výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 6, 1-66

1 Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári. 2 Toto sú mená Geršómových synov: Libni a Šimei. 3 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel. 4 Synovia Meráriho: Machli a Múši. Toto sú rody Léviho podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Jóach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Ammínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Assír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Assír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzzija, jeho syn Šául. 10 Synovia Elkánovi: Amásaj a Achímot, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerochám, jeho syn Elkána, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: prvorodený Joel a druhý Abija. 14 Synovia Meráriho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chaggija, jeho syn Asája. 16 Týmto zveril Dávid vedenie spevu v Hospodinovom dome, odkedy tam spočinula archa. 17 Pri speve sa konala služba pred príbytkom stanu stretávania, kým nepostavil Šalamún v Jeruzaleme Hospodinov dom. Do služby nastupovali podľa svojho poriadku. 18 Do služby nastupovali so svojimi synmi títo: zo synov Kehátových: spevák Héman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkánu, syna Jerocháma, syna Elíela, syna Tóacha, 20 syna Cúfu, syna Elkánu, syna Machata, syna Amásaja, 21 syna Elkánu, syna Joela, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Keháta, syna Léviho, syna Izraelovho. 24 Jeho brat Ásaf mu stál po pravici, bol synom Berekju, syna Šimeu, 25 syna Míkaela, syna Baaséju, syna Malkiju, 26 syna Etniho, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étana, syna Zimmu, syna Šimeiho, 28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho. 29 Synovia Meráriho, ich brata, stáli po ľavici: Étan, syn Kíšiho, syna Abdiho, syna Mallúka, 30 syna Chašabju, syna Amacju, syna Chilkiju, 31 syna Amciho, syna Bániho, syna Šemera, 32 syna Machliho, syna Múšiho, syna Meráriho, syna Léviho. 33 Ich bratia leviti boli určení na rozličnú službu v príbytku Božieho domu. 34 Áron a jeho synovia zapaľovali obetu na oltári pre spaľované obety a pálili tymian na kadidlovom oltári. Konali vo veľsvätyni všetky obrady na zmierenie pre Izrael, presne tak, ako to prikázal Boží služobník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleazár, jeho syn Pinchás, jeho syn Abíšua, 36 jeho syn Bukki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerachja, 37 jeho syn Merajót, jeho syn Amarja, jeho syn Achítub, 38 jeho syn Cádok, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich sídla pri stanových príbytkoch na ich území: Losovaním pripadli kehátovskému rodu Áronovcov: 40 Hebron v Judsku s príslušnými pastvinami. 41 Mestské pole však s priľahlými osadami dali Kálebovi, synovi Jefunneho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočiskové mestá: Hebron a Libnu s príslušnými pastvinami, Jattír, Eštemóu s príslušnými pastvinami, 43 Chílez s príslušnými pastvinami, Debír s príslušnými pastvinami, 44 Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami. 45 Od kmeňa Benjamín im pripadla Geba s príslušnými pastvinami, Álemet s príslušnými pastvinami, Anatót s príslušnými pastvinami. Všetkých miest, ktoré pripadli ich rodom, bolo trinásť. 46 Ostatné rody Kehátovcov dostali lósom desať miest z polovice kmeňa Menašše. 47 Geršómovcom pre ich rody pripadlo z kmeňov Jissákar, Ašér, Naftáli a z kmeňa Menašše v Bášane trinásť miest. 48 Pre rody Meráriovcov pripadlo lósom z kmeňov Rúben, Gád a Zebúlun dvanásť miest. 49 Tak dali Izraeliti Léviovcom mestá s príslušnými pastvinami. 50 Tieto zvlášť vyznačené mestá im lósom pridelili z kmeňov Júdovcov, Šimeónovcov a Benjamínovcov. 51 Príslušníci kehátovských rodov mali mestá na území Efrajimovcov. 52 Pridelili im útočiskové mestá Síchem s príslušnými pastvinami v Efrajimskom pohorí, Gézer s príslušnými pastvinami, 53 Jokmeám s príslušnými pastvinami, Bét-Chorón s príslušnými pastvinami, 54 Ajjalón s príslušnými pastvinami, Gát-Rimmón s príslušnými pastvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše dostali ostatné rody Kehátovcov Áner s príslušnými pastvinami a Bileám s príslušnými pastvinami. 56 Geršómovské rody dostali od druhej polovice kmeňa Menašše Gólan v Bášane s príslušnými pastvinami a Aštarót s príslušnými pastvinami, 57 od kmeňa Jissákar Kedeš s príslušnými pastvinami, Dáberat s príslušnými pastvinami, 58 Rámot s príslušnými pastvinami a Ánem s príslušnými pastvinami, 59 od kmeňa Ašér Mášal s príslušnými pastvinami, Abdón s príslušnými pastvinami, 60 Chúkok s príslušnými pastvinami a Rechób s príslušnými pastvinami, 61 od kmeňa Naftáli: Kedeš v Galilei s príslušnými pastvinami, Chammón s príslušnými pastvinami a Kirjatajim s príslušnými pastvinami. 62 Ostatní Meráriovci dostali od kmeňa Zebúlun Rimmón s príslušnými pastvinami a Tábor s príslušnými pastvinami. 63 Za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordána, od kmeňa Rúben dostali: Becer na púšti s príslušnými pastvinami, Jahcu s príslušnými pastvinami, 64 Kedemót s príslušnými pastvinami a Méfaat s príslušnými pastvinami, 65 od kmeňa Gád: Rámot-Gileád s príslušnými pastvinami, Machanajim s príslušnými pastvinami, 66 Chešbón s príslušnými pastvinami a Jázer s príslušnými pastvinami.

1Krn 6, 1-66

Verš 1
Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári.
Gn 46:11 - Léviho synovia: Geršón, Kehát a Merári.
Ex 6:16 - Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
Nm 26:57 - Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kehát a kehátovský rod, Merári a meráriovský rod.
1Krn 23:6 - Dávid ich zadelil do tried podľa Léviho synov: Geršóna, Keháta a Meráriho.

Verš 8
jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Assír,
2Sam 8:17 - Achítubov syn Cádok i Ebjatárov syn Achímelek boli kňazmi a Serája bol pisárom.
2Sam 15:27 - Kráľ povedal kňazovi Cádokovi: Pozri, vráť sa pokojne do mesta i so svojím synom Achímaacom a s Jonatánom, synom Ebjatára. Obaja vaši synovia nech sú s vami.

Verš 16
Týmto zveril Dávid vedenie spevu v Hospodinovom dome, odkedy tam spočinula archa.
Ex 6:17 - Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov.

Verš 49
Tak dali Izraeliti Léviovcom mestá s príslušnými pastvinami.
Ex 30:7 - Na ňom bude Áron spaľovať kadidlo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp.
Ex 30:10 - Raz do roka vykoná Áron obrad zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svätosvätý Hospodinovi.
Nm 4:16 - Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, kadidlo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie.
Nm 7:10 - Kniežatá priniesli aj dary v deň pomazania a posviacky oltára. Kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár
Nm 18:1 - Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zodpovední za svoje kňazstvo.

Verš 22
syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
Ex 6:24 - Synovia Kóracha: Assír, Elkána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.

Verš 56
Geršómovské rody dostali od druhej polovice kmeňa Menašše Gólan v Bášane s príslušnými pastvinami a Aštarót s príslušnými pastvinami,
Joz 21:12 - No polia tohto mesta aj s jeho dedinami dali Kálebovi, synovi Jefunneho, do vlastníctva.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.