výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 2, 1-55

1 Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon, 2 Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser. 3 Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho. 4 Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět. 5 Synové Fáresovi: Ezron a Hamul. 6 Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět. 7 A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté. 8 Synové pak Etanovi: Azariáš. 9 Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai. 10 Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda. 11 Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza. 12 A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai. 13 Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího, 14 Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého, 15 Ozema šestého, Davida sedmého, 16 A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři. 17 Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský. 18 Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon. 19 Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura. 20 A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele. 21 Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba. 22 Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád. 23 Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst.To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova. 24 Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa. 25 Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia. 26 Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova. 27 Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker. 28 Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur. 29 Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida. 30 A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí. 31 Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai. 32 Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí. 33 Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi. 34 Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu. 35 Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie. 36 Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada. 37 Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda. 38 Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše. 39 Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu. 40 Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma. 41 Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama. 42 Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova. 43 Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema. 44 Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie. 45 Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských. 46 Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza. 47 Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf. 48 S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana. 49 Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa. 50 Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských, 51 Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských. 52 Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských. 53 A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští. 54 Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských, 55 A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon,
Gn 29:32 - Tedy počala Lía a porodila syna, a nazvala jméno jeho Ruben; nebo řekla: Jistě viděl Hospodin trápení mé; jižť nyní milovati mne bude muž můj.
Gn 30:5 - Tedy počavši Bála, porodila Jákobovi syna.
Gn 35:18 - I stalo se, když k smrti pracovala, (nebo umřela), nazvala jméno jeho Ben Oni; ale otec jeho nazval ho Beniaminem.
Gn 35:22 - Stalo se pak také, když bydlil Izrael v té krajině, že Ruben šel, a spal s Bálou, ženinou otce svého; o čemž uslyšel Izrael. Bylo pak synů Jákobových dvanácte.
Gn 46:8 - A tato jsou jména synů Izraelových, kteříž vešli do Egypta: Jákob a synové jeho. Prvorozený Jákobův Ruben.

Verš 3
Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho.
Gn 38:3 - Kterážto počala a porodila syna; i nazval jméno jeho Her.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Her, Onan, Séla, Fáres a Zára. (Ale umřel Her a Onan v zemi Kananejské.) Fáres pak měl syny: Ezrona a Hamule.
Nm 26:19 - Synové Judovi: Her a Onan; ale zemřeli Her i Onan v zemi Kanánské.

Verš 4
Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.
Gn 38:28 - A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé.
Mt 1:3 - Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.

Verš 5
Synové Fáresovi: Ezron a Hamul.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Her, Onan, Séla, Fáres a Zára. (Ale umřel Her a Onan v zemi Kananejské.) Fáres pak měl syny: Ezrona a Hamule.

Verš 7
A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté.
Joz 7:25 - Kdež řekl Jozue: Proč jsi zkormoutil nás? Zkormutiž tebe Hospodin v tento den. I uházel jej všecken lid kamením, a spálili je ohněm, ukamenovavše je kamením.

Verš 10
Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.
Rút 4:19 - Ezron pak zplodil Rama, Ram pak zplodil Aminadaba;
Mt 1:3 - Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.
Nm 1:7 - Z Judova Názon, syn Aminadabův;
Nm 2:3 - Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,

Verš 20
A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.
Ex 31:2 - Hle, povolal jsem ze jména Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.