výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 15, 1-29

1 A nadovážil si domov v meste Dávidovom a pripravil miesto truhle Božej a roztiahol pre ňu stán. 2 Vtedy povedal Dávid: Nikto nemá nosiť truhlu Božiu iba Levitovia; lebo ich si vyvolil Hospodin na to, aby nosili truhlu Boha a aby mu svätoslúžili až na veky. 3 A Dávid shromaždil celého Izraela do Jeruzalema, aby priniesli truhlu Hospodinovu hore na jej miesto, ktoré jej pripravil. 4 A Dávid shromaždil synov Áronových a Levitov. 5 Zo synov Kehátových veliteľ Uriel a jeho bratia sto dvadsiati. 6 Zo synov Meráriho veliteľ Asaiáš a jeho bratia dvesto dvadsiati. 7 Zo synov Geršomových veliteľ Joel a jeho bratia sto tridsiati. 8 Zo synov Elicafánových veliteľ Šemaiáš a jeho bratia počtom dvesto. 9 Zo synov Hebronových veliteľ Eliel a jeho bratia osemdesiati. 10 Zo synov Uzielových veliteľ Amminadáb a jeho bratia sto dvanásti. 11 A Dávid povolal Cádoka a Ebiatára, kňazov, i Levitov: Uriela, Asaiáša, Joela, Šemaiáša, Eliela a Amminadába 12 a povedal im: Vy ste hlavami otcov Levitov; posväťte sa vy i vaši bratia a preneste truhlu Hospodina, Boha Izraelovho, hore na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Lebo preto, že ste tak neurobili vy tam na počiatku, učinil Hospodin, náš Bôh, trhlinu medzi nami, lebo sme ho nehľadali podľa poriadku. 14 Vtedy sa posvätili kňazi i Levitovia, aby preniesli hore truhlu Hospodina, Boha Izraelovho. 15 A tedy niesli synovia Levitov truhlu Božiu tak, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho, na svojich pleciach, na sochoroch, na sebe. 16 A Dávid riekol veliteľom Levitov, aby postavili svojich bratov spevákov do služby s nástrojami k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cymbalmi, aby dali čuť hudbu a spev pozdvihnúc hlas na radosť. 17 A tak postavili Levitovia Hémana, syna Joelovho, a z jeho bratov Azafa, syna Berechiášovho; a zo synov Meráriho, ich bratov, Étana, syna Kúšaiášovho. 18 A s nimi ich bratov druhého radu: Zachariáša, (Bena) a Jaziela, Šemirámota, Jechiela, Unniho, Eliába, Benaiáša, Maaseiáša, Mattitiáša, Elifleáša, Mikneiáša, Obéd-edoma a Jehiela, vrátnych. 19 A speváci Héman, Azaf a Étan, s medenými cymbalmi, boli nato, aby dali čuť hudbu a spev. 20 Zachariáš, Aziel, Šemirámot, Jechiel, Unni, Eliáb, Maaseiáš a Benaiáš húdli na citary vysokým spevom na spôsob ako devy. 21 Mattitiáš, Elifleáš, Mikneiáš, Obéd-edom, Jehiel a Azaziáš hrali na harfy na ôsmy hlas nízky, aby viedli spev. 22 Chenaniáš, veliteľ Levitov, bol nad povznášaním hlasu; vyučoval povznášaniu hlasu, lebo sa rozumel tomu. 23 A Berechiáš a Elkána boli vrátnymi pri truhle. 24 Šebaniáš, Jozafat, Natanael, Amazai, Zachariáš, Benaiáš a Eliézer, kňazi, trúbili na trúby pred truhlou Božou, a Obéd-edom a Jechiáš boli tiež vrátnymi pri truhle. 25 A tak išiel Dávid i starší Izraelovi i velitelia tisícov, aby preniesli truhlu smluvy Hospodinovej z domu Obéd-edoma ta hore s radosťou. 26 A stalo sa, pretože Bôh pomáhal Levitom, ktorí niesli truhlu smluvy Hospodinovej, že obetovali sedem juncov a sedem baranov. 27 A Dávid bol odiaty kmentovým plášťom ako i všetci Levitovia, ktorí niesli truhlu, i speváci i Chenaniáš, veliteľ spevu, speváci, a Dávid mal na sebe ľanový efod. 28 A celý Izrael niesli hore truhlu smluvy Hospodinovej s radostným krikom a so zvukom surmy, s trúbami a cymbalmi, hlasite hrajúc na citarách a harfách. 29 A stalo sa, keď prišla truhla smluvy Hospodinovej až po mesto Dávidovo, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a plesá, pohŕdla ním vo svojom srdci.

1Krn 15, 1-29

Verš 17
A tak postavili Levitovia Hémana, syna Joelovho, a z jeho bratov Azafa, syna Berechiášovho; a zo synov Meráriho, ich bratov, Étana, syna Kúšaiášovho.
1Krn 6:33 - A toto sú tí, ktorí stávali, aj ich synovia; zo synov Kehátových: Héman, spevák, syn Joela, syna Samuelovho
1Krn 6:39 - A jeho brat Azaf, ktorý stával po jeho pravici, a Azaf bol synom Berachiáša, syna Šimeovho,
1Krn 6:44 - A synovia Meráriho, ich bratia, po ich ľavici: Étan, syn Kíšiho, syna Abdiho, syna Mallúchovho,

Verš 2
Vtedy povedal Dávid: Nikto nemá nosiť truhlu Božiu iba Levitovia; lebo ich si vyvolil Hospodin na to, aby nosili truhlu Boha a aby mu svätoslúžili až na veky.
Nm 4:15 - A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokryje svätyňu a všetko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prijdú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia.

Verš 4
A Dávid shromaždil synov Áronových a Levitov.
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršom, Kehát a Merári.

Verš 29
A stalo sa, keď prišla truhla smluvy Hospodinovej až po mesto Dávidovo, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a plesá, pohŕdla ním vo svojom srdci.
2Sam 6:16 - A stalo sa, keď vchádzala truhla Hospodinova do mesta Dávidovho, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiac sa vyskakuje pred Hospodinom, pohŕdla ním vo svojom srdci.

Verš 15
A tedy niesli synovia Levitov truhlu Božiu tak, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho, na svojich pleciach, na sochoroch, na sebe.
Ex 25:14 - A sochory vovlečieš do obrúček na bokoch truhly nosiť na nich truhlu.
Nm 4:15 - A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokryje svätyňu a všetko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prijdú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia.
Nm 7:9 - Synom Kehátovým nedal, lebo na nich bola sverená služba v svätyni; svoje bremä nosili na pleci.

1Krn 15,1 - Kráľovské obydlie, ktoré si postavil Dávid, malo teda viac domov. Nádherný kráľovský palác postavil až neskoršie Šalamún. – Pre archu zmluvy postavil Dávid nový stan. Starý, v ktorom boli asi ešte aj niektoré súčiastky z Mojžišovho stánku, bol v Gabaone (porov. 1 Kr 3,4).

1Krn 15,11 - O Sadokovi porov. 6,38; 2 Sam 8,17. O Abiatarovi 1 Sam 22,20; 1 Kr 2,26.

1Krn 15,12 - O posvätení porov. Ex 19,10.15; Joz 3,5; 7,13; 1 Sam 16,5.

1Krn 15,13 - Pán potrestal Izraelitov, keď usmrtil Ozu, 13,9 n.

1Krn 15,20 - Preklad "na harfe pre dievčenský hlas" je neistý. Podobne "na citarách viedli hlboký hlas".

1Krn 15,25-29 - Porov. 2 Sam 6,12–16; pozri i poznámky k tejto stati.