výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 16, 1-43

1 Božiu archu preniesli a uložili v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid. Potom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločenstva. 2 Keď Dávid dokončil spaľovanú obetu a obety spoločenstva, požehnal ľud v Hospodinovom mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužovi i žene, každému bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. 4 Niektorých levitov určil na službu pred Hospodinovou archou, aby vyznávali, chválili a oslavovali Hospodina, Boha Izraela. 5 Vedúcim bol Ásaf, jeho zástupcom Zekarja; Jeíel, Šemirámot, Jechíel, Mattitja, Elíab, Benája, Obéd-Edóm a Jeíel hrali na harfách a citarách, Ásaf na cimbale. 6 Kňazi Benája a Jachazíel neprestajne hrali na trúbach pred archou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid prvý raz poveril Ásafa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hospodinovi takto: 8 Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte jeho meno! Medzi národmi rozhlasujte jeho skutky! 9 Spievajte a hrajte mu! Rozprávajte o všetkých jeho divoch! 10 Honoste sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina! 11 Dopytujte sa na Hospodina a jeho silu, hľadajte jeho tvár ustavične! 12 Pripomínajte si divy, ktoré konal, jeho znamenia a rozhodnutia jeho úst, 13 vy, potomstvo Izraela, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení! 14 On, Hospodin, je náš Boh, na celej zemi platia jeho rozsudky! 15 Večne pamätajte na jeho zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam, 16 ktorú uzavrel s Abrahámom a prísažne sa zaviazal Izákovi. 17 Určil ju Jákobovi za zákon, Izraelovi za večnú zmluvu 18 slovami: Tebe dám krajinu Kanaán, váš dedičný podiel. 19 Keď vás bolo len pár, iba hŕstka, boli ste v nej cudzincami 20 a putovali od národa k národu, od jedného kráľovstva k inému ľudu, 21 nedovolil, aby ich niekto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil: 22 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 23 Spievaj Hospodinovi celá zem, zvestujte jeho spásu deň čo deň! 24 O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o jeho divoch medzi všetkými národmi. 25 Veď Hospodin je veľký, zasluhuje všetku chválu, treba sa ho báť viac než všetkých bohov. 26 Veď všetci bohovia pohanov sú len modly, ale Hospodin utvoril nebesia. 27 Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a radosť je tam, kde prebýva. 28 Rody národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc! 29 Vzdávajte Hospodinovi slávu jeho mena, prineste dar a predstúpte pred neho! Klaňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe! 30 Chvej sa pred ním celá zem! Pevne stojí svet, nepohne sa. 31 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národmi: Hospodin je kráľom! 32 Nech hučí more i čo ho napĺňa, nech výska pole a všetko na ňom! 33 Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem! 34 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, veď jeho milosť trvá naveky. 35 Volajte: Zachráň nás, Bože, náš záchranca! Zhromaždi a vysloboď nás spomedzi pohanov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu, honosili sa tvojou chválou. 36 Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! A všetok ľud odpovedal: Amen a Haleluja. 37 Pred archou Hospodinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každodenného poriadku, 38 ďalej Obéd-Edóma a jeho šesťdesiatosem bratov. Jedutúnov syn Obéd-Edóm a Chósa boli vrátnikmi. 39 Kňaza Cádoka a kňazov, jeho bratov, ponechal pred príbytkom Hospodina na výšine v Gibeóne. 40 Mali prinášať na oltári pre spaľované obety Hospodinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to presne tak, ako je predpísané v zákone Hospodina, ktorý prikázal Izraelu. 41 S nimi boli Héman, Jedutún a ostatní vybraní a vymenovaní, aby vzdávali Hospodinovi vďaku za to, že naveky trvá jeho milosť. 42 Héman a Jedutún mali pri sebe trúby a cimbaly a nástroje pre náboženské piesne. Jedutúnovci boli pri bráne. 43 Potom sa všetok ľud rozišiel domov. Pobral sa i Dávid pozdraviť si rodinu.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
Božiu archu preniesli a uložili v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid. Potom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločenstva.
2Sam 6:17 - Hospodinovu archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva.

Verš 34
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, veď jeho milosť trvá naveky.
Ž 107:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 118:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš 3
Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužovi i žene, každému bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč.
2Sam 6:19 - Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. Všetok ľud sa potom rozišiel domov.

Verš 15
Večne pamätajte na jeho zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam,
Gn 17:9 - Boh potom povedal Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia.

Verš 16
ktorú uzavrel s Abrahámom a prísažne sa zaviazal Izákovi.
Gn 26:3 - Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi:

Verš 17
Určil ju Jákobovi za zákon, Izraelovi za večnú zmluvu
Gn 28:13 - Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu.
Gn 35:11 - a dodal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier.

Verš 21
nedovolil, aby ich niekto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil:
Gn 12:20 - Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.
Ex 7:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:
Ex 8:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Prikáž Áronovi: Vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby.
Ex 9:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a povedz mu: Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.
Ex 10:1 - Potom Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia
Ex 11:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Potom vás prepustí; ba nielen prepustí, ale priam vás vyženie.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.