výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 5, 1-41

1 Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený. 2 Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). 3 Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. 4 Synové Joelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei, 5 jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal 6 a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. 7 Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, 8 Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru až k Nebó a Baal-meonu. 9 A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ až k okraji pouště sahající k řece Eufrat. 10 Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. 11 Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu: 12 Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu. 13 Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. 14 Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna Jaroachova, syna Gileádova, syna Michaelova, syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna Búzova. 15 Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. 16 Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam až sahají. 17 Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma. 18 Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. 19 Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. 20 Během té války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. 21 Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. 22 Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za ně. Bydleli tam pak místo nich až do svého vystěhování. 23 Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu až po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. 24 Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů. 25 Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů té země, které před nimi Bůh vyhubil. 26 Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají až dodnes. 27 Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. 28 Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. 29 Děti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 30 Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, 31 Abišua zplodil Bukiho, Buki zplodil Uziho, 32 Uzi zplodil Zerachiáše, Zerachiáš zplodil Merajota, 33 Merajot zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, 34 Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, 35 Achimaac zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana, 36 Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), 37 Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, 38 Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, 39 Šalum zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše, 40 Azariáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka 41 (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém).

1Krn 5, 1-41

Verš 11
Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu:
Joz 13:24 - Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody:

Verš 3
Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
Gn 46:9 - Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
Ex 6:14 - A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny.
Nm 26:5 - Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský,

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.