výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 4, 1-43

1 Synovia Júdovi: Fáres, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal. 2 A Reaiáš, syn Šóbalov, splodil Jachata, a Jachat splodil Achúmaiho a Lahada. To sú čeľade Cáreatovcov. 3 A títo boli otca Étama: Jizreel, Jišma a Jidbáš, a meno ich sestry bolo Haclelponia. 4 A Penuel, otec Gedorov, a Ézer, otec Chúšov. To boli synovia Húrovi, prvorodeného Efraty, otca obyvateľov Betlehema. 5 A Ašchúr, otec Tekoy, mal dve ženy, Chelu a Naaru. 6 A Naara mu porodila Achuzzáma, Chéfera, Témniho a Haachaštariho. To boli synovia Naarini. 7 A synovia Chelini: Ceret, Jecochar a Etnán. 8 A Kóc splodil Anúba a Hacobéba, a čeľade Acharchéla, syna Harúmovho. 9 A Jabec bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabec, Bolestný, povediac: Lebo som porodila v bolesti. 10 A Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal: Akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a jestli bude tvoja ruka so mnou, a učiníš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti, - A Bôh dal, aby prišlo to, čo žiadal. 11 A Kelúb, brat Šúchu splodil Mechíra, ktorý bol otcom Eštona. 12 A Ešton splodil Bét-rafu, Pásecha a Techinnu, otca Ir-nacháša. To boli mužovia Réchu. 13 A synovia Kenazovi: Otniel a Seraiáš. A synovia Otnielovi: Chatat. 14 A Meonotai splodil Ofru. A Seraiáš splodil Joába, otca obyvateľov Doliny remeselníkov, lebo boli remeselníkmi. 15 A synovia Kálefa, syna Jefunneho: Iru, Éla a Naam, a synovia Elu, a to Kenaz. 16 Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tiriáš a Asarél. 17 Synovia Ezru: Jeter, Mered, Éfer a Jalon. - A porodila Mirjama, Šammaiho a Jišbacha, otca Eštemoy. 18 A jeho žena, Židovka, porodila Jereda, otca Gedora, a Chebera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zánoacha. To boli synovia Bitie, dcéry faraonovej, ktorú si vzal Mered. 19 A synovia ženy Hodiášovej, sestry Nachama: otec Keily Garmitský a Eštemoa Maachitský. 20 Synovia Šímonovi: Ammon, Rinna, Ben-chanan a Tilon. A synovia Jišiho: Zochet a Benzochet. 21 Synovia Šelu, syna Júdovho: Hér, otec Lechov, a Lada, otec Márešov, a čeľade domu tých, ktorí robili práce z kmentu, z domu Ašbeovho. 22 A Jokím a mužovia Kozebu, Joaš a Saraf, ktorí panovali nad Moábom, a Jašubi Láchem. A tie veci sú starodávne. 23 To boli tí hrnčiari a tí, ktorí bývali v Netaim-e a v Gedére; s kráľom, pri jeho práci bývali tam. 24 Synovia Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul; 25 Šallúm, jeho syn; Mibsám, jeho syn; Mišma, jeho syn. 26 Synovia Mišmu: Hammuel, jeho syn; Zakkúr, jeho syn; Šimei, jeho syn. 27 A Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér. Ale jeho bratia nemali mnoho synov, a tak čo do celej ich čeľade nerozmnožili sa na toľko jako synovia Júdovi. 28 A bývali v Bér-šebe, v Molade a v Chacaršuale, 29 v Bilhe, v Eceme a v Tolade, 30 v Betuele, v Chorme a v Ciklagu, 31 v Bét-markabote, v Chacar-súsime, v Bét-birime a v Šaaraime. To boly ich mestá, až dokiaľ nekraľoval Dávid. 32 A ich osady boly: Étam, Ain, Rimmon, Tochen a Ašan, päť miest. 33 A všetky ich osady, ktoré boly okolo tých miest až po Bál, to boly ich bydliská, a mali svoj vlastný súpis rodový. 34 A Mešobab, Jamlech a Joša, syn Amaciášov. 35 A Joel a Jehu, syn Joši-biášov, syn Seraiášov, syn Asielov; 36 Eljoenai, Jakoba, Ješochaiáš, Asaiáš, Adíel, Jesimiel a Benaiáš; 37 Ziza, syn Šifiho, syn Allona, syn Jedaiáša, syn Šimriho, syn Šemaiáša. 38 To sú tí, ktorí idú medzi mená, kniežatá vo svojich čeľadiach, a čo do domu svojich otcov veľmi sa rozmnožili. 39 A odišli na západ od Gedora, až na východ tej doliny, hľadať pašu pre svoje stádo. 40 A našli pašu, tučnú a dobrú, a zem bola priestranná, pokojná a ubezpečená, lebo z Cháma pochádzali tí, ktorí tam bývali predtým. 41 A tak prišli títo, tu zapísaní podľa mena, za dní Ezechiáša, judského kráľa, a zbili ich stány a ich obydlia, ktoré sa tam našly, a zarečúc ich na záhubu docela ich zahubili, a je tak až do tohoto dňa, a bývali miesto nich, lebo tam bola paša pre ich stádo. 42 A z nich, zo synov Simeonových, odišlo na vrch Seir päťsto mužov, a Pelatiáš, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synovia Jišiho, boli na ich čele. 43 A pobili ostatok uniklých z Amaleka a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa.

1Krn 4, 1-43

Verš 1
Synovia Júdovi: Fáres, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal.
Gn 38:29 - A stalo sa, keď vtiahol zpät svoju ruku, že hľa, vyšiel jeho brat. A riekla: Prečo si pretrhol? Na teba pripadne pretrhnutie. A tak nazvali jeho meno Fáres .
Gn 46:12 - A synovia Júdovi: Ér, Onan, Šela, Fáres a Zárach. Ale Ér a Onan zomreli v Kananejskej zemi. A synovia Fáresovi boli: Checron a Chamúl.
1Krn 2:4 - A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť.

Verš 13
A synovia Kenazovi: Otniel a Seraiáš. A synovia Otnielovi: Chatat.
Joz 15:17 - A zaujal ho Otniel, syn Keneza, brata Kálefovho, a tak mu dal Aschu, svoju dcéru, za ženu.

Verš 21
Synovia Šelu, syna Júdovho: Hér, otec Lechov, a Lada, otec Márešov, a čeľade domu tých, ktorí robili práce z kmentu, z domu Ašbeovho.
Gn 38:5 - A ešte porodila syna a nazvala jeho meno Šela. A vtedy bol v Chezibe, keď ho porodila.

1Krn 4,1-23 - Tieto verše podávajú doplnky k rodokmeňu Júdovcov. Osnova je na mnohých miestach porušená, niektoré mená pri odpisovaní vypadli. Ich miesto označujeme v osnove bodkami.

1Krn 4,9-10 - Nevieme, prečo bol Jábes váženejší. V 10. verši chýba koniec jeho modlitby.

1Krn 4,17 - Chýba meno niektorej Meredovej ženy, možno meno faraónovej dcéry Betie, porov. verš 18.

1Krn 4,23 - Gedera je podľa Joz 15,36 júdske mesto a také bolo dozaista aj Netaim.

1Krn 4,38-43 - Bližšie okolnosti tohto putovania Simeonovcov nie sú nám známe.