výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 16, 1-43

1 A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom. 2 A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 A nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroznového koláča. 4 Potom postavil pred truhlu Hospodinovu niektorých z Levitov za svätoslužobníkov, a síce nato, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili Hospodina, Boha Izraelovho. 5 Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mattitiáš, Eliáb, Benaiáš, Obéd-edom a Jehiel s hudobnými nástrojami citár a s harfami, a Azaf hral zvučne na cymbaly. 6 A Benaiáš a Jachaziel, kňazi, s trúbami ustavične, pred truhlou smluvy Božej. 7 Toho dňa, vtedy dal Dávid po prvé oslavovať Hospodina do ruky Azafa a jeho bratov. 8 Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! 9 Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! 10 Chváľte sa menom jeho svätosti! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Hľadajte Hospodina a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár ustavične! 12 Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, 13 vy, semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení! 14 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 15 Pamätajte na jeho smluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal, do tisíc pokolení, 16 na jeho smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na jeho prísahu, ktorú prisahal Izákovi. 17 A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú smluvu 18 povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, 19 vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej pohostínmi. 20 A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. 21 Nedal nikomu, aby im ublížil, a karhal pre nich i kráľov 22 hovoriac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečiňte zlého! 23 Spievajte Hospodinovi, celá zem! Zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň! 24 Rozprávajte jeho slávu medzi národami, medzi všetkými ľuďmi jeho divy! 25 Lebo veľký je Hospodin a hoden všetkej chvály; je strašný nad všetkých bohov. 26 Lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale Hospodin učinil nebesia. 27 Veličenstvo a nádhera je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. 28 Vzdajte Hospodinovi, čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu! 29 Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena! Doneste posvätný dar a prijdite pred jeho tvár! Klaňajte sa Hospodinovi v okrase svätosti! 30 Traste sa pred jeho tvárou, celá zem, a bude upevnený okruh sveta, tak aby sa nepohol. 31 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech povedia medzi národami: Hospodin kraľuje! 32 Nech hučiac buráca more i jeho náplň! Nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom! 33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky! 35 A povedzte: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätosti a chlúbili sa tvojou chválou. 36 Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od vekov až na veky! A všetok ľud povedal: Ameň! A chválil Hospodina. 37 A zanechal tam pred truhlou smluvy Hospodinovej Azafa a jeho bratov, aby svätoslúžili pred truhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba; 38 aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôsmich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnovho, i Chosu, za vrátnych. 39 A Cádoka, kňaza, a jeho bratov, kňazov, zanechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine, ktorá bola v Gibeone, 40 aby obetovali Hospodinovi zápalné obeti na oltári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý prikázal Izraelovi. 41 A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali Hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky. 42 A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových postavil k bráne. 43 A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom.
2Sam 6:17 - A keď doniesli truhlu Hospodinovu, postavili ju na jej miesto, naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obeti pred Hospodinom i pokojné obeti.

Verš 34
Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky!
Ž 107:1 - Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
Ž 118:1 - Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
Ž 136:1 - Oslavujte, Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
Ž 136:1 - Oslavujte, Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.

Verš 3
A nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroznového koláča.
2Sam 6:19 - A nadelil všetkému ľudu, všetkému množstvu Izraelovmu, od muža až po ženu, každému jeden bochník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroznového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svojho domu.

Verš 15
Pamätajte na jeho smluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal, do tisíc pokolení,
Gn 17:9 - A potom riekol Bôh Abrahámovi: A ty budeš zachovávať moju smluvu, ty i tvoje semeno po tebe, po svojich pokoleniach.

Verš 16
na jeho smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na jeho prísahu, ktorú prisahal Izákovi.
Gn 26:3 - Bývaj v tejto zemi jako pohostín, a budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu semenu dám všetky tieto zeme a postavím prísahu, ktorú som prisahal Abrahámovi, tvojmu otcovi.

Verš 17
A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú smluvu
Gn 28:13 - A hľa, Hospodin stál nad ním a riekol: Ja som Hospodin, Bôh Abraháma, tvojho otca, a Bôh Izáka; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu.
Gn 35:11 - A ešte mu povedal Bôh: Ja som silný Bôh všemohúci. Ploď sa a množ sa! Národ, áno hromada národov bude z teba, i kráľovia pojdú z tvojich bedier.

Verš 21
Nedal nikomu, aby im ublížil, a karhal pre nich i kráľov
Gn 12:20 - A faraon rozkázal o ňom svojim mužom, a poslali ho preč i jeho ženu i so všetkým, čo bolo jeho.
Ex 7:1 - A Hospodin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa faraonovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.
Ex 8:1 - A Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraonovi a povieš mu: Takto hovorí Hospodin: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili!
Ex 9:1 - Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vojdi k faraonovi a budeš mu hovoriť: Takto hovorí Hospodin, Bôh Hebrejov: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili!
Ex 10:1 - A Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraonovi, lebo ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som učinil tieto svoje znamenia v jeho strede,
Ex 11:1 - A Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraona a na Egypt, a potom vás prepustí odtiaľto. A nie len že vás cele prepustí, ale vás ešte i poženie odtiaľto.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.