výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 28, 1-21

1 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových vodcov, veliteľov oddielov, ktorí obsluhovali kráľa, tisícnikov i stotníkov, ďalej správcov všetkého majetku a kráľovho stáda, svojich synov, komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov. 2 Kráľ Dávid sa postavil na nohy a povedal: Čujte ma, bratia moji a ľud môj! Mienil som postaviť útulok pre truhlu zmluvy Hospodinovej a pre podnož nášho Boha, a urobil som prípravy na stavbu. 3 Ale Boh mi povedal: Nepostavíš môjmu menu dom, lebo si bojovník a prelieval si krv. 4 Hospodin, Boh Izraela, si ma však vyvolil z celej mojej rodiny, aby som sa stal naveky kráľom nad Izraelom. Júdu si totiž zvolil za knieža, v dome Júdovom zas moju rodinu a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo mňa učiniť kráľom nad celým Izraelom. 5 Zo všetkých mojich synov - lebo Hospodin mi dal mnohých synov - vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Hospodinovho kráľovstva nad Izraelom. 6 Povedal mi: Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna, a ja mu budem otcom. 7 Jeho kráľovstvo upevním naveky, ak sa len bude pevne pridržiavať mojich prikázaní a predpisov ako dnes. 8 Teraz však pred očami celého Izraela, zhromaždenia Hospodinovho, a za prítomnosti nášho Boha vás napomínam: Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť tú krásnu krajinu a podržať ju ako dedičstvo pre svojich potomkov až naveky. 9 Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; ale ak Ho opustíš, zavrhne ťa navždy. 10 Pochop teda, že si ťa zvolil Hospodin, aby si mu postavil dom ako svätyňu. Vzmuž sa, konaj! 11 Potom odovzdal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi plán predsiene a chrámu, jeho pokladníc, horných miestností, vnútorných siení a miestností pre trón milosti. 12 Ďalej plán všetkého, čo mal na mysli: nádvorí domu Hospodinovho, všetkých komôr po obvode, pokladníc domu Božieho a pokladníc pre zasvätené dary, 13 oddelení pre kňazov a levítov a všetkých prác spojených so službou pri dome Hospodinovom, všetkých nádob určených pre práce spojené so službou pri dome Hospodinovom. 14 Odovzdal zlato na všetko zlaté náčinie podľa váhy pre jednotlivé služobné náčinie, striebro na všetko strieborné náčinie podľa váhy pre jednotlivé služobné náčinie, 15 zlato na zlaté svietniky a ich zlaté lampy podľa váhy jednotlivých svietnikov. 16 Podľa váhy určil zlato na stoly pre predkladané chleby na jednotlivé stoly a striebro na strieborné stoly. 17 Na vidlice, kropiace čaše a kanvy čisté zlato, na zlaté poháre zlato podľa váhy jednotlivých pohárov, na strieborné poháre striebro podľa váhy jednotlivých pohárov. 18 Na kadidlový oltár prečistené zlato podľa potrebnej váhy a plán voza zlatých cherubov, ktorí by prestierali krídla a zakrývali truhlu zmluvy Hospodinovej. 19 To všetko bolo z ruky Hospodinovej v písme, týkajúcom sa všetkých prác v pláne. 20 Nato Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď zmužilý i smelý a konaj! Neboj sa a nestrachuj, lebo Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom. 21 Ajhľa, máš oddiely kňazov a levítov ku každej službe pri dome Božom, ktorí budú s tebou pri každej práci ako ochotní odborníci v rôznej službe, a hodnostárov i ostatný ľud pre rôzne tvoje podujatia.

1Krn 28, 1-21

Verš 9
Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; ale ak Ho opustíš, zavrhne ťa navždy.
1Sam 16:7 - Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.
1Krn 29:17 - Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko toto, ba s radosťou som teraz videl, že i Tvoj ľud, tu prítomný, ochotne obetoval.
Ž 7:9 - Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a nevinnosti!
Jer 11:20 - Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu na nich, lebo Tebe som prenechal svoj spor.
Jer 17:10 - Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 20:12 - Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor.
Zjv 2:23 - A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov.

Verš 3
Ale Boh mi povedal: Nepostavíš môjmu menu dom, lebo si bojovník a prelieval si krv.
2Sam 7:5 - Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som prebýval?
1Kr 5:3 - desať kusov vykŕmeného dobytka, dvadsať kusov dobytka z pastvy, sto kusov oviec, okrem jeleňov, gaziel, srncov a vykŕmenej hydiny.
1Krn 22:8 - Dostalo sa mi však Hospodinovho napomenutia: Prelial si mnoho krvi a viedol si veľké boje. Nepostavíš môjmu menu dom, pretože si prelial predo mnou mnoho krvi na zem.

Verš 4
Hospodin, Boh Izraela, si ma však vyvolil z celej mojej rodiny, aby som sa stal naveky kráľom nad Izraelom. Júdu si totiž zvolil za knieža, v dome Júdovom zas moju rodinu a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo mňa učiniť kráľom nad celým Izraelom.
1Sam 16:12 - Vtedy poslal pre neho a priviedol ho. Bol červenolíci, s peknými očami a milého vzhľadu. Hospodin riekol: Vstaň, pomaž ho, lebo to je on.

Verš 6
Povedal mi: Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna, a ja mu budem otcom.
2Sam 7:13 - On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky.
2Krn 1:9 - Nech sa teda, Hospodine, Bože, naplní Tvoje zasľúbenie, dané môjmu otcovi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom početným ako zemský prach.
2Sam 7:14 - Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi.

Verš 20
Nato Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: Buď zmužilý i smelý a konaj! Neboj sa a nestrachuj, lebo Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.
Dt 31:7 - Potom Mojžiš zavolal Józuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva.
Joz 1:7 - Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš.

1Krn 28,2 - Archa zmluvy bola podnožou Boha, ktorý sídlil nad ňou na krídlach cherubov (Ex 25,22; Ž 99,1.5; 132,7).

1Krn 28,8 - "Pred očami" rozumej: pred celým národom a pred Bohom si zaumieňte, že budete zachovávať príkazy Pána.

1Krn 28,11 - Budovy predsiene sú prístavby v blízkosti predsiene. Dom zľutovania je veľsvätyňa.

1Krn 28,15 - Svietniky podľa rozličných úloh mali rôznu veľkosť a váhu.

1Krn 28,18 - Vo verši sú asi neskoršie dodatky. Archa zmluvy nebola vozom; cherubov na voze poznáme až u Ez 1.

1Krn 28,19 - Verš 19 pokladajú mnohí za neskorší doplnok. V sýrskom preklade zvanom Pešito chýba.