výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 11, 1-47

1 Potom sa shromaždili, celý Izrael, k Dávidovi do Hebrona a riekli: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už aj dávno predtýmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a Hospodin, tvoj Bôh, ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. 3 A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela. 4 Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema; to bol Jebuz, lebo tam boli Jebuzeji, obyvatelia zeme. 5 A obyvatelia Jebuza povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion; to je mesto Dávidovo. 6 Lebo Dávid bol povedal: Ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou. 7 Potom býval Dávid na tom hrade, a preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 A vystavil mesto dookola, od Milla až naokolo. A Joáb opravil ostatok mesta. 9 A Dávid prospieval a bol vše väčším a väčším, a Hospodin Zástupov bol s ním. 10 A toto sú hlavy-predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova Hospodinovho nad Izraelom. 11 A toto je počet hrdinov, ktorých mal Dávid: Jašobam, syn Chachmoniho, prvý medzi tridsiatimi. Ten pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými na jeden raz. 12 Po ňom nasledoval Eleazár, syn Dódu, Achóchovec, ktorý bol medzi tromi z tých hrdinov. 13 Ten bol s Dávidom v Pasdammime, kde sa boli Filištíni shromaždili do boja. A bola tam čiastka poľa, plná jačmeňa, a ľud utekal pred Filištínmi. 14 A postavili sa naprostred tej čiastky poľa a vytrhli ju a porazili Filištínov. A Hospodin ich zachránil veľkou záchranou. 15 A iní traja z tých tridsiatich predných sišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni Adullam, a vojsko Filištínov táborilo v doline Refaim. 16 Dávid bol vtedy v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. 17 A Dávid si zažiadal a riekol: Oj, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne! 18 A tí traja sa prebili táborom Filištínov a navážiac vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, lež ju vylial v obeť Hospodinovi. 19 A riekol: Nech ma od toho zachráni môj Bôh, aby som to mal učiniť! Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami? Lebo ju doniesli za svoje duše. A tedy nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 A Abišai, brat Joábov, ten bol predným z iných troch, ktorý tiež pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými a mal slávne meno medzi tými tromi. 21 Z tých troch bol slávnejší nad tých dvoch, a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. 22 Benaiáš, syn Jehojadov, syn udatného muža, muž mnohých a veľkých činov, z Kabcela. Ten zabil tých dvoch božských ľvov-silákov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu. 23 On zabil aj toho Egypťana, muža, ktorý bol päť lakťov vysoký. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju jako tkáčsky návoj, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal slávne meno medzi tromi hrdinami. 25 Hľa, on bol slávnejší od tridsiatich, ale tým trom sa nevyrovnal. A Dávid ho ustanovil nad svojou družinou. 26 Udatnými hrdinami boli aj títo: Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema, 27 Šammót Harorský, Chelec Pelonský, 28 Íra, syn Ikkeša Tekoanského, Abiézer Anatótsky, 29 Sibbechai Chušatský, Ilai Achóchsky, 30 Maharai Netofatský, Cheled, syn Bánu, Netofatský; 31 Itai, syn Ríbaiho, z Gibee synov Benjaminových, Benaiáš Paratonský, 32 Chúrai od potokov Gáša, Abiel Arbátsky, 33 Azmávet Bacharúmsky, Eljachba Šalbonský, 34 synovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho, Harársky; 35 Achiam, syn Sachára Harárskeho, Elifal, Syn Úrov, 36 Chefer Mecherátsky, Achiáš Pelonský, 37 Checro Karmelský, Nárai, syn Ezbaiho, 38 Joel, brat Nátanov, Mibchár, syn Hagriho, 39 Celek Ammonský, Nacharai Berótsky, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 40 Ira Jiterský, Gáreb Jiterský, 41 Uriáš Hetejský, Zábad, syn Achlaiho, 42 Adína, syn Šízov, Rúbenovec, hlava Rúbenovcov, a s ním tridsiati, 43 Chanan, syn Maachov, a Jozafat Mitenský, 44 Uziáš Ašterátsky, Šama a Jehiel, synovia Chótama Aroerského, 45 Jediael, syn Šimriho, a Jocha, jeho brat, Ticejský, 46 Eliel z Machavovcov, Jeribai a Jošaviáš, synovia Elnámovi, a Jitma Moábsky, 47 Eliel, Obéd a Jasiel Mecobajský.

1Krn 11, 1-47

Verš 1
Potom sa shromaždili, celý Izrael, k Dávidovi do Hebrona a riekli: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2Sam 5:1 - Potom prišly všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo.

Verš 2
Už aj dávno predtýmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a Hospodin, tvoj Bôh, ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom.
1Sam 19:8 - A zase bola vojna. A Dávid vyšiel a bojoval proti Filištínom a uderil na nich tak, že im spôsobil veľkú porážku, a ostatní utiekli pred ním.

Verš 3
A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela.
1Sam 16:1 - A Hospodin riekol Samuelovi: Až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom? Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izaimu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľom.

Verš 4
Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema; to bol Jebuz, lebo tam boli Jebuzeji, obyvatelia zeme.
2Sam 5:6 - A kráľ i jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi: Nevojdeš sem, iba ak odstrániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti: Nevojde Dávid sem.

Verš 10
A toto sú hlavy-predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova Hospodinovho nad Izraelom.
2Sam 23:8 - Toto sú mená hrdinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tachkemonský predný trojník, bojovník s voza; on bol Adino Ecňanský; zastál nad osemsto pobitými na jeden raz.
2Sam 16:1 - A keď popošiel Dávid trochu s temena vrchu, tu hľa, Cíba, sluha Mefibóšetov, išiel oproti nemu vedúc so sebou dvoch osedlaných oslov a na nich dvesto chlebov a sto sväzkov sušeného hrozna, sto hrúd letného ovocia, datlí a fíkov, a kožica vína.
2Sam 16:12 - Možno, že Hospodin pohliadne na moju krivdu a že mi odplatí Hospodin dobrým za jeho zlorečenie tohoto dňa.

Verš 13
Ten bol s Dávidom v Pasdammime, kde sa boli Filištíni shromaždili do boja. A bola tam čiastka poľa, plná jačmeňa, a ľud utekal pred Filištínmi.
2Sam 5:17 - A keď počuli Filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu.
2Sam 23:11 - Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harársky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v hajno, kde bola čiastka poľa, plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi,

Verš 15
A iní traja z tých tridsiatich predných sišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni Adullam, a vojsko Filištínov táborilo v doline Refaim.
2Sam 23:13 - A zase iní traja z tridsiatich vodcov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jaskyne Adullam, keď táborilo hajno Filištínov v doline Refaim.

Verš 26
Udatnými hrdinami boli aj títo: Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema,
2Sam 23:24 - Azael, brat Joábov, medzi tridsiatimi; Elchanán, syn Dodu, Betlehemský;

1Krn 11,1-9 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,1–16.

1Krn 11,11-47 - Pozri pozn. 2 Sam 23,8–39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23,8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.

1Krn 11,12 - Verše 12–14 treba doplniť podľa 2 Sam 23,10–12.

1Krn 11,19 - Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.

1Krn 11,20 - Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: "medzi tridsiatimi", veď sa hneď za tým vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.

1Krn 11,22 - Výraz "Božích levov" (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.

1Krn 11,26 - "Tridsiatka" bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23,39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezrovnáva úplne s menoslovom 2 Sam 23,26–39. Zoznamy sú z rozličných dôb Dávidovho panovania.