výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 18, 1-17

1 Stalo se potom, že porazil David Filistinské, a zemdlil je, a vzal Gát i vesnice jeho z ruky Filistinských. 2 Porazil také i Moábské, a učiněni jsou Moábští služebníci Davidovi, a dávali jemu plat. 3 Porazil též David Hadarezera krále Soba v Emat, když byl vytáhl, aby opanoval řeku Eufrates. 4 A pobral mu David tisíc vozů, a sedm tisíc jízdných, a dvadceti tisíc mužů pěších, a zpodřezoval David žily všechněm koňům vozníkům. Toliko zanechal z nich ke stu vozům. 5 Přitáhli pak byli Syrští od Damašku na pomoc Hadarezerovi králi Soba, ale David porazil z Syrských dvamecítma tisíc mužů. 6 Tedy osadil David Syrii Damašskou. I učiněni jsou Syrští služebníci Davidovi, dávajíce plat; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil. 7 Pobral také David štíty zlaté, kteréž měli služebníci Hadarezerovi, a přinesl je do Jeruzaléma. 8 Z Tibchat též a z Chun, měst Hadarezerových, nabral David mědi velmi mnoho, z kteréž potom slil Šalomoun moře měděné, a sloupy i nádobí měděné. 9 A když uslyšel Tohu král Emat, že porazil David všecko vojsko Hadarezera krále Soba, 10 Poslal Adorama syna svého k králi Davidovi, aby ho pozdravil přátelsky, a spolu se s ním radoval z toho, že bojoval s Hadarezerem, a porazil ho; (nebo válčil Tohu s Hadarezerem). Kterýžto přinesl všelijaké nádoby zlaté a stříbrné i měděné. 11 Ty také obětoval král David Hospodinu s stříbrem a zlatem, kteréhož byl nabral ze všech národů, z Idumejských, z Moábských, z synů Ammon, z Filistinských, i z Amalechitských. 12 Abizai také syn Sarvie porazil Idumejských v údolí solnatém osmnácte tisíc. 13 Protož i nad Idumejskými postavil stráž, a učiněni jsou všickni Idumejští služebníci Davidovi; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli obrátil. 14 A tak kraloval David nade vším Izraelem, a činil soud a spravedlnost všemu lidu svému. 15 Joáb pak syn Sarvie byl nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův byl kancléřem. 16 Sádoch také syn Achitobův a Abimelech syn Abiatarův byli kněžími, a Susa byl písařem. 17 Banaiáš pak syn Joiadův byl nad Cheretejskými a Peletejskými, a synové Davidovi knížaty při králi.

1Krn 18, 1-17

1Krn 18,1-17 - Pozri poznámky k 2 Sam 8,1–18.

1Krn 18,6 - Slovo "dozorcov" v osnove chýba. Doplnili sme ho podľa osnovy Kníh Samuelových.

1Krn 18,8 - V 2 Sam 8,8 sa tie mestá volali Beta a Berot.