výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 6, 1-81

1 Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari. 2 Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel. 3 Synové pak Amramovi: Aron, Mojžíš, a Maria. Synové pak Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar. 4 Eleazar zplodil Fínesa, Fínes zplodil Abisua. 5 Abisua pak zplodil Bukki, Bukki pak zplodil Uzi. 6 Uzi pak zplodil Zerachiáše, Zerachiáš pak zplodil Meraiota. 7 Meraiot zplodil Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba. 8 Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa. 9 Achimaas pak zplodil Azariáše, Azariáš pak zplodil Jochanana. 10 Jochanan pak zplodil Azariáše. Onť jest užíval kněžství v domě, jejž ustavěl Šalomoun v Jeruzalémě. 11 Zplodil pak Azariáš Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba. 12 Achitob zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Salluma. 13 Sallum pak zplodil Helkiáše, Helkiáš pak zplodil Azariáše. 14 Azariáš pak zplodil Saraiáše, Saraiáš pak zplodil Jozadaka. 15 Jozadak pak odšel, když převedl Hospodin Judu a Jeruzalém skrze Nabuchodonozora. 16 Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari. 17 Tato pak jsou jména synů Gersomových: Lebni a Semei. 18 Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel. 19 Synové Merari: Moholi a Musi. A tak ty jsou čeledi Levítů po otcích jejich. 20 Gersomovi: Lebni syn jeho, Jachat syn jeho, Zimma syn jeho, 21 Joach syn jeho, Iddo syn jeho, Zára syn jeho, Jetrai syn jeho. 22 Synové Kahat: Aminadab syn jeho, Chóre syn jeho, Assir syn jeho, 23 Elkána syn jeho, a Abiazaf syn jeho, Assir syn jeho, 24 Tachat syn jeho, Uriel syn jeho, Uziáš syn jeho, Saul syn jeho. 25 Synové pak Elkánovi: Amasai a Achimot. 26 Elkána: Synové Elkánovi: Zofai syn jeho, a Nachat syn jeho, 27 Eliab syn jeho, Jerocham syn jeho, Elkána syn jeho. 28 Synové pak Samuelovi: Prvorozený Vasni a Abia. 29 Synové Merari: Moholi, Lebni syn jeho, Semei syn jeho, Uza syn jeho, 30 Sima syn jeho, Aggia syn jeho, Azaiáš syn jeho. 31 Tito jsou pak, kteréž ustanovil David k zpívání v domě Hospodinově, když tam postavena truhla, 32 Kteříž přisluhovali před příbytkem stánku úmluvy zpíváním, dokudž neustavěl Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě, a stáli podlé pořádku svého v přisluhování svém. 33 Tito jsou pak, kteříž stáli, i synové jejich, z synů Kahat: Héman kantor, syn Joele, syna Samuelova, 34 Syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Tohu, 35 Syna Sufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasai, 36 Syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Sofoniášova, 37 Syna Tachatova, syna Assirova, syna Abiazafova, syna Chóre, 38 Syna Izarova, syna Kahatova, syna Léví, syna Izraelova. 39 A bratr jeho Azaf, kterýž stával po pravici jeho. Azaf pak byl syn Berechiáše, syna Simova, 40 Syna Michaelova, syna Baaseiášova, syna Malkiášova, 41 Syna Etni, syna Záry, syna Adaiova, 42 Syna Etanova, syna Zimmova, syna Semeiova, 43 Syna Jachatova, syna Gersomova, syna Léví. 44 Synové pak Merari, bratří jejich, stávali po levici: Etan, syn Kísi, syna Abdova, syna Malluchova, 45 Syna Chasabiášova, syna Amaziášova, syna Helkiášova, 46 Syna Amzova, syna Bánova, syna Semerova, 47 Syna Moholi, syna Musi, syna Merari, syna Léví. 48 Bratří pak jejich Levítové jiní oddáni jsou ke všelikému přisluhování příbytku domu Božího. 49 Ale Aron a synové jeho pálili na oltáři zápalu a na oltáři kadění, při všelikém přisluhování svatyně svatých, a k očišťování Izraele podlé všeho toho, jakož přikázal Mojžíš služebník Boží. 50 Tito pak jsou synové Aronovi: Eleazar syn jeho, Fínes syn jeho, Abisua syn jeho, 51 Bukki syn jeho, Uzi syn jeho, Zerachiáš syn jeho, 52 Meraiot syn jeho, Amariáš syn jeho, Achitob syn jeho, 53 Sádoch syn jeho, Achimaas syn jeho. 54 A tato obydlé jejich, po příbytcích jejich, v mezech jejich, synů Aronových po čeledi Kahatských; nebo jejich byl los. 55 A protož dali jim Hebron v zemi Judské, a předměstí jeho vůkol něho. 56 Pole však městská a vsi jejich dali Kálefovi synu Jefonovu. 57 Synům pak Aronovým dali z měst Judských města útočišťná: Hebron a Lebno a předměstí jeho, a Jeter i Estemo a předměstí jeho, 58 A Holon i předměstí jeho, a Dabir i předměstí jeho, 59 Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho. 60 Z pokolení pak Beniamin: Gaba a předměstí jeho, a Allemet i předměstí jeho, i Anatot a předměstí jeho, všech měst jejich třinácte měst po čeledech jejich. 61 Synům též Kahatovým ostatním z čeledi toho pokolení dáno v polovici pokolení Manassesova losem měst deset. 62 Synům pak Gersonovým po čeledech jejich v pokolení Izachar a v pokolení Asser, a v pokolení Neftalím, a v pokolení Manassesovu v Bázan měst třináct. 63 Synům Merari po čeledech jejich v pokolení Ruben, a v pokolení Gád, a v pokolení Zabulon losem měst dvanáct. 64 Dali synové Izraelští Levítům ta města a předměstí jejich. 65 A dali je losem v pokolení synů Judových, a v pokolení synů Simeonových, a v pokolení synů Beniaminových, města ta, kteráž jmenovali ze jména. 66 A kteříž byli z čeledi synů Kahat, (byla pak města a hranice jejich v pokolení Efraimovu), 67 Těm dali města útočišťná: Sichem a předměstí jeho na hoře Efraim, a Gázer a předměstí jeho, 68 A Jekmaam i předměstí jeho, a Betoron i předměstí jeho, 69 Též i Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho. 70 A v polovici pokolení Manassesova: Aner a předměstí jeho, Balám a předměstí jeho, čeledem synů Kahat ostatním. 71 Synům pak Gersonovým v čeledi polovice pokolení Manassesova dali Golan v Bázan s předměstím jeho, a Astarot i předměstí jeho. 72 V pokolení pak Izachar: Kádes s předměstím jeho, Daberet a předměstí jeho, 73 Rámot také s předměstím jeho, a Anem i předměstí jeho. 74 V pokolení pak Asser: Masal s předměstím jeho, a Abdon i předměstí jeho, 75 Též Hukok s předměstím jeho, Rohob také i předměstí jeho. 76 V pokolení pak Neftalímovu: Kádes v Galilei a předměstí jeho, Hamon a předměstí jeho, a Kariataim i předměstí jeho. 77 Synům Merari ostatním v pokolení Zabulonovu dali Remmon s předměstím jeho, Tábor a předměstí jeho. 78 A za Jordánem u Jericha, k východní straně Jordánu, v pokolení Rubenovu: Bozor na poušti s předměstím jeho, a Jasa i předměstí jeho. 79 Kedemot také s předměstím jeho, a Mefat i předměstí jeho. 80 V pokolení pak Gád: Rámot v Galád s předměstím jeho, a Mahanaim i předměstí jeho, 81 I Ezebon s předměstím jeho, a Jazer i předměstí jeho.

