výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 17, 1-27

1 Keď sa už Dávid usadil vo svojom paláci, povedal prorokovi Nátanovi: Ja síce bývam v cédrovom paláci, ale archa Hospodinovej zmluvy je len pod stanovými závesmi. 2 Nátan odvetil Dávidovi: Urob všetko, čo máš na mysli, lebo Boh je s tebou. 3 Tej istej noci oslovil Boh Nátana: 4 Odkáž môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto vraví Hospodin: Nie, nepostavíš mi dom na bývanie. 5 Veď som nebýval v dome odvtedy, ako som vyviedol Izrael, až dodnes, ale som sa sťahoval zo stanu do stanu a z príbytku do príbytku. 6 Keď som tak putoval s celým Izraelom, či som sa zmienil niektorým sudcom Izraela, ktorým som prikázal viesť môj ľud: Prečo mi nestaviate cédrový dom? 7 Môjmu služobníkovi Dávidovi teda odkáž: Takto vraví Hospodin zástupov: Vzal som ťa od pastvy, od zavracania oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. 8 Sprevádzal som ťa, kam si len šiel a vyhnal som spred teba všetkých tvojich nepriateľov. Urobím ťa slávnym, ako sú pozemskí velikáni. 9 Určím miesto pre môj izraelský ľud, zasadím ho, takže bude mať svoj domov a nemusí sa už znepokojovať. Ničomníci nebudú s ním už tvrdo zaobchádzať ako predtým, 10 ako za čias, keď som ustanovil sudcov nad svojím izraelským ľudom. Pokorím všetkých tvojich nepriateľov. Oznamujem ti, že Hospodin postaví dom tebe. 11 Keď nadíde čas tvojho odchodu k otcom, ustanovím ti nástupcu spomedzi vlastných synov a upevním mu kráľovstvo. 12 On mi postaví dom a ja mu natrvalo upevním trón. 13 Budem mu otcom a on mi bude synom. Priazeň mu však neodnímem, ako som ju odňal tvojmu predchodcovi, 14 ale ho ponechám vo svojom dome a vo svojom kráľovstve navždy, jeho trón bude vždy pevný. 15 Všetko, čo Nátan povedal Dávidovi, bolo v súlade s týmito slovami a celým týmto videním. 16 Kráľ Dávid si šiel sadnúť pred Hospodina a zvolal: Ani ja, ani moja rodina sme si nezaslúžili to, že si ma doviedol až sem, Hospodin, Bože. 17 Ani to ti, Bože, nestačilo, ale si hovoril o budúcnosti domu svojho služobníka a pohliadol si na mňa, Hospodin, Bože, ako na významného človeka. 18 Čím môže Dávid ešte prispieť k sláve, ktorou si vyznačil svojho služobníka? Ty ho predsa poznáš. 19 Hospodin, pre svojho služobníka a podľa svojho srdca si uskutočnil celé toto veľké dielo a oznámil si všetky významné udalosti. 20 Podľa toho, čo sme sami počuli, sa ti, Hospodin, nikto nevyrovná a okrem teba niet Boha. 21 Kto je ako tvoj ľud Izrael, jediný národ na zemi, ktorý prišiel Boh vykúpiť za svoj ľud a preslávil sa veľkými a úžasnými skutkami, keď si vyhnal národy spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta? 22 Svoj izraelský ľud si si navždy privlastnil a sám si sa, Hospodin, stal ich Bohom. 23 Nuž teda, Hospodin, nech prísľuby, ktoré si vyslovil o svojom služobníkovi a jeho dome, platia navždy. Čo si sľúbil, splň! 24 Nech tvoje meno nikdy nestráca platnosť a význam, aby sa hovorilo: Hospodin zástupov, Boh Izraela, je pre Izrael Bohom! A dom tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred tebou. 25 Veď ty, Bože môj, si vyjavil svojmu služobníkovi, že mu postavíš dom. Preto sa tvoj služobník osmelil modliť sa pred tebou. 26 Teraz však, Hospodin, ty sám si Boh, keď si vyslovil o svojom služobníkovi tento priaznivý prísľub, 27 požehnaj láskavo dom svojho služobníka, aby vždy obstál pred tebou. Veď čo ty, Hospodin, požehnáš, je navždy požehnané.

1Krn 17, 1-27

Verš 7
Môjmu služobníkovi Dávidovi teda odkáž: Takto vraví Hospodin zástupov: Vzal som ťa od pastvy, od zavracania oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu.
1Sam 16:11 - Samuel sa spýtal Izaja: Sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal: Chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel nato povedal Izajovi: Pošli poňho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde.
Ž 78:70 - Vyvolil si Dávida, svojho sluhu, vzal ho od košiarov,

Verš 12
On mi postaví dom a ja mu natrvalo upevním trón.
1Kr 5:5 - Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Izrael od Dánu až po Beér-Šebu bezpečne, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom.
1Kr 6:12 - Staviaš tento chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy, dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi.

Verš 13
Budem mu otcom a on mi bude synom. Priazeň mu však neodnímem, ako som ju odňal tvojmu predchodcovi,
Ž 89:26 - Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.
Ž 89:28 - Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme.
Heb 1:5 - Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil?A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?

Verš 14
ale ho ponechám vo svojom dome a vo svojom kráľovstve navždy, jeho trón bude vždy pevný.
Lk 1:33 - Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verš 20
Podľa toho, čo sme sami počuli, sa ti, Hospodin, nikto nevyrovná a okrem teba niet Boha.
Dt 3:24 - Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?
Dt 4:35 - Smel si to vidieť, aby si poznal, že Hospodin je Boh a okrem neho iného niet.
Dt 6:4 - Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.
1Kr 8:23 - a hovoril: Hospodin, Bože Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi, ani dole na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň svojim služobníkom, ktorí sú ti celým srdcom oddaní.
1Kr 8:60 - aby tak všetky národy zeme poznali, že len Hospodin je Boh a nikto iný.
Ž 86:8 - Nikto medzi bohmi sa ti nevyrovná, Pane, ani tvojim dielam.
Iz 37:16 - Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem.
Iz 37:20 - Tak teda, Hospodin, náš Boh, vysloboď nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný.
Dan 3:29 - Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko; lebo niet iného boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať.
Oz 13:4 - Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš a záchranca mimo mňa nejestvuje.

Verš 21
Kto je ako tvoj ľud Izrael, jediný národ na zemi, ktorý prišiel Boh vykúpiť za svoj ľud a preslávil sa veľkými a úžasnými skutkami, keď si vyhnal národy spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta?
Dt 4:7 - Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme?
Dt 33:29 - Blahoslavený si, Izrael, kto sa ti vyrovná? Ľud, ktorý zachránil Hospodin; on je tvoj ochranný štít, tvoj slávny meč. Tvoji nepriatelia sa ti budú koriť, ty však pošliapeš ich šije.
Ž 147:20 - Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!

1Krn 17,1-27 - Pozri poznámky k 2 Sam 7,1–29.

1Krn 17,5 - Až po dnešný deň – pozri 2 Sam 7,6; prepísané z prameňa.