výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 22, 1-19

1 A Dávid riekol: Toto je ten pravý dom Hospodina Boha a toto oltár na zápal pre Izraela. 2 Potom kázal Dávid, aby shromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej. A postavil z nich, ktorí boli súci, za kameniarov, aby natesali tesaných kameňov staväť dom Boží. 3 I množstvo železa na klince, na dvere brán a na spojky pripravil Dávid i medi také množstvo, že mu nebolo váhy, 4 i cedrového dreva bez počtu, lebo Sidonci a Týrania dopravovali Dávidovi cedrové drevo vo množstve. 5 A Dávid riekol: Šalamún, môj syn, je ešte chlapec a útly, a dom, ktorý sa má staväť Hospodinovi, má byť veľký, nádherný a chýrny a na ozdobu všetkým zemiam, preto teda nech mu pripravím, čo treba. A tak pripravil Dávid množstvo staviva pred svojou smrťou. 6 Potom povolal Šalamúna, svojho syna, a prikázal mu, aby vystavil dom Hospodinovi, Bohu Izraelovmu. 7 A Dávid riekol Šalamúnovi: Môj synu, ja som si bol umienil vystaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Ale stalo sa slovo Hospodinovo o mne povediac: Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje; nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou. 9 Hľa, syn sa ti narodí, ten bude mužom odpočinutia, a dám mu odpočinutie od všetkých jeho nepriateľov naokolo; lebo jeho meno bude Šalamún , a dám pokoj a ticho za jeho dní na Izraela. 10 Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom, a bude stáť až na veky. 11 Teraz tedy, môj synu, nech je Hospodin s tebou! A tak sa ti šťastne povedie, a vystavíš dom Hospodina, svojho Boha, tak ako hovoril o tebe. 12 Len nech ti dá Hospodin rozum a schopnosť rozumieť a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon Hospodina, svojho Boha. 13 Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý; neboj sa ani sa nestrachuj! 14 A hľa, ja vo svojej nevoli pripravil som pre dom Hospodinov sto tisíc hrivien zlata a tisíc tisícov hrivien striebra, a medi a železu nieto váhy, lebo je toho množstvo. I dreva i kamenia som pripravil, a ty k tomu pridáš, čo bude treba. 15 Krome toho máš u seba množstvo remeselníkov, kameniarov, murárov a tesárov i všelijakých múdrych ľudí, zbehlých v každej práci. 16 Zlatu, striebru, medi a železu neni počtu. Vstaň a rob, a Hospodin nech je s tebou! 17 A Dávid prikázal i všetkým kniežatám Izraelovým, aby pomáhali Šalamúnovi, jeho synovi, 18 povediac: Či nie je Hospodin, váš Bôh, s vami? A dal vám odpočinutia zo všetkých strán, lebo dal obyvateľov zeme do mojej ruky, a zem je podmanená pred Hospodinom a pred jeho ľudom. 19 Teraz tedy pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali Hospodina, svojho Boha, a vstanúc staväjte svätyňu Hospodina Boha, aby ste vniesli truhlu smluvy Hospodinovej i sväté nádoby Božie do domu, vystaveného menu Hospodinovmu.

1Krn 22, 1-19

Verš 8
Ale stalo sa slovo Hospodinovo o mne povediac: Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje; nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou.
1Krn 28:3 - Ale Bôh mi povedal: Nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si mužom vojen a vylieval si krv.

Verš 10
Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom, a bude stáť až na veky.
2Sam 7:13 - Ten vystaví môjmu menu dom, a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky.
1Kr 5:5 - A preto hľa, zamýšľam vystaviť dom menu Hospodina, svojho Boha, tak ako hovoril Hospodin Dávidovi, môjmu otcovi, povediac: Tvoj syn, ktorého dám namiesto teba, aby sedel na tvojom tróne, ten vystaví môjmu menu dom.

Verš 13
Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý; neboj sa ani sa nestrachuj!
Dt 31:7 - A Mojžiš zavolal Jozuu a povedal mu pred očami celého Izraela: Buď zmužilý a silný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do zeme, ktorú s prísahou sľúbil Hospodin ich otcom povediac, že im ju dá, a ty im ju rozdelíš do dedičstva.
Joz 1:7 - Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.

1Krn 22,2 - "Cudzinci" boli asi kanaánski praobyvatelia Palestíny, ktorí sa lepšie rozumeli do rozličných remesiel než Izraeliti.

1Krn 22,6 - Porov. 2 Sam 7,2 n.

1Krn 22,9 - Meno Šalamún znamená "pokojný" (šálóm = pokoj).

1Krn 22,14 - Obrovské číslice stotisíc a milión sú okrúhle čísla, neoznačujú množstvo, ale znamenajú len "veľmi veľa".