výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 5, 1-41

1 Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho. Bol síce prvorodený, no keď poškvrnil lôžko svojho otca, právo prvorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Izraelovho, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený. 2 Hoci mal Júda početnú prevahu nad svojimi bratmi, ba i vojvodca vyšiel z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného: Chanók, Pallú, Checrón a Karmí. 4 Synovia Joelovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimei, 5 jeho syn Míka, jeho syn Reája, jeho syn Baál, 6 jeho syn Beéra, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tillegat-Pileneser do zajatia. Bol kniežaťom Rúbenovcov. 7 Jeho bratia po rodoch, ako boli zapísaní do rodového zoznamu: predák Jeíel, ďalej Zekarjáhu, 8 Bela, syn Ázaza, syna Šemu, Joelovho syna, ktorý obýval Aróer až po Nebó a Baál-Meón. 9 Smerom na východ býval po okraj púšte, ktorá sa tiahne od rieky Eufrat. Mali totiž v Gileádskom kraji početné stáda. 10 Za čias Saulových viedli vojnu proti Hagrijcom. Tí padli do ich moci a nato sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu. 11 Synovia Gádovi obývali oproti nim bášanský kraj až po Salchu. 12 Predákom bol Joel, druhý Šáfam, ďalší Jaenaj a Šáfat v Bášane. 13 Ich rodní bratia boli: Míkael, Mešullám, Šeba, Jóraj, Jaakán, Zía a Éber, siedmi. 14 To boli synovia Abíchajila, syna Chúriho, syna Jároacha, syna Gileáda, syna Míkaela, syna Ješíšaja, syna Jachdu, syna Búzovho. 15 Achi, syn Abdíela, syna Gúniho, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde, v Bášane, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šáronu až po ich okraje. 17 Tí všetci boli zapísaní do rodového zoznamu za čias judského kráľa Jótama a izraelského kráľa Járobeáma. 18 Rúbenovci, Gádovci a východní Menaššeovci boli udatní muži. Nosili štít a meč, ovládali lukostreľbu a mali vojnové skúsenosti. Bolo ich štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Náfišovi a Nódabovi. 20 Dostalo sa im proti nim pomoci, takže Hagrijci i všetci ich spojenci padli do ich moci, lebo keď v boji volali o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 Odviedli im stáda: päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc osôb. 22 Padlo i mnoho ranených, lebo to bol Boží boj. Na ich mieste bývali až do zajatia. 23 Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše obývali územie od Bášanu po Baál-Chermón, totiž po Senír a Chermónske pohorie. Bolo ich mnoho. 24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišei, Elíel, Azríel, Jirmeja, Hódavja a Jachdíel, udatní hrdinovia, slávni muži, predáci svojich rodín. 25 Spreneverili sa však Bohu svojich otcov a dopúšťali sa smilstva s božstvami národov zeme, ktoré Boh pred nimi vyhladil. 26 Boh Izraela prebudil ducha asýrskeho kráľa Púla, inak Tillegat-Pilenesera, ktorý odvliekol do zajatia Rúbenovcov, Gádovcov i východnú časť kmeňa Menašše a priviedol ich do Chalachu, Cháboru, Háry a k rieke Gózan, kde sú dodnes. 27 Synovia Léviho boli Geršón, Kehát a Merári. 28 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel. 29 Synovia Amrámovi: Áron, Mojžiš, k tomu Mirjam. Synovia Áronovi: Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 30 Eleazár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abíšuu, 31 Abíšua splodil Bukkiho, Bukki splodil Uzziho, 32 Uzzi splodil Zerachju, Zerachja splodil Merajóta, 33 Merajót splodil Amarju, Amarja splodil Achítuba, 34 Achítub splodil Cádoka, Cádok splodil Achímaaca, 35 Achímaac splodil Azarju, Azarja splodil Jóchanana, 36 Jóchanan splodil Azarju — to je ten, ktorý zastával kňazský úrad v chráme, čo v Jeruzaleme postavil Šalamún. 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achítuba, 38 Achítub splodil Cádoka, Cádok splodil Šallúma, 39 Šallúm splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seráju, Serája splodil Jócadaka, 41 Jócadak však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť obyvateľov Júdu a Jeruzalema do zajatia prostredníctvom Nebúkadnecara.

1Krn 5, 1-41

Verš 11
Synovia Gádovi obývali oproti nim bášanský kraj až po Salchu.
Joz 13:24 - Mojžiš dal dedičstvo kmeňu Gádovcov podľa rodov.

Verš 3
Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného: Chanók, Pallú, Checrón a Karmí.
Gn 46:9 - Rúbenovi synovia: Chanók, Pallú, Checrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto sú predstavitelia ich rodín: synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného: Chanók a Pallú, Checrón a Karmí; to sú Rúbenove rody.
Nm 26:5 - Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanók s celým chanókovským rodom, Pallú a pallúovský rod,

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.