výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 4, 1-43

1 Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál. 2 Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei. 3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az õ hugoknak neve Haslelponi. 4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala. 5 Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára. 6 És Naára szülé néki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai. 7 Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán [és Kócz.] 8 Kócz pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, a ki Hárumnak fia vala. 9 Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé õt az õ anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém õt. 10 És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtõl megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala. 11 Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja. 12 Eston nemzé Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak. 13 Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát. 14 Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig nemzé Joábot, a Gé- Harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának. 15 Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz. 16 Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel. 17 Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját. 18 Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a Faraó leányának fiai, a kit Méred elvett vala. 19 Hódia nevû feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nõvére vala: Hagármi és a Maakátbeli Estemóa. 20 Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét. 21 Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövõk háznépe Béth-Asbeában; 22 És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De [ezek már] régi dolgok. 23 Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királylyal laktak ott, az õ dolgáért. 24 Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul; 25 Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma. 26 Misma fiai: Hammúel az õ fia, Zakkur az õ fia, Simi az õ fia; 27 Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépök nem volt oly népes, mint Júda fiaié. 28 Lakoznak vala pedig Beersebában és Móladában és Haczar- Suálban. 29 Bilhában, Eczemben és Toládban, 30 Bétuelben, Hormában és Cziklágban, 31 Beth-Markabótban, Haczar-Szuszimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek valának az õ városaik mindaddig, míg Dávid királylyá lett. 32 Faluik pedig [ezek:] Etám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város; 33 És mindazok a falvaik, a melyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik: 34 Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia. 35 És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia [vala;] 36 És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája. 37 Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia. 38 Ezek a névszerint felsoroltak voltak a fõemberek nemzetségökben, a kik igen elszaporodtak volt atyjok házában, 39 Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére [menjenek] és ott barmaiknak legelõt keressenek. 40 Találának is zsíros és jó legeltetõ helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelõtt. 41 Elmenvén pedig e névszerint megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a Maonitákat, a kiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyökbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelõhelyeket [találtak.] 42 És közülök, a Simeon fiai közül, [némelyek] elmenének a Seir hegyére, úgymint ötszázan, a kiknek elõljáróik az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak. 43 És valakik az Amálek nemzetségébõl megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.

1Krn 4, 1-43

Verš 1
Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál.
Gn 38:29 - De lõn, hogy a mikor visszavoná kezét, ímé az õ testvére jöve ki. És mondá a [bába:] Hogy törtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecznek.
Gn 46:12 - Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perecz, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kanaán földén. Perecznek fiai pedig: Kheczrón és Khámul.
1Krn 2:4 - Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

Verš 13
Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát.
Joz 15:17 - Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az õ leányát feleségül.

Verš 21
Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövõk háznépe Béth-Asbeában;
Gn 38:5 - Még egyszer szûle fiat, és nevezé nevét Sélának, és mikor azt szûlé, Khezibben vala.

1Krn 4,1-23 - Tieto verše podávajú doplnky k rodokmeňu Júdovcov. Osnova je na mnohých miestach porušená, niektoré mená pri odpisovaní vypadli. Ich miesto označujeme v osnove bodkami.

1Krn 4,9-10 - Nevieme, prečo bol Jábes váženejší. V 10. verši chýba koniec jeho modlitby.

1Krn 4,17 - Chýba meno niektorej Meredovej ženy, možno meno faraónovej dcéry Betie, porov. verš 18.

1Krn 4,23 - Gedera je podľa Joz 15,36 júdske mesto a také bolo dozaista aj Netaim.

1Krn 4,38-43 - Bližšie okolnosti tohto putovania Simeonovcov nie sú nám známe.