výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 2, 1-55

1 Toto sú synovia Izraelovi: Rúben, Šimón, Léví, Júda, Jissáchár, Zebulún, 2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftálí, Gád a Ášér. 3 Synovia Júdovi: Ér, Ónán a Šéla, traja, ktorí sa mu narodili z dcéry Šúovej, Kanaánky. Ér, Júdov prvorodenec, sa však nepáčil Hospodinovi, preto ho vydal na smrť. 4 Jeho nevesta Támár mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl. 6 Synovia Zerachovi: Zimrí, Étán, Hémán, Kalkól a Dára, spolu päť. 7 Syn Karmího: Áchár, ktorý priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po koristi z vojnovej kliatby. 8 Syn Étanov: Azarja. 9 Synovia Checrónovi, ktorí sa mu narodili: Jerachméel, Rám a Kelúbáj. 10 Rám splodil Amínádába a Amínádáb splodil Nachšóna, knieža Júdejcov, 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Bóaza. 12 Bóaz splodil Óbéda, Óbéd splodil Izaja, 13 Izaj splodil Elíába, svojho prvorodenca, Amínádába druhého, Šimeu tretieho, 14 Natanaéla štvrtého, Raddaja piateho, 15 Ócema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Sestrami im boli Cerújá a Abígajil. Synovia Cerúje: Abišaj, Jóáb a Asáél, traja. 17 Abigajil porodila Amásu a otcom Amásovým bol Izmaelec Jeter. 18 Káléb, syn Checrónov, splodil so ženou Azúbou a Jeríótou deti. Toto sú jej synovia: Ješer, Šóbáb a Ardón. 19 Keď zomrela Azúba, Káléb si vzal Efratu. Tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Úrího a Úrí splodil Becaleéla. 21 Potom vošiel Checrón k dcére Máchíra, otca Giláda, vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jáíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileáde. 23 No Gešúrci a Sýrčania im odobrali stanové dediny Jáírove, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Všetci títo boli synovia Máchíra, otca Gileádovho. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Káléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a tá mu porodila Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerachmeéla, prvorodenca Checrónovho, boli: prvorodený Rám, Búná, Óren, Ócem a Achija. 26 Jerachmeél mal ešte druhú ženu, menom Atáru, tá bola matkou Ónámovou. 27 Synovia Ráma, prvorodenca Jerachmeélovho: Mác, Jámín a Éker. 28 Synovia Ónámovi: Šammaj a Jáda. Synovia Šammajovi: Nádáb a Abíšúr. 29 Žena Abíšúrova sa volala Abíhajil. Tá mu porodila Achbána a Mólída. 30 Synovia Nádábovi: Seled a Appajim. Seled zomrel bezdetný. 31 Syn Appajimov: Jíšeí. Syn Jíšeího: Šéšán. Syn Šéšánov: Achláj. 32 Synovia Jádu, brata Šammajovho: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bezdetný. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zázá. To boli synovia Jerachmeéla. 34 Šéšán nemal synov, len dcéry. Šéšán mal egyptského sluhu, menom Jarchu, 35 a tak dal Šéšán sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Attaja. 36 Attaj splodil Nátána a Nátán splodil Zábáda, 37 Zábád splodil Eflála a Eflál splodil Óbéda, 38 Óbéd splodil Jéhúa a Jéhu splodil Azarju, 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleásu, 40 Eleása splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju, Jekamja splodil Elíšámu. 42 Synovia Káléba, brata Jerachmeélovho: Méša, jeho prvorodený, otec Zífov. Syn Máréšu: Chebrón. 43 Synovia Chebrónovi: Kórach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma, Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Máón a Máón bol otcom Bét-Cúra. 46 Éfá, vedľajšia žena Kálébova, porodila Chárána, Mócu a Gázéza. Chárán splodil Gázéza. 47 Synovia Jáhdajovi: Regem, Jótám, Géšán, Pelet, Efa a Šaal. 48 Maacha, Kálébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu; 49 ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenovho a otca Gibeovho. Dcéra Kálébova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálébovi. Synovia Chúra, prvorodenca Efratinho: Šóbál, otec Kirjatjeárímu, 51 Šalma, otec Betlehema, Cháréf, otec Bét-Gádéru. 52 Šóbál, otec Kirjatjeárímu, mal synov: Háróeho, polovicu Menuchótu. 53 Rody Kirjatjeárímu boli: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráovci. Z týchto pochádzali: Coreánci a Eštáólci. 54 Synovia Šalmovi: Betlehem, Netófania, Atrót-Bét-Jóáb, druhá polovica Manachtejcov, to jest Coreáncov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabérci, boli: Tireátejci, Šimeátejci a Súchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci z Chammatu, otca Rechabovho domu.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto sú synovia Izraelovi: Rúben, Šimón, Léví, Júda, Jissáchár, Zebulún,
Gn 29:32 - Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie; teraz ma môj muž bude milovať.
Gn 30:5 - Bilha počala a porodila Jákobovi syna.
Gn 35:18 - Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Óní, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom.
Gn 35:22 - Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul. Jákobových synov bolo dvanásť.
Gn 46:8 - Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta: Jákob a jeho synovia: prvorodený Jákobov Rúben.

Verš 3
Synovia Júdovi: Ér, Ónán a Šéla, traja, ktorí sa mu narodili z dcéry Šúovej, Kanaánky. Ér, Júdov prvorodenec, sa však nepáčil Hospodinovi, preto ho vydal na smrť.
Gn 38:3 - I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér.
Gn 46:12 - Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.
Nm 26:19 - Júdovci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zomreli v Kanaáne.

Verš 4
Jeho nevesta Támár mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.
Gn 38:28 - Keď rodila, jedno vystrčilo ruku; baba ju chytila, priviazala mu červenú niť na ruku a povedala: Tento vyšiel prvý.
Mt 1:3 - Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama;

Verš 5
Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl.
Gn 46:12 - Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.

Verš 7
Syn Karmího: Áchár, ktorý priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po koristi z vojnovej kliatby.
Joz 7:25 - Józua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Nech Hospodin uvrhne dnes teba do nešťastia! Celý Izrael ho zahádzal kamením. Potom ich spálili ohňom. Keď ich ukameňovali,

Verš 10
Rám splodil Amínádába a Amínádáb splodil Nachšóna, knieža Júdejcov,
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma, Rám splodil Ammínádába.
Mt 1:3 - Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama;
Nm 1:7 - za Júdu Nachšón, syn Ammínádábov;
Nm 2:3 - Vpredu na východnej strane bude táboriť zástava Júdovho tábora s jeho vojmi. Kniežaťom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínádábov.

Verš 20
Chúr splodil Úrího a Úrí splodil Becaleéla.
Ex 31:2 - Hľa, povolal som podľa mena Becáléla syna Úriho, syna Chúrovho z kmeňa Júdovho,

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.