výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 9, 1-44

1 Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu. 2 Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. 3 Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: 4 Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. 5 Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. 6 Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690. 7 Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova; 8 Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. 9 Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. 10 Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, 11 dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; 12 Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova. 13 Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. 14 Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; 15 Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova; 16 Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách. 17 Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. 18 Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. 19 Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. 20 Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním! 21 Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. 22 Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, 23 aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. 24 Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. 25 Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali. 26 Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. 27 V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. 28 Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. 29 Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. 30 Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. 31 Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. 32 Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu. 33 Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. 34 To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. 35 V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, 36 jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 37 Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot. 38 Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. 39 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. 40 Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. 41 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. 42 Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 43 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 44 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.