výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 3, 1-24

1 Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Chebróne: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achínóamy, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil, 2 tretí Absolón od Maachy, dcéry Talmaja, gešúrskeho kráľa, štvrtý Adóníja, syn Chagitin, 3 piaty Šefatja od Abítály, šiesty Jitreám od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Chebróne, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbáb, Nátan a Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Amíélovej, 6 ďalej Jibchár, Elíšámá, Elífelet, 7 Nógah, Nefeg, Jáfiá, 8 Elíšáma, Eljáda a Elífeled, deviati. 9 To všetko boli synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Támár bola ich sestrou. 10 Syn Šalamúnov bol Rechabeám, jeho syn Abijá, jeho syn Ása, jeho syn Jóšáfát, 11 jeho syn Jórám, jeho syn Achazjá, jeho syn Jóáš, 12 jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótám, 13 jeho syn Ácház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše, 14 jeho syn Ámón, jeho syn Joziáš. 15 Synovia Joziášovi: prvorodený Jóchánán, druhý Jójákím, tretí Cidkijá, štvrtý Šallúm. 16 Synovia Jójákímovi: jeho syn Jechonja, jeho syn Cidkija. 17 Synovia zajatého Jechonju: jeho syn Šealtíél, 18 Malkírám, Pedája, Šenacar, Jekamja, Hóšáma a Nedabja. 19 Synovia Pedájovi: Zerubábel a Šimeí. Synovia Zerubábelovi: Mešullám, Chananja, ich sestra Šelómít, 20 ďalej Chašuba, Óhel, Berechja, Chasadja a Júšab-Chesed, piati. 21 Synovia Chananjovi: Pelatja a Ješaja, synovia Refájovi, synovia Arnánovi, synovia Abadjovi, synovia Šechanjovi. 22 Syn Šechanjov: Šemaja. Synovia Šemájovi: Chattúš, Jigál, Báríach, Nearja a Šáfát, šiesti. 23 Synovia Nearjovi: Eljóénaj, Chizkija a Azríkám, traja. 24 Synovia Eljóénajovi: Hodavja, Eljášíb, Pelája, Akkúb, Jóchánán, Delája a Anání, siedmi.

1Krn 3, 1-24

Verš 1
Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Chebróne: prvorodený Amnón od Jezreelčanky Achínóamy, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil,
2Sam 3:2 - Dávidovi sa narodili v Chebróne synovia: prvorodený bol Amnón od Achínóamy Jezreelskej,

Verš 5
Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbáb, Nátan a Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Amíélovej,
2Sam 5:14 - Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún,

Verš 10
Syn Šalamúnov bol Rechabeám, jeho syn Abijá, jeho syn Ása, jeho syn Jóšáfát,
1Kr 11:43 - Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.
1Kr 14:31 - Keď Rechabeám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom. Meno jeho matky bolo Naamá Ammónska. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abijám.
1Kr 15:8 - Keď Abijám usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ásá.
1Kr 15:24 - Keď Ásá usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida; po ňom sa stal kráľom jeho syn Jehóšáfát.

Verš 11
jeho syn Jórám, jeho syn Achazjá, jeho syn Jóáš,
2Kr 8:16 - V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.
2Kr 8:25 - V dvanástom roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazja, syn Jehórámov.
2Kr 11:2 - Ale Jóšeba, dcéra kráľa Jóráma, sestra Achazjova, schytila Achazjovho syna Jóáša a uniesla ho spolu s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a skryla ho pred Ataljou, takže ho neusmrtili.

Verš 12
jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótám,
2Kr 12:21 - Ale jeho služobníci povstali, zosnovali sprisahanie a zabili Jóáša v Bét-Mille, kde sa zostupuje do Silly.
2Kr 14:21 - Nato všetok judský ľud vzal Azarju, ktorý mal práve šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.
2Kr 15:7 - Keď Azarja usnul so svojimi otcami, pochovali ho k otcom v meste Dávidovom a kráľom miesto neho sa stal jeho syn Jótám.

Verš 13
jeho syn Ácház, jeho syn Chizkija, jeho syn Menašše,
2Kr 15:38 - Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.
2Kr 16:20 - Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste Dávidovom, a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.
2Kr 20:21 - Keď Chizkija usnul so svojimi otcami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menašše.

Verš 14
jeho syn Ámón, jeho syn Joziáš.
2Kr 21:18 - Keď Menašše usnul so svojimi otcami, pochovali ho v záhrade jeho domu, v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ámón.
2Kr 21:26 - Pochovali ho do jeho hrobky v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

Verš 15
Synovia Joziášovi: prvorodený Jóchánán, druhý Jójákím, tretí Cidkijá, štvrtý Šallúm.
2Kr 23:30 - Jeho služobníci priviezli mŕtveho z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobke. Potom vzal ľud krajiny Jóácháza, syna Joziášovho, pomazali ho a ustanovili za kráľa miesta jeho otca.
2Kr 23:34 - Nato faraón Nechó ustanovil za kráľa Eljákíma, syna Joziášovho, miesto jeho otca Joziáša, a zmenil mu meno na Jójákím. Jóácháza vzal, odviedol do Egypta, a tam zomrel.

Verš 16
Synovia Jójákímovi: jeho syn Jechonja, jeho syn Cidkija.
2Kr 24:6 - Keď Jójákím usnul so svojimi otcami, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jójáchín.
2Kr 24:17 - Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija.

Verš 17
Synovia zajatého Jechonju: jeho syn Šealtíél,
Mt 1:11 - Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.