výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 9, 1-44

1 Az egész Izráel megszámláltatván nemzetségeik szerint, beirattak az Izráel és Júda királyainak könyvébe, a kik gonoszságukért Babilóniába vitetének. 2 A legelsõ lakosok az õ jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, papok, Léviták és Nétineusok. 3 Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai közül s Benjámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai közül valók: 4 Utái, Ammihud fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérecz fiai közül való, ki Júda fia vala. 5 A Silóniták közül, Asája, ki elsõszülött vala s ennek fiai. 6 A Zérah fiai közül: Jéuel és az õ atyjafiai, hatszázkilenczvenen. 7 A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia. 8 Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia, ki Mikri fia, és Mésullám, Séfátja fia, ki Reuel fia, ki Ibnija fia [vala.] 9 Testvéreik, nemzetségeik szerint, kilenczszázötvenhatan valának; ezek mind családfõk voltak az õ atyjok háznépe szerint. 10 A papok közül is: Jedája, Jéhojárib és Jákin. 11 Azária, Hilkia fia, ki Mésullám fia, ki Sádók fia, ki Mérajót fia, ki Ahitubnak, az Isten háza fõgondviselõjének fia vala. 12 És Adája Jérohám fia, ki Pashúr fia, ki Málkija fia; Maasai, Adiel fia, ki Jahzéra fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki Immer fia. 13 Ezeknek atyjokfiai az õ családjaiknak fejei, ezerhétszázhatvanan [valának,] buzgók az Isten háza dolgának munkájában. 14 A Léviták közül Semája, Hásub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári fiai közül. 15 Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, ki Asáf fia vala. 16 Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána fia, a ki Nétofáti faluiban lakik vala. 17 És az ajtónállók: Sallum, Akkúb, Talmon, Ahimán és ezek testvérei; Sallum pedig fõ [vala.] 18 (És [ennek] mindez ideig a királykapun [van helye] napkelet felõl.) Ezek az ajtónállók a Léviták rendje szerint. 19 Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának õrizõi valának, mint az õ atyáik az Úr seregében õrizték vala a bejáratot, 20 Mikor Fineás, az Eleázár fia volt egykor az õ elõljárójok, kivel az Úr vala. 21 Zakariás, a Meselémia fia, a gyülekezet sátorába való bejárat õrizõje. 22 Ezek mind választott ajtónállók voltak, kétszáztizenketten; kik az õ faluikban, nemzetségök szerint, megszámláltattak volt; kiket Dávid rendelt és Sámuel próféta az õ tisztökbe. 23 Õk és fiaik õrizik vala renddel az Úr házának, a sátornak kapuit. 24 Négyfelé valának az õrizõk: napkeletre, napnyugotra, északra és délre. 25 És ezeknek atyjokfiai az õ faluikban [valának,] de minden hetednap amazokhoz felmenének Jeruzsálembe bizonyos ideig. 26 De a kapunállók négy fõemberének állandó megbizatásuk volt. Ezek a Léviták õrizik vala a kamarákat és az Isten házának kincseit. 27 És az Úrnak háza körül hálnak vala, mivelhogy az õrzés az õ tisztök volt, és minden reggel õk nyitják vala meg az ajtókat. 28 És õ közülök [némelyek] a szolgálati edényekre [viselnek vala gondot;] mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számon veszik vala azokat. 29 Ugyanazok közül választattak vala [némelyek másféle] edénynek, a szenthely minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fûszereknek [gondviselésére.] 30 A papok fiai közül valók csinálják vala fûszerekbõl a drágakenetet is. 31 Továbbá Mattitja, a Léviták közül való (ki elsõszülötte a Kórakhiták közül való Sallumnak), a serpenyõkre visel vala gondot. 32 A Kéhátiták fiai és azok atyjokfiai közül [rendeltettek volt ]a szent kenyérnek gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék [azt]. 33 Ezek közül valók valának az éneklõk is, a Léviták közül a családfõk, a kik szabadosok valának [egyéb tiszttõl] az õ kamarájokban; mert éjjel és nappal szolgálattal tartoznak vala. 34 Ezek a Léviták között családfõk nemzetségök szerint, [fõemberek, és] ezek Jeruzsálemben laktak. 35 Gibeonban pedig laktak a Gibeon atyja, Jéhiel, és az õ feleségének neve Maaka. 36 Az õ elsõszülött fia Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb. 37 Gedor, Ahió, Zékária és Miklót. 38 Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek is az õ atyjokfiai átellenében laktak Jeruzsálemben az õ testvéreikkel. 39 Nér nemzé Kist, Kis nemzé Sault, Saul pedig nemzé Jonathánt, Málkisuát, Abinádábot és Esbaált. 40 Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát. 41 Mika fiai: Piton, Mélek és Táréa. 42 Akház pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát. 43 Mósa nemzé Bineát, ennek fia Réfája, ennek fia Elása, ennek fia Ásel. 44 Áselnek hat fia volt, kiknek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek Ásel fiai.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.