výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 23, 1-32

1 Megvénhedék pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az õ fiát, Salamont Izráel felett. 2 És összegyûjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is. 3 És megszámláltatának a Léviták, harmincz esztendõstõl fogva, és a kik annál idõsebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt. 4 Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendõinek gondviselõi [valának,] és hatezeren tiszttartók és birák. 5 Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat [minden zengõ] szerszámokkal, melyeket [Dávid] készíttetett a dícséretre. 6 És Dávid õket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra. 7 A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi. 8 Lahdán fiai: Jéhiel a fõ, Zétám és Joel hárman. 9 És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei. 10 Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai. 11 Jahát volt a fõ, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az õ családjukban csak egy ágnak vétettek. 12 Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen. 13 Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, õ és az õ fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr elõtt, és szolgálnának néki, s az õ nevében [a népet] megáldanák mindörökké. 14 Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé. 15 Mózes fiai: Gerson és Eliézer. 16 Gerson fiai: Sébuel a fõ. 17 Eliézer fiai voltak: Rehábia a fõ. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala. 18 Ishár fiai: Selómit, a ki fõ vala. 19 Hebron fiai: Jéria a fõ, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik. 20 Uzziel fiai: Mika a fõ, és Isija második. 21 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Mákhli fiai: Eleázár és Kis. 22 Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el. 23 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman. 24 Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfõk, az õ megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz éves korban és azon felül. 25 Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az õ népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké; 26 Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni az [Isten] hajlékát, s mindazokat az eszközöket, [a melyek] az õ szolgálatához valók. 27 Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz éves korban és azon felül. 28 Mert az õ helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent [edények] tisztítása és az Isten házának szolgálatja által. 29 És hogy [gondot viseljenek] a szent kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyõben fõttre és pirítottra, minden mértékre és mérõre. 30 És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére és dícséretére, úgy reggel, mint este; 31 És hogy áldozzanak az Úrnak minden égõáldozattal, minden szombaton, a hónapok elsõ napjain és a szokott ünnepeken [bizonyos] szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az Úr elõtt; 32 És hogy szorgalmasan õrizzék a gyülekezet sátorát, õrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az õ atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában.

1Krn 23, 1-32

Verš 13
Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, õ és az õ fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr elõtt, és szolgálnának néki, s az õ nevében [a népet] megáldanák mindörökké.
Ex 6:20 - Amrám pedig feleségûl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szûlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendõ.
Ex 28:1 - Te pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát Áront, és az õ fiait õ vele az Izráel fiai közûl, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, Áronnak fiai.
Heb 5:4 - És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a [kit] Isten hív el, miként Áront is.

Verš 15
Mózes fiai: Gerson és Eliézer.
Ex 2:22 - És fiat szûle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
Ex 18:3 - És az õ két fiát is, a kik közûl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön;

1Krn 23,3 - Tieto výsledky pochádzajú zo staršieho sčítania, keď leviti začínali službu len v 30. roku svojho veku, pozri Nm 4,2 n. V časoch Dávida konali službu už od 20. roku; pozri verše 24 a 27.

1Krn 23,4 - Verše 4–5 sú slová Dávidove, ktorými roztrieďuje levitov, preto hovorí v prvej osobe. Menoslov tried je nižšie v hlave 24.

1Krn 23,27 - Verš 27 je len poznámka, ktorá vysvetľuje, že Dávid rozšíril počet službukonajúcich levitov, lebo pribral do služby aj 20–30-ročných. Pri chráme ich bolo treba viac, ale zato táto služba bola ľahšia ako pri prenášaní svätostánku a jeho náradia na púšti, preto ju mohli konať aj mladší leviti.

1Krn 23,28 - Verš 28 pokračuje Dávidove slová. Pod izbami rozumej miestnosti popristavované okolo chrámu.

1Krn 23,29 - O predkladných chleboch pozri Lv 24,8; 7,12–14; 8,26. – O obete múčnej Lv 2,1. – O nekvasených posúchoch Lv 2,4; na panviciach sa piekli koláče; porov. Lv 2,5; 7,9. – O mierach pozri Ex 29,40; Lv 19,35. – Všetky tieto veci boli potrebné k bohoslužbe. K obetiam potrebné veci bolo treba merať a vážiť; to bola povinnosť levitov.

1Krn 23,30 - Verše 30 n. hovoria o posvätnom speve.