3 No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. 5 A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 6 Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. 8 Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. 9 Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. 10 A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte sa s ním, nech sa hanbí. 15 Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata. 16 Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a vo všetkom. Pán nech je s vami všetkými! 17 Pozdrav je písaný mojou, Pavlovou, rukou, ktorý je overením každého listu. Tak vždy píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

2Tes 3, 1-18

Verš 1
Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak ako u vás,
Mt 9:38 - Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.
Ef 6:19 - aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení,

Verš 2
aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru.
Rim 15:31 - aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali;
Jn 6:44 - Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Verš 3
No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí.
Jn 17:15 - Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.

Verš 6
Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte sa s ním, nech sa hanbí.
1Kor 5:11 - Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!
Tít 3:10 - Bludárovi sa po jednom-dvoch napomenutiach vyhýbaj,
2Sol 2:15 - Tak teda, bratia, pevne stojte a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či listom.

Verš 7
Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne.
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!
1Sol 1:6 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,
1Sol 2:10 - Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim.

Verš 8
Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás.
Sk 18:3 - a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.
Sk 20:34 - Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou.
1Kor 4:12 - a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to;
2Kor 11:9 - a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťarchu.
2Kor 12:13 - Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu!
1Sol 2:9 - Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.

Verš 9
Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať.
1Kor 9:3 - Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia:
1Kor 9:6 - Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?
1Sol 2:9 - Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.
1Kor 4:16 - Prosím vás teda, nasledujte môj príklad.
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás.
1Sol 1:6 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,

Verš 12
Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.
1Sol 4:11 - a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;
Ef 4:28 - Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym.

Verš 13
Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra.
Gal 6:9 - Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas.

Verš 14
Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte sa s ním, nech sa hanbí.
2Sol 3:6 - Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
Mt 18:17 - Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik.
1Kor 5:9 - V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi.

Verš 16
Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a vo všetkom. Pán nech je s vami všetkými!
Rim 15:33 - A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
Rim 16:20 - Boh pokoja čoskoro uvrhne satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.
1Kor 14:33 - veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách
2Kor 13:11 - Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Flp 4:9 - Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 5:23 - A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.

Verš 17
Pozdrav je písaný mojou, Pavlovou, rukou, ktorý je overením každého listu. Tak vždy píšem.
1Kor 16:21 - Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav.
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami!