výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 5, 1-41

1 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneuctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenectvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zozname však nebol vedený ako prvorodený. 2 Hoci Júda mal prevahu nad svojimi bratmi a aj knieža vyšlo z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho: Enoch, Pallú, Checrón a Karmí. 4 Synovia Jóélovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí, 5 jeho syn Mícha, jeho syn Reája, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beéra, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser do zajatia. On bol kniežaťom Rúbenovcov. 7 Jeho bratia, po čeľadiach, ako boli zapísaní do rodového zoznamu, boli: predák Jeíél, ďalej Zecharja, 8 Bela, syn Azáza, syna Šemu, syna Jóélovho, ktorý býval v Aróéri až po Nebó a Baal-Meón. 9 Býval aj na východe po prístup k púšti, siahajúcej po rieku Eufrat, lebo sa ich statok v gileádskom kraji rozmnožil. 10 Za čias Saulových viedli vojnu proti Hagrijcom. Keď im tamtí padli do rúk, usadili sa v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu. 11 Synovia Gádovi bývali oproti nim v Bášáne až po Salchu. 12 Predákom bol Jóél, druhý Šáfám, ďalší: Janaj a Šáfát v Bášáne. 13 Ich bratia podľa rodín boli: Mícháél, Mešullám, Šeba, Jóraj, Jakán, Zía a Éber, siedmi. 14 To boli synovia Abíchajila, syna Chúrího, syna Járóacha, syna Gileáda, syna Mícháela, syna Ješíšaja, syna Jachdu, syna Búzovho. 15 Achí, syn Abdiéla, syna Gúního, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde a Bášáne, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šárónu, pokiaľ len siahali. 17 Všetci boli zavedení do rodového zoznamu za čias Jótáma, judského kráľa, a za čias izraelského kráľa Járobeáma. 18 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše boli udatní mužovia, ktorí nosili štít a meč, vedeli napínať luk, boli vycvičení v boji: štyridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Náfišovi a Nódábovi. 20 Dostalo sa im však pomoci proti nim, boli im vydaní do rúk Hagrijci i všetci, ktorí boli s nimi. Keď totiž volali v boji o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v Neho. 21 Zajali im stáda - päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc ľudí. 22 Ale i pobitých padlo mnoho, lebo to bol Boží boj. Tak bývali na ich mieste až do zajatia. 23 Príslušníci polovice kmeňa Menašše bývali v kraji od Bášánu po Baal-Chermón, Senír a po pohorie Chermón. Boli veľmi početní. 24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišeí, Elíel, Azriél, Jirmeja, Hódavja a Jachdíél, udatní bojovníci, významní mužovia, predáci svojich rodín. 25 Keď sa však spreneverili Bohu svojich otcov a smilne nasledovali božstvá národov krajiny, ktorých Boh odstránil pred nimi, 26 Boh Izraela vznietil ducha asýrskeho kráľa Púla, čiže ducha asýrskeho kráľa Tiglat-Pilnesera, ktorý odvliekol Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menašše do zajatia a dopravil ich do Chalachu, Chabóru, Háry a k rieke Gózán, kde sú dodnes. 27 Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí. 28 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíél. 29 Synovia Amrámovi: Áron, Mojžiš a dcéra Mária. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár. 30 Eleázár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abíšúu, 31 Abíšúa splodil Bukkího, Bukkí splodil Uzzího, 32 Uzzí splodil Zerachju, Zerachja splodil Merájóta, 33 Merájót splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 34 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Achímaaca, 35 Achímaac splodil Azarju, Azarja splodil Jóchánána, 36 Jóchánán splodil Azarju - ten konal kňazskú službu v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme, 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achítúba, 38 Achítúb splodil Cádóka, Cádók splodil Šalluma, 39 Šallum splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju, 40 Azarja splodil Seráju, Serája splodil Jócádáka, 41 Jócádák však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť do zajatia Júdu a Jeruzalem prostredníctvom Nebúkadnecara.

1Krn 5, 1-41

Verš 11
Synovia Gádovi bývali oproti nim v Bášáne až po Salchu.
Joz 13:24 - Mojžiš dal kmeňu Gád dedičstvo podľa jeho čeľadí:

Verš 3
Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho: Enoch, Pallú, Checrón a Karmí.
Gn 46:9 - Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pallú, Checrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, Chanóch a Pallú, Checrón a Karmí; to sú čeľade Rúbenove.
Nm 26:5 - Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď,

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.