výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 28, 1-21

1 David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. 2 Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte mě, bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, 3 ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' 4 Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě, abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě mě. 5 Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. 6 Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem. 7 Jeho království upevním až navěky, bude-li spolehlivě plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' 8 Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. 9 A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne. 10 Pohleď - Hospodin tě vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" 11 Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici 12 jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí, 13 pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, 14 pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě, 15 pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba, 16 pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro, 17 pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, 18 pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. 19 "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," 20 řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. 21 Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy."

1Krn 28, 1-21

Verš 9
A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne.
1Sam 16:7 - Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce."
1Krn 29:17 - Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí.
Ž 7:9 - Hospodin bude soudit národy! Obhaj mě, Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší!
Jer 11:20 - Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při.
Jer 17:10 - "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží."
Jer 20:12 - Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při.
Zjv 2:23 - Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

Verš 3
ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.'
2Sam 7:5 - "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel?
1Kr 5:3 - 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež.
1Krn 22:8 - Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu.

Verš 4
Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě, abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě mě.
1Sam 16:12 - A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho."

Verš 6
Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem.
2Sam 7:13 - To on postaví dům mému jménu a já navěky upevním trůn jeho království.
2Krn 1:9 - Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi mě učinil králem lidu početného jako zemský prach.
2Sam 7:14 - Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami.

Verš 20
řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu.
Dt 31:7 - Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji dá. Právě ty jim ji předáš do dědictví.
Joz 1:7 - Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš.

1Krn 28,2 - Archa zmluvy bola podnožou Boha, ktorý sídlil nad ňou na krídlach cherubov (Ex 25,22; Ž 99,1.5; 132,7).

1Krn 28,8 - "Pred očami" rozumej: pred celým národom a pred Bohom si zaumieňte, že budete zachovávať príkazy Pána.

1Krn 28,11 - Budovy predsiene sú prístavby v blízkosti predsiene. Dom zľutovania je veľsvätyňa.

1Krn 28,15 - Svietniky podľa rozličných úloh mali rôznu veľkosť a váhu.

1Krn 28,18 - Vo verši sú asi neskoršie dodatky. Archa zmluvy nebola vozom; cherubov na voze poznáme až u Ez 1.

1Krn 28,19 - Verš 19 pokladajú mnohí za neskorší doplnok. V sýrskom preklade zvanom Pešito chýba.