výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 10, 1-14

1 Když pak bojovali Filistinští s Izraelem, utíkali muži Izraelští před Filistinskými, a padli, zbiti jsouce na hoře Gelboe. 2 I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu, Abinadaba a Melchisua, syny Saulovy. 3 A když se zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci s luky, a postřelen jest od střelců. 4 Protož řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím, aby přijdouce ti neobřezanci, nečinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj. 5 Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul, nalehl i on na meč a umřel. 6 A tak umřel Saul i tři synové jeho, a všecka čeled jeho spolu zemřeli. 7 Když pak uzřeli všickni muži Izraelští, kteříž bydlili za tím údolím, že utekli Izraelští, a že zemřeli Saul i synové jeho, opustivše města svá, též utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich. 8 Potom nazejtří přišli Filistinští, aby zloupili pobité. I nalezli Saule a syny jeho, ležící na hoře Gelboe. 9 A svlékše ho, vzali hlavu jeho i odění jeho, a poslali po zemi Filistinské vůkol, aby to ohlášeno bylo modlám jejich i lidu. 10 Složili také i odění jeho v chrámě boha svého, hlavu pak jeho přibili v chrámě Dágon. 11 Tedy uslyšavše všickni v Jábes Galád všecko, což učinili Filistinští Saulovi, 12 Zdvihli se všickni muži silní a vzali tělo Saulovo, a těla synů jeho, a přinesli je doJábes. A pochovavše kosti jejich pod jedním dubem v Jábes, postili se sedm dní. 13 A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, totiž proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho, 14 A nedoptával se Hospodina. Protož zabil jej, a přenesl království na Davida syna Izai.

1Krn 10, 1-14

Verš 10
Složili také i odění jeho v chrámě boha svého, hlavu pak jeho přibili v chrámě Dágon.
1Sam 31:10 - I složili odění jeho v chrámě Astarot, tělo pak jeho přibili na zdi Betsan.

Verš 13
A tak umřel Saul pro přestoupení své, jímž byl přestoupil proti Hospodinu, totiž proti slovu Hospodinovu, jehož neostříhal, a že se také radil s duchem věštím, doptávaje se ho,
1Sam 28:8 - Tedy změniv Saul oděv, oblékl se v roucho jiné, a šel sám a dva muži s ním, a přišli k ženě té v noci. I řekl: Medle hádej mi skrze ducha věštího, a způsob to, ať ke mně vyjde ten, kohož bych jmenoval tobě.

1Krn 10,1-12 - Tieto verše sa skoro doslovne zrovnávajú s 1 Sam 31,1–13. Pozri poznámky k tej stati. Tam je tiež opísané, čo sa stalo so Šaulovým telom. Podľa 1 Sam 31,13 pochovali kosti Šaula a jeho synov pod tamariškou.