výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 2, 1-55

1 Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon; 2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser. 3 Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsõszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az [Úr]. 4 Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.] 5 Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul. 6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestõl öten. 7 Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból. 8 Ethán fia: Azária. 9 Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai. 10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét. 11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt; 12 Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait; 13 Isai pedig nemzé Eliábot, az õ elsõszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat. 14 Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket. 15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát; 16 És nõvéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három. 17 Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségébõl való Jéter vala. 18 Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az õ Azuba nevû feleségétõl és Jérióttól; és ezek az õ fiai: Jéser, Sobáb és Ardon. 19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt. 20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt. 21 Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert õ ezt elvette vala hatvan esztendõs korában, és szülé néki Ségubot. 22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén. 23 De Gesur és Árám elvették tõlük Jáir falvait, Kenáthot és mezõvárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié. 24 Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját. 25 Jérakhméelnek, a Kheczrón elsõszülöttének fiai voltak: Rám, az elsõszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija. 26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevû; ez az Onám anyja. 27 Rámnak, Jérakhméel elsõszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker. 28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr. 29 Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot. 30 Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg. 31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai. 32 Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg. 33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai. 34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevû. 35 És adá Sésán e Járha nevû szolgájának az õ leányát feleségül, a ki szülé néki Athait. 36 Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot; 37 Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet; 38 Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát. 39 Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását; 40 Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot; 41 Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát. 42 A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsõszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja. 43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma. 44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait, 45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja. 46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt. 47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf. 48 A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát. 49 És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala. 50 Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsõszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja. 51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja. 52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura]. 53 A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektõl származának a Sorateusok és az Estaoliteusok. 54 Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele. 55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;
Gn 29:32 - Fogada azért Lea az õ méhében és szûle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, mert azt mondja vala: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem.
Gn 30:5 - És teherbe esék Bilha és szûle Jákóbnak fiat.
Gn 35:18 - És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé õt Benjáminnak.
Gn 35:22 - Lõn pedig, mikor Izráel azon a földön lakozék, elméne Rúben, és hála Bilhával, az õ atyjának ágyasával, s meghallá Izráel. Valának pedig a Jákób fiai tizenketten.
Gn 46:8 - Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, kik bementek Égyiptomba: Jákób és az õ fiai: Jákóbnak elsõszülötte Rúben.

Verš 3
Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsõszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az [Úr].
Gn 38:3 - És az fogada méhében és szûle fiat, és nevezé nevét Hérnek.
Gn 46:12 - Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perecz, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kanaán földén. Perecznek fiai pedig: Kheczrón és Khámul.
Nm 26:19 - Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.

Verš 4
Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]
Gn 38:28 - És lõn, hogy szûlése közben az egyik kinyújtá kezét, és fogá a bába és veres fonalat köte reá, mondván: Ez jött ki elõször.
Mt 1:3 - Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;

Verš 5
Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.
Gn 46:12 - Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perecz, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kanaán földén. Perecznek fiai pedig: Kheczrón és Khámul.

Verš 7
Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.
Joz 7:25 - És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá õt egész Izráel kövekkel, és megégeték õket tûzzel, miután megkövezték vala õket.

Verš 10
Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.
Rút 4:19 - Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám nemzé Amminádábot;
Mt 1:3 - Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
Nm 1:7 - Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
Nm 2:3 - Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.

Verš 20
Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.
Ex 31:2 - Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségébõl.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.