výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

1Krn 5, 1-26

1 A synowie Rubena pierworodnego Izraelowego, (ten bowiem był pierworodny; ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synom Józefa, syna Izraelowego, tak jednak, że go nie poczytano za pierworodnego: 2 Bo Judas był najmężniejsz między braćmi swymi, a książęciem między nimi; ale pierworodztwo należało Józefowi.) 3 Synowie mówię Rubena, pierworodnego Izraelowego, byli: Henoch i Fallu, Hesron i Charmi. 4 Synowie Joelowi: Samajasz syn jego, Gog syn jego, Semej syn jego; 5 Michas syn jego, Reajasz syn jego, Baal syn jego; 6 Bera syn jego, którego wziął w niewolę Teglat Falasar, król Asyryjski; ten był książęciem Rubenitów. 7 A bracia jego według domów swych, gdy byli policzeni według ich narodów, mieli książęta Jehiela i Zacharyjasza. 8 A Bela, syn Azazowy, syna Semmy, syna Joelowego; ten mieszkał w Aroer aż ku Nebo i Baalmeon. 9 Także i na wschód słońca mieszkał, aż kędy wchodzą na puszczę od rzeki Eufrates; albowiem stada ich rozmnożyły się w ziemi Galaadskiej. 10 Ci za dni Saulowych walczyli z Agareńczykami, którzy porażeni są od ręki ich; a tak mieszkali w namiotach ich po wszystkiej krainie wschodniej ziemi Galaadskiej. 11 A synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, aż do Selchy. 12 Joel był przedniejszym ich, a Safam wtóry, a Janaj i Safat zostali w Bazan. 13 A braci ich według domów ojców swych: Michael i Mesullam, i Seba, i Joraj, i Jachan, i Zyja, i Heber, siedm. 14 (Cić są synowie Abihaila, syna Hurowego, syna Jaroachowego, syna, Galaadowego, syna Michaelowego, syna Jesysowego, syna Jachdowego, syna Buzowego;) 15 Achy, syn Abdyjela, syna Gunowego, książę w domu ojców ich. 16 I mieszkali w Galaad, w Bazan, i w miasteczkach jego, i po wszystkich przedmieściach Saron aż do ich granic. 17 Wszyscy ci policzeni byli za dni Jotama, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, króla Izraelskiego. 18 Synów Rubenowych, i Gadowych, i połowy pokolenia Manasesowego, ludzi walecznych, mężów noszących tarczę i miecz, i ciągnących łuk, i ćwiczonych ku bojowi, czterdzieści i cztery tysiące, siedm set i sześćdziesiąt, wychodzących do bitwy. 19 Ci wiedli wojnę z Agareńczykami, z Jeturejczykami, i z Nafejczykami, i Nodabczykami, 20 A mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Agareńczycy ze wszystkim, co mieli, przeto iż do Boga wołali w bitwie, a on ich wysłuchał, iż ufali w nim. 21 I zabrali dobytki ich, wielbłądów ich pięćdziesiąt tysięcy, a owiec dwieście i pięćdziesiąt tysięcy, osłów dwa tysiące, a ludzi sto tysięcy. 22 Albowiem rannych wiele poległo, iż od Boga była ona porażka. I mieszkali na miejscu ich, aż ich zabrano w niewolę. 23 Ale synowie połowy pokolenia Manasesowego mieszkali w onej ziemi od Bazan aż do Baal-Hermon i Sanir, które jest góra Hermon; bo i oni rozmnożeni byli. 24 A cić są książęta domów ojców ich: Efer i Jesy, i Elijel, i Azryjel, i Jeremijasz, i Hodawijasz, i Jachdyjel, mężowie bardzo mocni, mężowie sławni, książęta domu ojców swoich. 25 Ale gdy zgrzeszyli przeciw Bogu ojców swych i cudzołożyli naśladując bogów narodów onej ziemi, które wykorzenił Bóg przed twarzą ich: 26 Wzbudził Bóg Izraelski ducha Fula króla Assyryjskiego, i ducha Teglat Falasera, króla Assyryjskiego, i przeniósł ich: Rubenitów, i Gadydtów, i połowę pokolenia Manasesowego, a zawiódł ich do Hela, i Haboru, i do Ara, i do rzeki Gozan, aż do dnia tego.

1Krn 5, 1-26

Verš 11
A synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, aż do Selchy.
Joz 13:24 - Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo.

Verš 3
Synowie mówię Rubena, pierworodnego Izraelowego, byli: Henoch i Fallu, Hesron i Charmi.
Gn 46:9 - A synowie Rubenowi: Henoch, i Fallu, i Hesron i Charmi.
Ex 6:14 - A cić są przedniejsi z domów ojców ich; synowie Rubena, pierworodnego Izraelowego: Henoch i Falu, Hesron, i Charmi. Teć są rodzaje Rubenowe.
Nm 26:5 - Ruben pierworodny Izraela: synowie Rubenowi Henoch, od którego poszedł dom Henochytów; Fallu, od którego dom Faalluitów;

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.