výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 14, 1-17

1 Týrsky kráľ Chírám poslal Dávidovi poslov, cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. 2 Tu spoznal Dávid, že Hospodin ho potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že kvôli jeho ľudu Izraelu vyvýšil jeho kráľovstvo. 3 V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbáb, Nátán, Šalamún, 5 Jibchár, Elíšúa, Elpelet, 6 Nógáh, Nefeg, Jáfia, 7 Elíšámá, Beeljáda a Elífelet. 8 Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa všetci hľadať ho. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim. 9 Keď Filištínci prišli plieniť do údolia Refáím, 10 Dávid sa spýtal Boha: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu povedal: Vytiahni a dám ti ich do rúk. 11 Tak tiahli do Baal-Perácímu, kde ich Dávid porazil. Tu povedal Dávid: Prostredníctvom mňa Boh pretrhol mojich nepriateľov ako prietrž vôd. Preto nazvali to miesto Baal-Perácím. 12 Zanechali tam i svoje božstvá. Dávid rozkázal spáliť ich v ohni. 13 Keď Filištínci opätovne plienili v údolí, 14 Dávid sa znova spytoval Boha; Boh mu riekol: Netiahni za nimi, ale obíď ich a napadni od balzamovníkov. 15 Len čo začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šelest chôdze, vyjdi do boja, lebo Hospodin vyšiel pred tebou poraziť tábor Filištíncov. 16 Dávid vykonal, ako mu Boh prikázal, a porazil tábor Filištíncov od Gibeónu až po Gezer. 17 Povesť o Dávidovi prenikla do všetkých krajín a Hospodin zoslal bázeň pred ním na všetky národy.

1Krn 14, 1-17

Verš 1
Týrsky kráľ Chírám poslal Dávidovi poslov, cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.
2Sam 5:11 - Týrsky kráľ Chírám poslal poslov k Dávidovi, i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom.

Verš 4
Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbáb, Nátán, Šalamún,
1Krn 3:5 - Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbáb, Nátan a Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Amíélovej,

1Krn 14,1-16 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,11–25.