výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 26, 1-32

1 Az ajtónállók rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, a ki az Asáf fiai közül való volt. 2 A Meselémiás fiai közül elsõszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik, 3 Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik. 4 Obed-Edom fiai közül: Semája elsõszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik, 5 Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik, mert az Isten megáldotta vala õt. 6 Az õ fiának, Semájának is születtek fiai, a kik családjukban uralkodtak, mert erõs vitézek valának. 7 Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erõs férfiak valának, Elihu és Sémákiás. 8 Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind õ magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erõsek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók. 9 Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolczan erõs férfiak valának. 10 Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fõ, nem mintha elsõszülött volna, hanem mivel az õ atyja õt akará választani fõnek; 11 Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman. 12 Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a fõemberek által, hogy az õ atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában. 13 És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az õ családjaik szerint mindenik kapura. 14 És esék a napkelet felé való [kapunak õrizete] sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az õ fiára, a ki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi [kapu] sors szerint. 15 Obed-Edomnak a déli [kapu;] az õ fiainak pedig a kincstartó ház. 16 Suppimnak és Hósának a napnyugotra való [kapu,] a Salléketh kapuval együtt a felmenõ töltésen, egyik õrizõhely szemben a másikkal. 17 Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettõ-kettõ. 18 A külsõ részen napnyugat felé: négy a felmenõ töltésen, kettõ a külsõ rész felé. 19 Ezek az ajtónállók csoportjai a Kóriták és Méráriták közül. 20 A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, és az [Istennek] szentelt kincsnek [fõgondviselõje.] 21 A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfõi, Gersonita Jéhiéli. 22 Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az õ testvére, a kik az Úr háza kincseinek valának [gondviselõi.] 23 Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségébõl valók is. 24 Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs fõgondviselõje volt. 25 Az õ atyjafiai pedig, Eliézertõl valók, [ezek:] Rehábiás az õ fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit. 26 Ez a Selómit és az õ testvérei valának [gondviselõi] minden megszentelt kincsnek, a melyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala [Istennek,] 27 A melyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére, 28 És a mit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is [valamit Istennek: mind] Selómitnak és az õ testvéreinek [gondviselése alatt volt.] 29 Az Isháriták közül Kenániás és az õ fiai Izráel külsõ dolgaival [bízattak meg,] mint tiszttartók és birák. 30 A Hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erõs férfiak, ezeren és hétszázan valának, a kik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselõk voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában. 31 A Hebroniták között Jerija vala a fõ (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben). 32 És az õ atyjafiai, erõs férfiak, kétezerhétszázan valának, családfõk; a kiket Dávid király gondviselõkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.