výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 10, 1-14

1 Keď Filištínci bojovali proti Izraelu, Izraelci utiekli pred Filištíncami a padli pobití na vrchu Gilbóa. 2 Filištínci však stíhali Saula a jeho synov Jonatána, Abínádába a Malkíšúu zabili. 3 Keď sa priostril boj proti Saulovi a lukostrelci ho našli, strelci ho zranili. 4 Vtedy prikázal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmech. Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Nato Saul uchopil meč a naľahol naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Saul je mŕtvy, naľahol na meč i on a zomrel. 6 Tak zomrel Saul, jeho traja synovia i celý jeho dom: zomreli naraz. 7 Keď všetci Izraelci, ktorí bývali v údolí, videli, že Izraelci sa dali na útek a že Saul i jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a ušli. Nato prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Keď na druhý deň prišli Filištínci obrať pobitých, našli Saula a jeho synov padlých na vrchu Gilbóa. 9 Zobliekli ho, vzali jeho hlavu i výzbroj a poslali kolovať po krajine Filištíncov, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. 10 Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v dome Dágónovom. 11 Keď počul celý Jábéš-Gileád, čo všetko urobili Filištínci Saulovi, 12 pobrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve telá jeho synov a doniesli ich do Jábéša. Ich kosti pochovali pod cérom v Jábéši a postili sa sedem dní. 13 Tak zomrel Saul pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči Hospodinovi, pretože nezachovával slovo Hospodinovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zosnulého 14 a nehľadal radu u Hospodina. Preto ho vydal na smrť a kráľovstvo presunul na Dávida, syna Izajovho.

1Krn 10, 1-14

Verš 10
Jeho výzbroj uložili v dome svojho boha a jeho lebku nastokli v dome Dágónovom.
1Sam 31:10 - Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Bét-Šáne.

Verš 13
Tak zomrel Saul pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči Hospodinovi, pretože nezachovával slovo Hospodinovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zosnulého
1Sam 28:8 - Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel, i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtveho a vyvolaj mi toho, koho ti označím.

1Krn 10,1-12 - Tieto verše sa skoro doslovne zrovnávajú s 1 Sam 31,1–13. Pozri poznámky k tej stati. Tam je tiež opísané, čo sa stalo so Šaulovým telom. Podľa 1 Sam 31,13 pochovali kosti Šaula a jeho synov pod tamariškou.