výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 4, 1-43

1 Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. 2 Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody. 3 Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), 4 dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma. 5 Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho - ti všichni jsou synové Naary. 7 Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. 8 Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova. 9 Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." 10 Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, oč žádal. 11 Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. 12 Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi. 13 Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat 14 a Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim. 15 Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam. Syn Elův: Kenaz. 16 Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel. 17 Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. 18 (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal. 19 Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy. 20 Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon. Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet. 21 Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, 22 dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) 23 Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. 24 Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. 25 Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma. 26 Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. 27 Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. 28 Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, 29 v Bilze, Ecemu, Toladu, 30 Betuelu, Chormě, Ciklagu, 31 v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města až do kralování Davidova. 32 Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček 33 a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice až do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány. 34 Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, 35 Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova; 36 také Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš; 37 i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova. 38 Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. 39 Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. 40 Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. 41 Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. 42 Někteří ze synů Šimeonových došli až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem. 43 Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam až dodnes.

1Krn 4, 1-43

Verš 1
Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal.
Gn 38:29 - On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom.
Gn 46:12 - Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.
1Krn 2:4 - Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.

Verš 13
Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat
Joz 15:17 - Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.

Verš 21
Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji,
Gn 38:5 - Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu.

1Krn 4,1-23 - Tieto verše podávajú doplnky k rodokmeňu Júdovcov. Osnova je na mnohých miestach porušená, niektoré mená pri odpisovaní vypadli. Ich miesto označujeme v osnove bodkami.

1Krn 4,9-10 - Nevieme, prečo bol Jábes váženejší. V 10. verši chýba koniec jeho modlitby.

1Krn 4,17 - Chýba meno niektorej Meredovej ženy, možno meno faraónovej dcéry Betie, porov. verš 18.

1Krn 4,23 - Gedera je podľa Joz 15,36 júdske mesto a také bolo dozaista aj Netaim.

1Krn 4,38-43 - Bližšie okolnosti tohto putovania Simeonovcov nie sú nám známe.