výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 5, 1-26

1 Synové pak Rubenovi prvorozeného Izraelova: (nebo on byl prvorozený, ale když poškvrnil lože otce svého, dáno jest prvorozenství jeho synům Jozefovým, syna Izraelova, však jemu není přičteno prvorozenství. 2 Nebo Judas byl nejsilnější z bratří svých, a kníže mezi nimi, ale prvorozenství Jozefovi náleželo). 3 Synové, pravím, Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi. 4 Synové Joelovi: Semaiáš syn jeho, Gog syn jeho, Semei syn jeho; 5 Mícha syn jeho, Reaiáš syn jeho, Bál syn jeho; 6 Béra syn jeho, jehož zavedl Tiglatfalazar král Assyrský. Ten byl knížetem pokolení Rubenova. 7 Bratří pak jeho po čeledech jejich, když vyčteni byli po rodinách svých, knížetem byl Jehiel a Zachariáš. 8 A Béla syn Azaza, syna Semy, syna Joelova. Ten bydlil v Aroer až do Nébo a Balmeon. 9 Potom i na východ bydlil, až kudy se vchází na poušť od řeky Eufrates; nebo stáda jejich rozmnožila se v zemi Galádské. 10 Pročež ve dnech Saulových bojovali s Agarenskými, kteříž poraženi jsou od ruky jejich. A tak bydlili v staních jejich po vší krajině východní země Galádské. 11 Synové pak Gádovi naproti nim bydlili v zemi Bázan, až do Sálechy. 12 Joel byl kníže jejich, a Safan druhý. Ale Janai a Safat v Bázan zůstali. 13 Bratří pak jejich po domích otců svých: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jachan, Zia, Heber, těch sedm. 14 (Ti byli synové Abichailovi, synové Hurovi, synové Jaroachovi, synové Galádovi, synové Michaelovi, synové Jesisovi, synové Jachdovi, synové Buzovi.) 15 Též Ahi syn Abdiele, syna Gunova, kníže v domě otců jich. 16 I bydlili v Galád, v Bázan a v vesnicech jeho, a ve všech předměstích Sáron, až do hranic jejich. 17 Všickni tito vyčteni byli ve dnech Jotama krále Judského, a ve dnech Jeroboáma krále Izraelského. 18 Synů Rubenových a Gádových a polovice pokolení Manassesova, mužů silných, nosících štít a meč, a natahujících lučiště, a umělých v bitvě, čtyřidceti a čtyři tisíce, sedm set a šedesát vycházejících k boji. 19 I bojovali s Agarenskými, Iturejskými, Nafejskými a Nodabskými. 20 A měli pomoc proti nim. I dáni jsou v ruku jich Agarenové i všecko, což měli. Nebo k Bohu volali v boji, a vyslyšel je, nebo doufali v něho. 21 I zajali stáda jejich, velbloudů jejich padesáte tisíců, a dobytka dvě stě a padesáte tisíců, a oslů dva tisíce, a lidí sto tisíc osob. 22 Zraněných také množství padlo, nebo od Boha byla porážka ta. I bydlili na místě jejich až do přestěhování svého. 23 Synové pak polovice pokolení Manassesova bydlili v té zemi od Bázanu až do Balhermon i Sanir, totiž hory Hermon; nebo i oni rozmnoženi byli. 24 Tato pak byla knížata v domě otců jejich: Efer, Jesi, Eliel, Azriel, Jeremiáš, Hodaviáš a Jachdiel, muži udatní a silní, muži slovoutní, knížata domu otců svých. 25 Ale když přestoupili proti Bohu otců svých, a smilnili, následujíce bohů národů země té, kteréž shladil Bůh od tváři jejich: 26 Vzbudil Bůh Izraelský ducha Fule krále Assyrského, a ducha Tiglatfalazara krále Assyrského, kterýž přenesl pokolení Rubenovo a Gádovo a polovici pokolení Manassesova, a dovedl je do Chelach a do Chabor, až do Hara a k řece Gozan až do dnešního dne.

1Krn 5, 1-26

Verš 11
Synové pak Gádovi naproti nim bydlili v zemi Bázan, až do Sálechy.
Joz 13:24 - Dal také Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým, po čeledech jejich dědictví.

Verš 3
Synové, pravím, Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
Gn 46:9 - A synové Rubenovi: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.
Ex 6:14 - Tito jsou přední v čeledech otců svých. Synové Rubenovi, prvorozeného Izraelova: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi. Ty jsou čeledi Rubenovy.
Nm 26:5 - Ruben prvorozený byl Izraelův. Synové Rubenovi: Enoch, z něhož pošla čeled Enochitská; Fallu, z něhož čeled Fallutská;

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.