výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 9, 1-44

1 Všetci Izraeliti sa dali zapísať do rodového zoznamu a dostali sa do Knihy izraelských a judských kráľov. Pre svoju nevernosť ich odvliekli do Babylonu. 2 Prvými usadlíkmi, čo bývali na svojom vlastníctve vo svojich mestách, boli niektorí Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví nevoľníci. 3 V Jeruzaleme bývali niektorí Júdovci, Benjamínovci, Efrajimovci a Menaššeovci: 4 Útaj, syn Ammíhuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, z potomkov Pereca, syna Júdovho. 5 Zo Šílancov: prvorodený Asája a jeho synovia. 6 Zo Zerachovcov: Jeúel a ich bratia, šesťstodeväťdesiat mužov. 7 Z Benjamínovcov: Sallu, syn Mešulláma, syna Hódavju, syna Hassenuovho, 8 ďalej Jibneja, syn Jerochámov, Éla, syn Uzziho, syna Mikrího, Mešullám, syn Šefatju, syna Reúela, syna Jibnijovho 9 a ich bratia podľa rodokmeňa, deväťstopäťdesiatšesť mužov. Všetci títo muži boli predákmi rodín. 10 Z kňazov: Jedaja, Jójaríb, Jákin, 11 Azarja, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, predstaveného Božieho domu. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Malkijovho, Maasaj, syn Adíela, syna Jachzéru, syna Mešulláma, syna Mešillemíta, syna Immérovho 13 a ich bratia, predáci rodín, tisícsedemstošesťdesiat schopných mužov na výkon služby v Božom dome. 14 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkama, syna Chašabju z Meráriovcov. 15 Bakbakkar, Chereš, Gálal, Mattanja, syn Míku, syna Zikriho, syna Ásafovho, 16 Obadja, syn Šemaju, syna Gálala, syna Jedutúnovho, Berekja, syn Ásu, syna Elkánovho, ktorý býval v netófskych dedinách. 17 Vrátnici: Šallúm, Akkúb, Talmón, Achíman a ich bratia, Šallúm bol predákom. 18 Dosiaľ stráži pri východnej kráľovskej bráne. To sú vrátnici z táborov levitov. 19 Šallúm, syn Kóreho, syna Ebjásafa, syna Kórachovho a bratia z jeho rodiny, Kórachovci, mali na starosti strážnu službu pri prahoch stanu. Ich otcovia boli dozorcami pri vchode do Hospodinovho tábora. 20 Eleazárov syn Pinchás bol kedysi ich predstaveným a Hospodin bol s ním. 21 Zekarja, syn Mešelemjov, bol vrátnikom pri vchode do stanu stretávania. 22 Všetkých tých, čo boli vybraní za vrátnikov prahov, bolo dvestodvanásť. Do rodového zoznamu sa dali zapísať vo svojich dedinách. Dávid a videc Samuel ich uviedli do úradu. 23 Oni a ich synovia konali strážnu službu pri prahoch Hospodinovho domu, stanového príbytku. 24 Vrátnici boli na štyroch stranách: na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 V určitý čas sa mali ich bratia po dedinách dostaviť na sedem dní k nim, 26 pretože títo štyria hlavní vrátnici boli stále zaujatí povinnosťou. Niektorí leviti spravovali komory a pokladnice Božieho domu. 27 Nocúvali v okolí Božieho domu, pretože im patrila strážna služba a každé ráno museli otvárať. 28 Niektorí mali na starosti bohoslužobné náčinie, mali ho priniesť presne toľko, koľko ho odniesli. 29 Iní zas dozerali na rôzny riad a sväté predmety, na jemnú múku, na víno a olej, na kadidlo a vonné balzamy. 30 Niektorí z kňazov pripravovali masti z balzamov. 31 Levita Mattitja, prvorodený Kórachovca Šallúma, dostal poverenie na výrobu pečiva. 32 Podaktorí Kehátovci, ich bratia, mali na starosti prípravu predkladaných chlebov, ktoré sa mali vymieňať každú sobotu. 33 Toto sú speváci, predáci levitských rodín. Bývali v komorách, oslobodení od iných povinností, lebo vo dne v noci museli zotrvať v práci. 34 Títo boli predákmi levitských rodín podľa svojich rodov a ako takí bývali v Jeruzaleme. 35 V Gibeóne býval otec Gibeónu Jeíel, ktorého žena sa volala Maaka, 36 jeho prvorodený syn bol Abdón, ďalej Cúr, Kíš, Baál, Nér, Nádab, 37 Gedór, Achjo, Zekarja a Miklót. 38 Miklót splodil Šimeáma. Aj oni bývali pri svojich bratoch v Jeruzaleme, a to oproti nim. 39 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Saula, Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abínadaba a Ešbaála. 40 Jonatánov syn bol Meríbbaál a Meríbbaál splodil Míku. 41 Synovia Míkovi: Píton, Melek, Tachrea a Acház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Azmáveta a Zimriho. Zimri splodil Mócu, 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Azríkam, Bókeru, Jišmáel, Šearja, Obadja a Chánan. To boli synovia Ácelovi.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.