výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 26, 1-32

1 K oddielom vrátnikov patrili: z Kórachovcov: Ásafovec Mešelemja, syn Kóreho. 2 Synovia Mešelemjovi boli: prvorodený Zekarja, druhý Jedíael, tretí Zebadja, štvrtý Jatníel, 3 piaty Élam, šiesty Jehóchanan, siedmy Eljehóenaj. 4 Synovia Obéd-Edóma: prvorodený Šemaja, druhý Józabad, tretí Jóach, štvrtý Sákar, piaty Netaneel, 5 šiesty Ammíel, siedmy Jissákar, ôsmy Peulletaj; Boh ho totiž požehnal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí zaujali vedúce postavenie v rodinách, lebo to boli udatní hrdinovia. 7 Synovia Šemajovi: Otni, Refáel, Obéd, Elzábad a jeho bratia Elíhu a Semakja, boli to udatní muži. 8 Tí všetci pochádzali z Obéd-Edómčanov. Oni sami aj ich synovia a bratia boli udatní muži, schopní služby. Bolo ich šesťdesiatdva Obéd-Edómčanov. 9 Mešelemja mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Meráriovec Chósa mal syna Šimriho, predáka, hoci nebol prvorodený, otec ho dosadil za predáka, 11 Chilkiju druhého, Tebalju tretieho, Zekarju štvrtého. Všetkých synov a bratov Chósových bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov, predáci mužstva, ako aj ich bratia, mali povinnosť konať strážnu službu v Hospodinovom dome. 13 O každú bránu sa losovalo po rodinách, či bola málo, alebo veľmi početná. 14 Lós o východnú bránu pripadol Šelemjovi. Keď losovali, Zekarjovi, jeho synovi a múdremu poradcovi, pripadla lósom severná brána, 15 Obéd-Edómovi južná brána a jeho synom skladisko, 16 Šuppímovi a Chósovi západná brána Šalleket, odkiaľ vystupuje cesta nahor. Stráž stála vedľa stráže. 17 Na východnej strane bolo šesť levitov, na severnej strane denne štyria, na južnej denne štyria, pri skladisku dvaja, 18 pri Parbare na západe: štyria na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To boli oddiely vrátnikov, zostavené z Kórachovcov a Meráriovcov. 20 Ich bratia leviti spravovali zásoby Božieho domu a zasvätené poklady. 21 Potomkovia Geršónovca Laedána, predáci Laedánových rodín, sú Jechíelovci. 22 Synovia Jechíelovcov Zétam a jeho brat Joel spravovali poklady Hospodinovho domu. 23 Amrámovcom, Jishárovcom, Hebronovcom a Uzzíelovcom 24 bol predstavený nad pokladmi Šebúel, syn Geršómov, vnuk Mojžišov. 25 Jeho brat Elíezer mal synov: Rechabju, Ješaju, Jórama, Zikriho a Šelomóta. 26 Ten Šelomót a jeho bratia spravovali všetky zasvätené poklady, ktoré zasvätili kráľ Dávid, predáci rodín, tisícnici, stotníci a iní velitelia vojska. 27 Čo pochádzalo z vojnovej koristi, to zasvätili pre údržbu Hospodinovho domu. 28 Všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kíšov syn Saul, Nérov syn Abnér a Cerújin syn Jóab, každý zasvätený dar spravoval Šelomót s bratmi. 29 Jishárovci, Kenanja a jeho synovia, boli určení na mimochrámovú činnosť v Izraeli, a to ako úradníci a sudcovia. 30 Hebrončania, Chašabja a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, zodpovedali za správu Izraela na západ od Jordána, za všetky záležitosti Hospodina a za službu kráľovi. 31 Hebrončania: predákom ich rodov a rodín bol Jerija. V štyridsiatom roku Dávidovej vlády pri ich previerke sa zistilo, že sú medzi nimi v gileádskom Jázere udatní hrdinovia. 32 Mal bratov, dvetisícsedemsto udatných rodinných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenovcami, Gádovcami a polovicou kmeňa Menašše vo všetkých veciach Božích a kráľovských.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.