výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 3, 1-24

1 Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnon od Achinoami Jizreelskej, druhý Daniel od Abigaili Karmelskej, 2 tretí Absalom, syn Maachy, dcéry Talmaiho, kráľa Gešúra; štvrtý Adoniáš, syn Chaggiti, 3 piaty Šefatiáš od Abitáli, šiesty Jitrám od Egly, jeho ženy. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone. A kraľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme. 5 A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria, od Bat-šuy, dcéry Ammielovej. 6 A Jibchár, Elišama a Elipelet, 7 Noga, Nefeg, a Jafia, 8 Elišama, Elijada a Elipelet, deviati. 9 To všetko boli synovia Dávidovi krome synov ženín, a Támar, ich sestra. 10 A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn; 11 Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn; 12 Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn; 13 Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn; 14 Amon jeho syn; Joziáš, jeho syn. 15 A synovia Joziášovi: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šallúm. 16 Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn. 17 A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn, 18 a Malkirám, Pedaiáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošama a Nedabiáš. 19 A synovia Pedaiášovi: Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov: Mešullam, Chananiáš a Šelomiť, ich sestra. 20 A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júšabchesed, piati. 21 Synovia Chananiášovi: Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi. 22 Synovia Šechaniášovi: Šemaiáš. (A synovia Šemaiášovi:) Chattúš, Jigál, Báriach, Neariáš a Šafat, šiesti. 23 A syn Neariášov: Eljoenai, Ezechiáš a Azríkam, traja. 24 A synovia Eljoenaiho: Hodaviáš, Eljašib, Pelaiáš, Akkúb, Jochanan, Delaiáš a Anáni, siedmi.

1Krn 3, 1-24

Verš 1
Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnon od Achinoami Jizreelskej, druhý Daniel od Abigaili Karmelskej,
2Sam 3:2 - A Dávidovi sa narodili synovia v Hebrone, z ktorých jeho prvorodený bol Amnon, syn Achinoami Jezreelskej,

Verš 5
A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria, od Bat-šuy, dcéry Ammielovej.
2Sam 5:14 - A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammua, Šobab, Nátan a Šalamún,

Verš 10
A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn;
1Kr 11:43 - A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, miesto neho.
1Kr 14:31 - A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol s nimi v meste Dávidovom. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská. A kraľoval Abijam, jeho syn miesto neho.
1Kr 15:8 - A tak ľahol Abijam a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom, a kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho.
1Kr 15:24 - A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný s nimi v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho.

Verš 11
Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn;
2Kr 8:16 - A v piatom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, a za Jozafata, judského kráľa, začal kraľovať Jehorám, syn Jozafatov, judský kráľ.
2Kr 8:25 - V dvanástom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, začal kraľovať Achaziáš, syn Jehoráma, judského kráľa.
2Kr 11:2 - Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jehoráma, sestra Achaziášova, vzala Joasa, syna Achaziášovho, a ukradnúc ho zpomedzi synov kráľových, ktorí mali byť zabití, jeho i jeho dojku, schovala ich v izbe postelí. A tak ho ukryli pred Atáliou, a nebol zabitý.

Verš 12
Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn;
2Kr 12:21 - totiž Jozachar, syn Šimeaty, a Jehozabad, syn Šomerov, jeho služobníci ho zabili, a zomrel. A pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Amaziáš, jeho syn, miesto neho.
2Kr 14:21 - A všetok judský ľud, všetci vzali Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobili ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.
2Kr 15:7 - A tak ľahol Azariáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Jotám, jeho syn, miesto neho.

Verš 13
Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn;
2Kr 15:38 - A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávida, svojho otca, a kraľoval Achaz, jeho syn, miesto neho.
2Kr 16:20 - A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom, a kraľoval Ezechiáš, jeho syn, miesto neho.
2Kr 20:21 - A tak ľahol Ezechiáš a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Manasses, jeho syn, miesto neho.

Verš 14
Amon jeho syn; Joziáš, jeho syn.
2Kr 21:18 - A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v zahrade svojho domu, v zahrade Uzu, a kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.
2Kr 21:26 - A pochovali ho v jeho hrobe, v zahrade Uzu. A kraľoval Joziáš, jeho syn, miesto neho.

Verš 15
A synovia Joziášovi: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šallúm.
2Kr 23:30 - A jeho služobníci ho vzali mŕtveho z Megidda na voz a dopravili ho do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobe. A ľud zeme vzal Jehoachaza, syna Joziášovho, a pomazali ho a urobili ho kráľom namiesto jeho otca.
2Kr 23:34 - A faraon Necho urobil kráľom Eljakima, syna Joziášovho, miesto Joziáša, jeho otca, a premenil jeho meno na Jehojakima. A Jehoachaza vzal so sebou. A prišiel do Egypta a zomrel tam.

Verš 16
Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn.
2Kr 24:6 - A tak ľahol Jehojakim a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Jehojachin, jeho syn, miesto neho.
2Kr 24:17 - A babylonský kráľ urobil kráľom Mattaniáša, jeho strýca, miesto neho a premenil jeho meno na Cedekiáša.

Verš 17
A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn,
Mt 1:11 - Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.