výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 8, 1-40

1 A Benjamin splodil Belu, svojho prvorodeného, Ašbela druhého, Acheracha tretieho, 2 Nóchu štvrtého a Rafu piateho. 3 A Bela mal synov: Addara, Géru, Abihúda, 4 Abíšuu, Námana, Achoacha, 5 Géru, Šéfufána a Chúrama. 6 Toto boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých prestehovali do Manachata, 7 totiž Náman, Achiáš a Géra; ten ich prestehoval. A splodil Uzu a Achíchuda. 8 A Šacharaim splodil v moábskom kraji synov, keď ich prepustil; Chuším a Bára, jeho ženy. 9 A splodil z Chodeši, svojej ženy, Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma, 10 Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy otcov. 11 A z Chušímy splodil Abitúba a Elpála. 12 A synovia Elpálovi: Héber, Mišam a Šemer. On vystavil Ono a Lod a jeho dediny. 13 A Beria a Šema. To boly hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu. 14 A Achio, Šašak a Jeremót, 15 Zebadiáš, Arád a Áder, 16 Michael, Jišpa a Jocha, synovia Beriovi. 17 A Zebadiáš, Mešullam, Chiski, Cheber, 18 Jišmere, Jizliáš a Jobáb, synovia Elpálovi. 19 A Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienai, Ciltai, Eliel, 21 Adaiáš, Beraiáš a Šimrát, synovia Šimeiho. 22 A Jišpán, Héber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananiáš, Élam, Anatotiáš, 25 Jifdiáš a Penuel, synovia Šašakovi. 26 A Šamšerai, Šechariáš, Ataliáš, 27 Jarešiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi. 28 To boly hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. 29 A v Gibeone bývali: otec Gibeona, a meno jeho ženy bolo Maacha; 30 a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab, 31 Gedor, Achio a Zecher. 32 A Miklót splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 33 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkišuu, Abinadába a Ešbála. 34 A syn Jonatánov Meribbál, a Meribbál splodil Míchu. 35 A synovia Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 A Achaz splodil Jehoadu, a Jehoada splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu. 37 A Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 38 A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boly toto: Azríkam, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými. 39 A synovia Éšeka, jeho brata: Úlam, jeho prvorodený, Jehuš druhý a Elifelet tretí. 40 A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní strelci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov, sto päťdesiat. Tí všetci boli zo synov Benjaminových.

1Krn 8, 1-40

Verš 34
A syn Jonatánov Meribbál, a Meribbál splodil Míchu.
2Sam 9:12 - A Mefibóšet mal malého syna, ktorému bolo meno Mícha. A všetci, ktorí bývali v dome Cíbovom, boli služobníkmi Mefibóšetovi.

1Krn 8,6 - Z tohto verša veľa chýba.

1Krn 8,32 - Verš rozumej tak, že Makelot (Makellot) a jeho bratia bývali v Jeruzaleme spolu s inými Benjamíncami, ktorí im v širšom slova zmysle tiež boli bratia.

1Krn 8,34 - Meribál je Mifiboset; porov. 2 Sam 4,4; 9,6; 16,1; 19,26.