výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

1Krn 9, 1-44

1 And so, all of Israel was numbered. And the sum of them was written in the book of the kings of Israel and of Judah. And they were taken away to Babylon because of their transgression. 2 Now the first who lived in their possessions and in their cities were Israel, and the priests, and the Levites, and the temple servants. 3 Staying in Jerusalem were some from the sons of Judah, and from the sons of Benjamin, and also from the sons of Ephraim and of Manasseh: 4 Uthai, the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, from the sons of Perez, the son of Judah. 5 And from Shiloni: Asaiah the firstborn, and his sons. 6 Then from the sons of Zerah: Jeuel, and their brothers, six hundred ninety. 7 And from the sons of Benjamin: Sallu, the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah; 8 and Ibneiah, the son of Jeroham; and Elah, the son of Uzzi, the son of Michri; and Meshullam, the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah; 9 and their brothers according to their families, nine hundred fifty-six. All these were leaders of their kindred, according to the houses of their fathers. 10 And from the priests: Jedaiah, Jehoiarib, and Jachin; 11 and also Azariah, the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the high priest of the house of God; 12 then Adaiah, the son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malchijah; and Maasai, the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; 13 and also their brothers, leaders according to their families, one thousand seven hundred sixty, very strong experience men, for the work of the ministry in the house of God. 14 Then from the Levites: Shemaiah, the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; 15 and also Bakbakkar the carpenter; and Galal; and Mattaniah, the son of Mica, the son of Zichri, the son of Asaph; 16 and Obadiah, the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun; and Berechiah, the son of Asa, the son of Elkanah, who lived at the entrance to Netophah. 17 Now the gatekeepers were Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman; and their brother Shallum was the leader. 18 For until that time, at the gate of the king to the east, the sons of Levi served in their turns. 19 Truly, Shallum, the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, with his brothers and his father’s house, these Korahites, were over the works of the ministry of keeping the vestibules of the tabernacle. And their families, in turns, were keepers of the entrance to the camp of the Lord. 20 Now Phinehas, the son of Eleazar, was their ruler before the Lord. 21 But Zechariah, the son of Meshelemiah, was the keeper of the gate of the tabernacle of the testimony. 22 All these, chosen as porters for the gates, were two hundred twelve. And they were recorded in their own towns, those whom David, and the seer Samuel, appointed, in their faith, 23 as with them, so also with their sons, at the gates of the house of the Lord and the tabernacle, by their turns. 24 At the four directions, there were gatekeepers, that is, at the east, and at the west, and at the north, and at the south. 25 Now their brothers were staying in the villages, and they arrived on their Sabbaths, from time to time. 26 To these four Levites were entrusted the entire number of the gatekeepers, and they were over the chambers and storehouses of the house of the Lord. 27 And they remained in their watches, on all sides of the temple of the Lord, so that, when the time had arrived, they might open the gates in the morning. 28 Some from their kindred were also over the vessels of the ministry. For the vessels were both carried in and carried out according to number. 29 Some of them also were entrusted with the equipment of the 226 sanctuary; they were in charge of the fine wheat flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the aromatics. 30 Now the sons of the priests composed the ointments from the aromatics. 31 And Mattithiah, a Levite, the firstborn of Shallum the Korahite, was in charge of those things that were cooked in a frying pan. 32 Now some of the sons of Kohath, their brothers, were over the bread of the presence, so that they might continually prepare it new for each Sabbath. 33 These are the leaders of the singing men, according to the families of the Levites, who were dwelling in the chambers, so that they might carry out their ministry continually, day and night. 34 The heads of the Levites, leaders according to their families, abode in Jerusalem. 35 Now in Gibeon, there lived Jeiel, the father of Gibeon, and the name of his wife was Maacah. 36 His firstborn son was Abdon, and then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab, 37 as well as Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth. 38 Then Mikloth conceived Shimeam. These lived opposite their brothers in Jerusalem, with their brothers. 39 Now Ner conceived Kish, and Kish conceived Saul. And Saul conceived Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal. 40 And the son of Jonathan was Meribbaal. And Meribbaal conceived Micah. 41 Now the sons of Micah were Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz. 42 And Ahaz conceived Jarah. And Jarah conceived Alemeth, and Azmaveth, and Zimri. Then Zimri conceived Moza. 43 Truly, Moza conceived Binea, whose son, Rephaiah, conceived Eleasah, from of whom was born Azel. 44 Now Azel had six sons, whose names are: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, Hanan. These are the sons of Azel.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.