1Krn 6, 1-81

Verš 1
Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
Gn 46:11 - Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
Ex 6:16 - A tato jsou jména synů Léví v rodech jejich: Gerson, Kahat a Merari. Let pak života Léví bylo sto třidceti a sedm let.
Nm 26:57 - Tito pak jsou sečteni z Levítů po čeledech svých: Gerson, z něhož čeled Gersonitská; Kahat, z něhož čeled Kahatská; Merari, z něhož čeled Meraritská.
1Krn 23:6 - I nařídil David pořádku mezi syny Léví, totiž mezi syny Gerson, Kahat a Merari.

Verš 8
Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa.
2Sam 8:17 - Sádoch také syn Achitobův a Achimelech syn Abiatarův kněžími, a Saraiáš písařem.
2Sam 15:27 - Řekl ještě král Sádochovi knězi: Zdaliž ty nejsi vidoucí? Navratiž se do města u pokoji, Achimaas pak syn tvůj, a Jonata syn Abiatarův, dva synové vaši, budou s vámi.

Verš 16
Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari.
Ex 6:17 - Synové Gerson: Lebni a Semei po čeledech svých.

Verš 49
Ale Aron a synové jeho pálili na oltáři zápalu a na oltáři kadění, při všelikém přisluhování svatyně svatých, a k očišťování Izraele podlé všeho toho, jakož přikázal Mojžíš služebník Boží.
Ex 30:7 - I kaditi bude na něm Aron kadidlem z vonných věcí; každého jitra, když spraví světla, kaditi bude.
Ex 30:10 - Toliko očištění vykoná nad rohy jeho Aron jednou v roce, krví oběti za hřích v den očišťování; jednou v roce očištění vykoná na něm po rodech vašich; svatosvaté jest Hospodinu.
Nm 4:16 - Eleazar pak, syn Arona kněze, pečovati bude o olej k svícení a kadění vonnými věcmi a obět ustavičnou i o olej pomazání, svěřený sobě maje všecken příbytek a všecky věci, kteréž v něm jsou, svatyni a nádoby její.
Nm 7:10 - Obětovali tedy knížata ku posvěcování oltáře v ten den, když pomazán byl; obětovali, pravím, dar svůj před oltářem.
Nm 18:1 - A protož řekl Hospodin Aronovi: Ty a synové tvoji i dům otce tvého s tebou ponesete nepravost svatyně; ty také i synové tvoji s tebou ponesete nepravost kněžství svého.

Verš 22
Synové Kahat: Aminadab syn jeho, Chóre syn jeho, Assir syn jeho,
Ex 6:24 - Synové pak Chore: Asser, Elkana a Abiazaf. Ty jsou čeledi Choritských.

Verš 56
Pole však městská a vsi jejich dali Kálefovi synu Jefonovu.
Joz 21:12 - Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.