výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 3, 1-24

1 Toto boli synovia Dávida, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achínoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abígajil, 2 tretí Absolón od Maaky, dcéry gešúrskeho kráľa Talmaja, štvrtý Adónija, syn Chaggitin, 3 piaty Šefatja od Abítal, šiesty Jitreám od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone, kde vládol sedem rokov a šesť mesiacov; v Jeruzaleme vládol tridsaťtri rokov. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbab, Nátan, Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Ammíelovej, 6 ďalej Jibchár, Elíšama, Elífelet, 7 Nógah, Nefeg, Jáfia, 8 Elíšama, Eljáda a Elífelet, deviati. 9 To všetko boli synovia Dávidovi okrem synov od vedľajších žien. Támar bola ich sestrou. 10 Syn Šalamúnov bol Rechabeám a jeho syn Abija, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat, 11 jeho syn Jóram, jeho syn Achazja, jeho syn Jóaš, 12 jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótam, 13 jeho syn Acház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše, 14 jeho syn Amón, jeho syn Joziáš. 15 Synovia Joziášovi: prvorodený Jóchanan, druhý Jójakim, tretí Cidkija, štvrtý Šallúm. 16 Synovia Jójakimovi: jeho syn Jekonja, jeho syn Cidkija. 17 Synovia väzňa Jekonju: jeho syn Šealtíel, 18 ďalej Malkíram, Pedája, Šenaccar, Jekamja, Hóšama a Nedabja. 19 Synovia Pedájovi: Zerubbábel a Šimei. Synovia Zerubbábelovi: Mešullám, Chananja. Ich sestrou bola Šelomít. 20 Ďalej Chašuba, Óhel, Berekja, Chasadja a Júšab-Chesed, piati. 21 Synovia Chananjovi: Pelatja a Ješaja, synovia Refájovi, synovia Arnánovi, synovia Obadjovi, synovia Šekanjovi. 22 Syn Šekanjov: Šemaja. Synovia Šemajovi: Chattúš, Jigál, Baríach, Nearja a Šáfat, šiesti. 23 Synovia Nearjovi: Eljóenaj, Chizkija a Azríkam, traja. 24 Synovia Eljóenajovi: Hódavja, Eljášib, Pelája, Akkúb, Jóchanan, Delája a Anáni, siedmi.

1Krn 3, 1-24

Verš 1
Toto boli synovia Dávida, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achínoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abígajil,
2Sam 3:2 - Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia: prvorodený bol Amnón, syn Achínoam Jezreelskej,

Verš 5
Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbab, Nátan, Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Ammíelovej,
2Sam 5:14 - Toto sú mená detí, ktoré sa narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbab, Nátan a Šalamún,

Verš 10
Syn Šalamúnov bol Rechabeám a jeho syn Abija, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat,
1Kr 11:43 - Keď sa Šalamún uložil k svojim otcom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.
1Kr 14:31 - Rechabeám sa uložil k svojim predkom v meste Dávidovom. Jeho matka, Amónčanka, sa volala Naama. Po ňom sa stal kráľom Abijám.
1Kr 15:8 - Keď sa Abijám uložil k predkom, pochovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ása.
1Kr 15:24 - Ása sa uložil k svojim predkom a bol k nim pochovaný v meste svojho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jóšafat.

Verš 11
jeho syn Jóram, jeho syn Achazja, jeho syn Jóaš,
2Kr 8:16 - V piatom roku vlády izraelského kráľa Jórama, syna Achábovho, ba už za Jóšafata, judského kráľa, sa stal judským kráľom Jóšafatov syn Jóram.
2Kr 8:25 - V dvanástom roku vlády izraelského kráľa Jórama, syna Achábovho, sa stal judským kráľom Jóramov syn Achazja.
2Kr 11:2 - Jóšeba, dcéra kráľa Jórama a Achazjova sestra, pochytila Jóaša, Achazjovho syna, uniesla ho i s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a ukryla ho pred Ataljou, takže unikol smrti.

Verš 12
jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótam,
2Kr 12:21 - Jeho služobníci povstali, vyvolali prevrat a Jóaša zabili v priestore Milla, keď schádzal do Silly.
2Kr 14:21 - Nato vzal všetok judský ľud Azarju, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho po jeho otcovi Amacjovi za kráľa.
2Kr 15:7 - Keď sa Azarja uložil k svojim otcom, pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jótam.

Verš 13
jeho syn Acház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše,
2Kr 15:38 - Jótam sa uložil k svojim otcom a pochovali ho k jeho predkom v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom Acház.
2Kr 16:20 - Acház sa uložil k svojim otcom a pochovali ho k nim v Meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
2Kr 20:21 - Keď sa Chizkija uložil k svojim otcom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

Verš 14
jeho syn Amón, jeho syn Joziáš.
2Kr 21:18 - Keď sa Menašše uložil k svojim otcom, pochovali ho v záhrade paláca — v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amón.
2Kr 21:26 - Pochovali ho do jeho hrobu v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

Verš 15
Synovia Joziášovi: prvorodený Jóchanan, druhý Jójakim, tretí Cidkija, štvrtý Šallúm.
2Kr 23:30 - Jeho služobníci ho mŕtveho naložili na voz, previezli ho z Megidda do Jeruzalema a pochovali v jeho hrobe. Nato vzal pospolitý ľud Joziášovho syna Joacháza, pomazal ho a dosadil po jeho otcovi za kráľa.
2Kr 23:34 - Faraón Necho dosadil za kráľa Joziášovho syna Eljákima po jeho otcovi Joziášovi a pozmenil mu meno na Jójakim. Joacháza však vzal, odvliekol do Egypta, kde zomrel.

Verš 16
Synovia Jójakimovi: jeho syn Jekonja, jeho syn Cidkija.
2Kr 24:6 - Keď sa Jójakim uložil k svojim otcom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Jójakin.
2Kr 24:17 - Miesto neho babylonský kráľ dosadil za kráľa jeho strýca Mattanju a premenoval ho na Cidkiju.

Verš 17
Synovia väzňa Jekonju: jeho syn Šealtíel,
Mt 1:11 - Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov za babylonského zajatia.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.