výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 8, 1-40

1 Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho, 2 Nóchu štvrtého a Ráfu piateho. 3 Belovi synovia boli: Addár, Géra, otec Ehúda, 4 Abíšua, Naáman, Achóach, 5 Géra, Šefúfan a Chúram. 6 Toto sú synovia Echúdovi, predáci rodín obyvateľov Geby, ktorí ich presťahovali do Mánachatu: 7 Naáman, Achija a Géra, ktorý ich presťahoval a splodil Uzzu a Achíchuda. 8 Šacharajim splodil synov na Moábskom poli po prepustení žien Chúšim a Baary. 9 So ženou Chódešou splodil Jóbaba, Cibju, Méšu, Malkáma, 10 Jeúca, Sákju a Mirmu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chúšim splodil Abítuba a Elpáala. 12 Synovia Elpáalovi: Éber, Mišeám a Šemed, ktorý vybudoval Óno a Lód s priľahlými osadami. 13 Bería a Šema boli predákmi rodín obyvateľov Ajjalónu. Tí zahnali na útek obyvateľov Gátu. 14 Achjo, Šášak, Jeremót, 15 Zebadja, Arád, Eder, 16 Míkael, Jišpa a Jócha boli synmi Beríu. 17 Zebadja, Mešullám, Chizki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab boli synmi Elpáala. 19 Jákim, Zikri, Zabdí, 20 Elíenaj, Cilletaj, Elíel, 21 Adája, Berája a Šimrát boli synmi Šimeiho. 22 Jišpán, Éber, Elíel, 23 Abdón, Zikri, Chánan, 24 Chananja, Élam, Antótija, 25 Jifdeja a Penúel boli synovia Šášakovi. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Élija a Zikri boli synovia Jerochámovi. 28 Títo boli predáci rodín a podľa rodových záznamov ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali: otec Gibeónu Jeíel a jeho žena menom Maaka. 30 Jeho prvorodený syn bol Abdón a ďalší: Cúr, Kíš, Baál, Nádab, 31 Gedór, Achjo, Zeker 32 a Miklót, ktorý splodil Šimeu. Aj tí bývali u svojich bratov v Jeruzaleme, a to oproti nim. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abínadaba a Ešbaála. 34 Synom Jonatánovým bol Meríbbaál, ktorý splodil Míku. 35 Synovia Míkovi boli: Píton, Melek, Taréa a Acház. 36 Acház splodil Jóadu, Jóada splodil Álemeta, Azmáveta a Zimriho a Zimri splodil Mócu. 37 Móca splodil Bineu, jeho syn bol Ráfa, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 38 Ácel mal šesť synov. Ich mená sú: Azríkam, Bókeru, Jišmáel, Šearja, Obadja a Chánan. Všetci tí boli synovia Ácelovi. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho prvorodený Úlam, druhý Jeúš, tretí Elífelet. 40 Synovia Úlamovi boli udatní hrdinovia, lukostrelci. Oplývali synmi a vnukmi. Mali ich stopäťdesiat. Tí všetci pochádzali z Benjamínovcov.

1Krn 8, 1-40

Verš 34
Synom Jonatánovým bol Meríbbaál, ktorý splodil Míku.
2Sam 9:12 - Mefibóšet mal synčeka Míku. Všetci, čo bývali v Cíbovom dome, boli Mefibóšetovi služobníci.

1Krn 8,6 - Z tohto verša veľa chýba.

1Krn 8,32 - Verš rozumej tak, že Makelot (Makellot) a jeho bratia bývali v Jeruzaleme spolu s inými Benjamíncami, ktorí im v širšom slova zmysle tiež boli bratia.

1Krn 8,34 - Meribál je Mifiboset; porov. 2 Sam 4,4; 9,6; 16,1; 19,26.