výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 27, 1-34

1 Izraeliti podľa svojho počtu, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a úradníci, ktorí slúžili kráľovi v rôznych záležitostiach oddielov, ktoré sa striedali každý mesiac, po všetky mesiace roka. Každý taký oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov. 2 Prvému oddielu v prvom mesiaci velil Jášobeám, syn Zabdíelov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 3 Patril k Perecovcom a bol hlavným veliteľom všetkých vojsk v prvom mesiaci. 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Achóchovec Dódaj, ale vojvodcom oddielu bol Miklót. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 5 Veliteľom tretieho oddielu v treťom mesiaci bol Benája, syn hlavného kňaza Jójadu. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 6 Tento Benája patril ku skupine tridsiatich hrdinov a stal sa zároveň ich veliteľom. Oddielu však velil jeho syn Ammízabád. 7 Štvrtým veliteľom na štvrtý mesiac bol Asáel, Jóabov brat, a po ňom jeho syn Zebadja. Jeho oddiel mal dvadsaťštyritisíc mužov. 8 Piatym veliteľom na piaty mesiac bol Jizrachovec Šamhút. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 9 Šiestym na šiesty mesiac bol Íra, syn Tekóančana Ikkéša. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 10 Siedmym na siedmy mesiac bol Pelóňan Chelec z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 11 Ôsmym na ôsmy mesiac bol Zarchovec Sibbekaj z Chúše. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 12 Deviatym na deviaty mesiac bol Anatóťan Abíezer z Benjamínovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 13 Desiatym na desiaty mesiac bol Zarchovec Mahraj z Netófy. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 14 Jedenástym na jedenásty mesiac bol Pireatónčan Benája z Efrajimovcov. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 15 Dvanástym na dvanásty mesiac bol Netófan Cheldaj z Otníela. Na jeho oddiel pripadalo dvadsaťštyritisíc mužov. 16 Velenie izraelských kmeňov: Rúbenovcom velil knieža Elíezer, syn Zikriho, Šimeónovcom Šefatja, syn Maaky, 17 Léviovcom Chašabja, syn Kemúelov, Áronovcom Cádok, 18 Júdovcom Elíhu z bratov Dávidových, Jissákarovcom Omri, syn Míkaelov, 19 Zebúlunovcom Jišmaja, syn Obadjov, Naftáliovcom Jerimót, syn Azríelov, 20 Efrajimovcom Hóšea, syn Azazjov, západnej časti kmeňa Menašše Joel, syn Pedájov, 21 gileádskej časti Menaššeho Jiddo, syn Zekarjov, Benjamínovcom Jaasíel, syn Abnérov, 22 Dánovcom Azareel, syn Jerochámov. To boli náčelníci izraelských kmeňov. 23 Dávid neuviedol do zoznamu dvadsaťročné a mladšie osoby, lebo Hospodin sľúbil, že rozmnoží Izrael a bude ho ako hviezd na nebi. 24 Jóab, syn Cerújin, aj začal so sčítaním, ale ho nedokončil, lebo Izrael preň zastihol Boží hnev. Tak sa jeho výsledok ani nedostal do Kroniky kráľa Dávida. 25 Kráľovské poklady spravoval Azmávet, syn Adíelov, zásoby na poli, v mestách, na vidieku a vo vežiach Jonatán, syn Uzzijov. 26 Poľnohospodárskych robotníkov pri obrábaní pôdy riadil Ezri, syn Kelúbov. 27 Vinice spravoval Šimei z Rámy a zásoby vína vo viniciach Zabdí Šifmejský. 28 Za olivy a divé figovníky zodpovedal na Nížine Gedérčan Baál-Chánan, za zásoby oleja Jóaš, 29 za hovädzí dobytok, ktorý sa pásol na Šárone, Šárončan Šitraj, za dobytok v údoliach Adlajov syn Šáfat. 30 Ťavy mal na starosti Izmaelita Óbil, oslice Méronoťan Jechdeja. 31 Na drobné stáda dozeral Hagarovec Jazíz. Tí všetci boli správcami majetku kráľa Dávida. 32 Dávidov strýc Jonatán ako vzdelaný muž bol poradcom a pisárom. Spolu s Jechíelom, synom Chakmóniho, vychovávali kráľových synov. 33 Achitófel bol kráľovým poradcom, Arkíjec Chúšaj kráľovým priateľom. 34 Po Achitófelovi nasledovali: Jójada, syn Benájov a Ebjatár. Veliteľom kráľovho vojska bol Jóab.

1Krn 27, 1-34

1Krn 27,2-15 - Tieto verše obsahujú zoznam dvanástich vojenských zborov. Verš prvý je nadpis tohto zoznamu a je dosť nejasný; ani nevieme presne, o akej službe je tu reč. – Vojenskí hodnostári mávali pridelených pisárov (Dt 20,5 n.).

1Krn 27,4 - Slová v zátvorkách zrejme nepatria do osnovy a dostali sa do nej omylom.

1Krn 27,6 - Amizabad zastupoval svojho otca, lebo tento ako hrdina v chýrnej tridsiatke mal osobitné úlohy (porov. 11,22–25).

1Krn 27,23-24 - Pozri pozn. k 2 Sam 24,1. – O sčítaní, ktoré Joab nedokončil, pozri hl. 21.

1Krn 27,27 - Zabdiáš pochádzal buď zo Sefamy v severnej Palestíne, alebo z júdskeho mesta Sifamotu.

1Krn 27,28 - Sykomora je druh figovníka so skromnejším plodom, ktorý požívajú len domorodci.

1Krn 27,29 - Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe (Jafa) až po vrch Karmel.

1Krn 27,30 - Meronot bolo mesto na území kmeňa Benjamín.

1Krn 27,31 - O Agarejcoch pozri 5,10.

1Krn 27,33 - "Kráľov priateľ" bol akýmsi zvláštnym úradníkom. O Arachu pozri pozn. 2 Sam 15,32.