výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 6, 1-81

1 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 2 Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel. 3 Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár. 4 Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát; 5 Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit; 6 Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot; 7 Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot; 8 Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást; 9 Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt; 10 Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala. 11 Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot; 12 Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot; 13 Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát; 14 Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot; 15 Jéhozadák pedig [fogságba] méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által. 16 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi. 18 Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel. 19 Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az õ nemzetségeik szerint. 20 Gersonnak [fiai]: Ligni az õ fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia. 21 Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia. 22 Kéhát fiai: Amminádáb az õ fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia; 23 Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia. 24 Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia. 25 Elkána fiai: Amásai és Ahimót, 26 Elkána. Elkána fia: Sófai az õ fia és Náhát ennek fia. 27 Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia. 28 Sámuel fiai pedig: az elsõszülött Vásni, a [második] Abija. 29 Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia. 30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia. 31 Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az [Isten] ládája elhelyeztetett. 32 És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora elõtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az õ rendje szerint. 33 Ezek pedig a kik szolgáltak, és az õ fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán fõéneklõ, Jóel fia, ki Sámuel fia. 34 Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia. 35 Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia. 36 Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia. 37 Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia. 38 Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia. 39 És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felõl áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia [vala.] 40 Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia. 41 Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia. 42 Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia. 43 Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia. 44 Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felõl [állnak vala;] Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia. 45 Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia. 46 Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia. 47 Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia. 48 És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára. 49 Áron pedig és az õ fiai az egészen megégetendõ áldozatnak oltára mellé, és a füstölõ oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére [rendeltetének] mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt. 50 Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az õ fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua. 51 Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája. 52 Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb. 53 Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás. 54 És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségébõl, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az õ vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által. 55 Õk kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelõket. 56 De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák. 57 Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelõit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelõit, 58 És Hilent és annak legelõit, és Débirt és annak legelõit, 59 Asánt és annak legelõit, és Béth-Semest és annak legelõit. 60 A Benjámin nemzetségébõl: Gébát és annak legelõit, Allémetet és annak legelõit, Anatót [várost] [is] és annak legelõit. Ezeknek az õ nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt. 61 A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségbõl, a Manasse nemzetségének felétõl, sors által tíz várost adtak. 62 Míg a Gerson fiainak meg az õ nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségébõl, az Áser nemzetségébõl, a Nafthali nemzetségébõl és a Manasse nemzetségébõl Básánban [adtak] tizenhárom várost. 63 A Mérári fiainak az õ nemzetségök szerint a Rúben nemzetségébõl, a Gád nemzetségébõl és a Zebulon nemzetségébõl sors által tizenkét várost. 64 Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelõivel együtt. 65 Sors által adták a Júda nemzetségébõl, a Simeon nemzetségébõl és a Benjámin nemzetségébõl ezeket a névszerint megnevezett városokat. 66 Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban [levõ] városok az Efraim nemzetségébõl valának: 67 Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelõit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelõit. 68 És Jokmeámot és annak legelõit, Bethoront és annak legelõit. 69 Ajalont és annak legelõit; Gáthrimmont is és annak legelõit. 70 A Manasse nemzetségének felébõl Anert és annak legelõit, Bileámot és annak legelõit, a Kéhát többi fiainak családjai részére. 71 A Gerson fiainak [pedig] a Manasse félnemzetségébõl Gólánt Básánban és annak legelõit, és Astarótot és annak legelõit: 72 Az Izsakhár nemzetségébõl [adák] Kédest és annak legelõit; Dobrátot és annak legelõit. 73 Rámótot és annak legelõit, Anémet és annak legelõit. 74 Az Áser nemzetségébõl Másált és annak legelõit, és Abdont és annak legelõit. 75 Hukókot és annak legelõit; Réhobot és annak legelõit. 76 A Nafthali nemzetségébõl Kédest Galileában és annak legelõit; Hammont és annak legelõit; és Kirjáthaimot és annak legelõit. 77 A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségébõl Rimmont és annak legelõit, és Thábort és annak legelõit. 78 A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felõl való részében a Rúben nemzetségébõl Bésert a pusztában és annak legelõit; Jahását és annak legelõit. 79 Kedemótot és annak legelõit; Mefaátot és annak legelõit. 80 A Gád nemzetségébõl Rámótot Gileádban és annak legelõit; Mahanaimot és annak legelõit. 81 Hesbont és annak legelõit; Jaázert és annak legelõit.

1Krn 6, 1-81

Verš 1
Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
Gn 46:11 - Lévi fiai pedig: Gerson, Kehát, Mérári.
Ex 6:16 - Ezek pedig a Lévi fiainak nevei az õ születésök szerint: Gersón, Kehát és Merári. Lévi életének esztendei pedig: száz harminczhét esztendõ.
Nm 26:57 - Ezek pedig Lévi megszámláltjai az õ nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
1Krn 23:6 - És Dávid õket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra.

Verš 8
Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást;
2Sam 8:17 - Sádók pedig, Akhitóbnak fia, és Akhimélek, Abjátárnak fia papok valának, és Sérája íródeák.
2Sam 15:27 - Monda annakfelette a király Sádók papnak: Nemde nem próféta vagy-é te? [Azért] menj haza békességben a városba, Akhimás is, a te fiad, és az Abjátár fia, Jonathán, a ti két fiatok, veletek együtt.

Verš 16
Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
Ex 6:17 - Gersón fiai: Libni, Simhi, az õ nemzetségeik szerint.

Verš 49
Áron pedig és az õ fiai az egészen megégetendõ áldozatnak oltára mellé, és a füstölõ oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére [rendeltetének] mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt.
Ex 30:7 - Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölõ szert; mikor a mécseket rendbe szedi, akkor füstölögtesse azt.
Ex 30:10 - És egyszer egy esztendõben engesztelést végezzen Áron annak szarvainál az engesztelõ napi áldozat vérébõl; egy esztendõben egyszer végezzen engesztelést azon, nemzetségrõl nemzetségre. Szentségek szentsége ez az Úrnak.
Nm 4:16 - Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának tiszte: a világító olajra, a füstölõ szerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a kenetnek olajára; az egész hajlékra és mindenre, a mi abban van, mind a szenthelyre, mind annak edényeire való gondviselés.
Nm 7:10 - Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az õ áldozatukat az oltár elébe.
Nm 18:1 - És monda az Úr Áronnak: Te és a te fiaid, és a te atyádnak háza te veled, hordozzátok a szent hajlék körül való hamisság büntetését. Te és a te fiaid te veled, hordozzátok a ti papságtok hamisságának büntetését.

Verš 22
Kéhát fiai: Amminádáb az õ fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia;
Ex 6:24 - Kórákh fiai pedig: Asszir, Elkánáh és Abiászáf. Ezek a Kórákh nemzetségei.

Verš 56
De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák.
Joz 21:12 - A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.