výhody registrácie

1. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tes 5, 1-28

1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2 lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3 Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4 Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. 7 Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. 9 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. 11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. 12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite! 18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte! 20 Proroctvami nepohŕdajte! 21 Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22 Všetkého zlého sa vystríhajte! 23 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24 Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás! 26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaväzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať tento list všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vami! [Amen.]

1Tes 5, 1-28

Verš 2
lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.
Mt 24:43 - Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu.
2Pt 3:10 - Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne.
Zjv 3:3 - Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba!
Zjv 16:15 - Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil nahý a nebola zjavná jeho hanba!

Verš 3
Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.
2Sol 1:9 - Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Verš 4
Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
Ef 5:8 - Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.

Verš 5
Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme.
Lk 16:8 - I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla.
Ef 5:8 - Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.
Rim 13:12 - Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.

Verš 6
Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.
Rim 13:11 - A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili.
Rim 13:13 - Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti.
Ef 5:14 - lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.
Lk 21:36 - Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.
1Kor 15:34 - Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte; veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí nepoznajú Boha.

Verš 8
Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie.
Iz 59:17 - Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom.
Ef 6:14 - Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 10
ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.
Rim 14:7 - Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera.
2Kor 5:15 - a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.
Gal 2:20 - a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.
1Pt 4:2 - aby - dokiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej.

Verš 12
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás,
Rim 15:27 - Uznali to za dobré a sú im to aj povinné. Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi.
1Kor 9:11 - Keď sme my rozsievali medzi vami duchovné, či je takou veľkou vecou, keď žneme telesné?
1Kor 16:18 - Veď potešili ducha môjho i vášho. Nuž, vážte si takýchto!
Gal 6:6 - Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje.
Flp 2:29 - Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí.
1Tim 5:17 - Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti,
Heb 13:7 - Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok.

Verš 15
Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Prís 20:22 - Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže.
Prís 24:29 - Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé,
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi.
1Kor 6:7 - Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.

Verš 16
Stále sa radujte,
Mt 5:12 - radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Lk 10:20 - Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach.
Rim 12:12 - veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí,
Flp 4:4 - Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!

Verš 17
neprestajne sa modlite!
Lk 18:1 - A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.
Rim 12:12 - veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí,
Kol 4:2 - V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.

Verš 18
Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.
Ef 5:20 - Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 19
Ducha neuhášajte!
1Kor 14:30 - Ale ak by inému prítomnému bolo niečo zjavené, prvý nech mlčí.

Verš 21
Všetko skúmajte, dobrého sa držte!
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Verš 22
Všetkého zlého sa vystríhajte!
Flp 4:8 - Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!

Verš 23
A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.
1Kor 1:8 - On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.
Flp 4:9 - Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.
1Sol 3:13 - a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.

Verš 24
Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.
1Kor 1:9 - Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
1Kor 10:13 - Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.
2Kor 1:18 - Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie.
2Sol 3:3 - Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého.

Verš 26
Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
Rim 16:16 - Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom!
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Pt 5:14 - Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. [Amen.]

1Sol 5,2 - Porov. Mt 24, 43.

1Sol 5,8 - O duchovnej výzbroji porov. Iz 59, 17; Ef 6, 14–17.

1Sol 5,17 - Porov. Lk 18, 1.

1Sol 5,18 - "Lebo to je Božia vôľa" o vás zjavená skrze Krista.

1Sol 5,19-20 - Pavol tu hovorí o daroch Ducha Svätého, o charizmách, ktoré si má kresťan vážiť.

1Sol 5,23 - Duch, duša a telo (pnéuma, psyché, sóma) označujú celého vykúpeného človeka. Duch tu znamená vyššiu zložku človeka, čo sa otvára vplyvu milosti, alebo princíp Božieho života v kresťanovi (porov. Rim 5, 5), čiže nadprirodzený život.

1Sol 5,26 - O svätom bozku pozri poznámku k Rim 16, 16.