výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 25, 1-31

1 Dávid s vedúcimi služby vyčlenil na zvláštnu úlohu niektorých Ásafovcov, Hémanovcov a Jedutúnovcov, ktorí za sprievodu citár, hárf a cimbalov prorokovali. Zoznam mužov, vykonávajúcich túto službu: 2 z Ásafovcov: Zakkúr, Jozef, Netanja, Asaréla. Synovia Ásafovi boli podriadení Ásafovi, ktorý na pokyn kráľa prorokoval. 3 Z Jedutúna: jeho synovia boli: Gedalja, Ceri, Ješaja, Chašabja a Mattitja, šiesti. Podliehali svojmu otcovi Jedutúnovi, ktorý prorokoval za sprievodu citary na chválu a oslavu Hospodina. 4 Z Hémana: jeho synovia boli: Bukkija, Mattanja, Uzzíel, Šebúel, Jerimót, Chananja, Chanáni, Elíata, Giddalti, Rómamti-Ezer, Jošbekáša, Mallóti, Hótir, Machaziót. 5 Tí všetci boli synovia kráľovho vidca Hémana, aby podľa Božieho slova zvelebovali jeho moc. Boh dal Hémanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Všetci títo vystupovali pod vedením svojho otca pri speve v Hospodinovom dome za sprievodu cimbalov, hárf a citár, pri chrámovej bohoslužbe z poverenia kráľa. Toľko o Ásafovi, Jedutúnovi a Hémanovi. 7 Ich počet spolu s ich bratmi, školenými spevákmi na počesť Hospodina, vykazoval dvestoosemdesiatosem. 8 O poradie služby losovali, a to začiatočník i skúsený, majster i žiak. 9 Prvý lós vyšiel na Ásafovca Jozefa, na neho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. Druhý na Gedalju, na neho, na jeho bratov a synov, na dvanástich. 10 Tretí na Zakkúra, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 11 Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 12 Piaty na Netanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 13 Šiesty na Bukkiju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 14 Siedmy na Jesarélu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 15 Ôsmy na Ješaju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 16 Deviaty na Mattanju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 17 Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 18 Jedenásty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 19 Dvanásty na Chašabju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 20 Trinásty na Šúbaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 21 Štrnásty na Mattitju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 22 Pätnásty na Jeremóta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 23 Šestnásty na Chananju, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 24 Sedemnásty na Jošbekášu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 25 Osemnásty na Chanániho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 26 Devätnásty na Mallótiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 27 Dvadsiaty na Elijjatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 28 Dvadsiaty prvý na Hótira, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 29 Dvadsiaty druhý na Giddaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 30 Dvadsiaty tretí na Machazióta, na jeho synov a bratov, na dvanástich. 31 Dvadsiaty štvrtý na Rómamti-Ezera, na jeho synov a bratov, na dvanástich.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.