výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 4, 1-43

1 Synovia Júdovi: Perec, Checrón, Karmí, Chúr a Šóbal. 2 Reája, syn Šóbalov, splodil Jachata, Jachat splodil Achúmaja a Lahada. To sú coreatské rody. 3 Toto sú synovia Étamovi: Jezreel, Jišma a Jidbaš; ich sestra sa volala Haclelpóni, 4 ďalej Penúel, otec Gedórov a Ézer, otec Chúšov. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efratu, otca Betlehema. 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Cheleu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzzáma, Chéfera, Témnovcov a Achaštárejov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Cheley: Ceret, Jecóchar, Etnán. 8 Kóc splodil Anúba, Haccóbebu a rody Acharchela, syna Hárumovho. 9 Jabbéc bol vo väčšej úcte než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabbéc so slovami: V bolesti som ho porodila. 10 Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie! Boh jeho prosbu splnil. 11 Kelúb, brat Šúchov, splodil Mechíra, otca Eštónovho. 12 Eštón splodil Bét-Ráfu, Páseacha, Techinnu, otca Ír-Náchaša. To sú muži z Réky. 13 Synovia Kenazovi: Otníel a Serája. Synovia Otníela: Chatat a Meónotaj. 14 Meónotaj splodil Ofru, Serája splodil Jóaba, otca Gé-Charašíma, boli tam totiž remeselníci. 15 Synovia Káleba, syna Jefunneho: Íru, Éla a Naam. Élov syn bol Kenaz. 16 Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tírja a Asarel. 17 Synovia Ezrovi: Jeter, Mered, Éfer a Jálon. Jeter splodil Mirjáma, Šammaja a Jišbácha, otca Eštemóu. 18 Jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Sóka, Jekutíela, otca Zánoacha. To sú synovia Bitje, dcéry faraónovej, ktorú si vzal Mered. 19 Synovia ženy Hódijovej, sestry Nachama, otca Keílu Garmijského a Eštemóu Maakatského. 20 Synovia Šímonovi: Amnón, Rinna, Ben-Chánan a Tilón. Synovia Jišeiho: Zóchet a Ben-Zóchet. 21 Synovia Šélu, syna Júdovho: Ér, otec Léky, Laeda, otec Márešov a rody tkáčov ľanu z Bét-Ašbey, 22 ďalej Jókim, muži z Kózeby Jóaš a Sáraf, ktorí vládli v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. To sú však dávne príbehy. 23 Boli to hrnčiari a obyvatelia Netáimu a Gedéry. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe. 24 Synovia Šimeónovi: Nemúel, Jámin, Jaríb, Zerach, Šául. 25 Jeho syn Šallúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chammúel, jeho syn Zakkúr, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, no jeho bratia neoplývali synmi, takže všetky ich rody neboli také početné ako Júdovci. 28 Bývali v Beér-Šebe, v Mólade v Chacar-Šúale, 29 v Bilhe, v Eceme, v Tólade, 30 v Betúeli, v Chorme, v Ciklagu, 31 v Bét-Markabóte, v Chacar-Súsime, v Bét-Birei a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania. 32 Ich dediny boli: Étam, Ajin, Rimmón, Tóken, Ášan, päť miest 33 a všetky dediny v okolí týchto miest až po Baál. To boli ich sídla. Mali i svoj rodový zoznam. 34 Mešóbab, Jamlék, Jóša, syn Amacjov, 35 Joel, Jéhu, syn Jóšibju, syna Seráju, syna Asíelovho, 36 Eljóenaj, Jaakóba, Ješóchaja, Asája, Adíel, Jesímiel, Benája, 37 Zíza, syn Šifeiho, syna Allóna, syna Jedáju, syna Šimriho, syna Šemaju. 38 Títo menovaní boli vedúcimi osobami vo svojich rodoch. Ich rodiny sa veľmi rozmnožili. 39 Odišli smerom ku Gedóru a na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a chutnú pašu. Krajina na obe strany priestranná bola pokojná a bezpečná, lebo krajinu predtým obývali Chámovci. 41 Títo označení menami prišli za čias judského kráľa Chizkiju, rozbili ich stany a na Meúncoch, ktorých tam našli, vykonali hubiacu kliatbu a tak je to dodnes. Usadili sa na ich mieste, lebo tam mali pastvu pre svoje stáda. 42 Časť Šimeónovcov, asi päťsto mužov, odišla k Seírskemu pohoriu. V ich čele stáli Pelatja, Nearja, Refája, Uzzíel, synovia Jišeiho. 43 Pobili zvyšok obyvateľov po Amálekovi a bývajú tam dodnes.

1Krn 4, 1-43

Verš 1
Synovia Júdovi: Perec, Checrón, Karmí, Chúr a Šóbal.
Gn 38:29 - On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: Akou trhlinou si sa predral? Preto mu dala meno Perec.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.
1Krn 2:4 - Jeho nevesta Támar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.

Verš 13
Synovia Kenazovi: Otníel a Serája. Synovia Otníela: Chatat a Meónotaj.
Joz 15:17 - Otníel, syn Kenaza, Kálebovho brata, ho obsadil, a tak dostal Aksu za ženu.

Verš 21
Synovia Šélu, syna Júdovho: Ér, otec Léky, Laeda, otec Márešov a rody tkáčov ľanu z Bét-Ašbey,
Gn 38:5 - Opäť porodila syna a dala mu meno Šéla. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila.

1Krn 4,1-23 - Tieto verše podávajú doplnky k rodokmeňu Júdovcov. Osnova je na mnohých miestach porušená, niektoré mená pri odpisovaní vypadli. Ich miesto označujeme v osnove bodkami.

1Krn 4,9-10 - Nevieme, prečo bol Jábes váženejší. V 10. verši chýba koniec jeho modlitby.

1Krn 4,17 - Chýba meno niektorej Meredovej ženy, možno meno faraónovej dcéry Betie, porov. verš 18.

1Krn 4,23 - Gedera je podľa Joz 15,36 júdske mesto a také bolo dozaista aj Netaim.

1Krn 4,38-43 - Bližšie okolnosti tohto putovania Simeonovcov nie sú nám známe.