výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

1Krn 5, 1-41

1 και υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι ουτος ο πρωτοτοκος και εν τω αναβηναι επι την κοιτην του πατρος αυτου εδωκεν ευλογιαν αυτου τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ και ουκ εγενεαλογηθη εις πρωτοτοκια 2 οτι ιουδας δυνατος ισχυι και εν τοις αδελφοις αυτου και εις ηγουμενον εξ αυτου και η ευλογια του ιωσηφ 3 υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους αρσων και χαρμι 4 υιοι ιωηλ σεμει και βαναια υιος αυτου και υιοι γουγ υιου σεμει 5 υιος αυτου μιχα υιος αυτου ρηχα υιος αυτου βααλ 6 υιος αυτου βεηρα ον μετωκισεν θαγλαθφαλνασαρ βασιλευς ασσουρ ουτος αρχων των ρουβην 7 και αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν τοις καταλοχισμοις αυτων κατα γενεσεις αυτων ο αρχων ιωηλ και ζαχαρια 8 και βαλεκ υιος οζουζ υιος σαμα υιος ιωηλ ουτος κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ και βεελμαων 9 και προς ανατολας κατωκησεν εως ερχομενων της ερημου απο του ποταμου ευφρατου οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ 10 και εν ημεραις σαουλ εποιησαν πολεμον προς τους παροικους και επεσον εν χερσιν αυτων κατοικουντες εν σκηναις εως παντες κατ' ανατολας της γαλααδ 11 υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εως σελχα 12 ιωηλ ο πρωτοτοκος και σαφαμ ο δευτερος και ιανι ο γραμματευς εν βασαν 13 και οι αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων μιχαηλ μοσολλαμ και σεβεε και ιωρεε και ιαχαν και ζουε και ωβηδ επτα 14 ουτοι υιοι αβιχαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου γαλααδ υιου μιχαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου ζαβουχαμ 15 υιου αβδιηλ υιου γουνι αρχων οικου πατριων 16 κατωκουν εν γαλααδ εν βασαν και εν ταις κωμαις αυτων και παντα τα περιχωρα σαρων εως εξοδου 17 παντων ο καταλοχισμος εν ημεραις ιωαθαμ βασιλεως ιουδα και εν ημεραις ιεροβοαμ βασιλεως ισραηλ 18 υιοι ρουβην και γαδ και ημισυ φυλης μανασση εξ υιων δυναμεως ανδρες αιροντες ασπιδας και μαχαιραν και τεινοντες τοξον και δεδιδαγμενοι πολεμον τεσσαρακοντα και τεσσαρες χιλιαδες και επτακοσιοι και εξηκοντα εκπορευομενοι εις παραταξιν 19 και εποιουν πολεμον μετα των αγαρηνων και ιτουραιων και ναφισαιων και ναδαβαιων 20 και κατισχυσαν επ' αυτων και εδοθησαν εις χειρας αυτων οι αγαραιοι και παντα τα σκηνωματα αυτων οτι προς τον θεον εβοησαν εν τω πολεμω και επηκουσεν αυτοις οτι ηλπισαν επ' αυτον 21 και ηχμαλωτευσαν την αποσκευην αυτων καμηλους πεντακισχιλιας και προβατων διακοσιας πεντηκοντα χιλιαδας ονους δισχιλιους και ψυχας ανδρων εκατον χιλιαδας 22 οτι τραυματιαι πολλοι επεσον οτι παρα του θεου ο πολεμος και κατωκησαν αντ' αυτων εως της μετοικεσιας 23 και οι ημισεις φυλης μανασση κατωκησαν εν τη γη απο βασαν εως βααλερμων και σανιρ και ορος αερμων και εν τω λιβανω αυτοι επλεονασθησαν 24 και ουτοι αρχηγοι οικου πατριων αυτων οφερ και ισει και ελιηλ και εσδριηλ και ιερμια και ωδουια και ιεδιηλ ανδρες ισχυροι δυναμει ανδρες ονομαστοι αρχοντες των οικων πατριων αυτων 25 και ηθετησαν εν θεω πατερων αυτων και επορνευσαν οπισω θεων λαων της γης ους εξηρεν ο θεος απο προσωπου αυτων 26 και επηγειρεν ο θεος ισραηλ το πνευμα φαλωχ βασιλεως ασσουρ και το πνευμα θαγλαθφαλνασαρ βασιλεως ασσουρ και μετωκισεν τον ρουβην και τον γαδδι και το ημισυ φυλης μανασση και ηγαγεν αυτους εις χαλαχ και χαβωρ και επι ποταμον γωζαν εως της ημερας ταυτης 27 υιοι λευι γεδσων κααθ και μεραρι 28 και υιοι κααθ αμβραμ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ 29 και υιοι αμβραμ ααρων και μωυσης και μαριαμ και υιοι ααρων ναδαβ και αβιουδ ελεαζαρ και ιθαμαρ 30 ελεαζαρ εγεννησεν τον φινεες φινεες εγεννησεν τον αβισου 31 αβισου εγεννησεν τον βωκαι βωκαι εγεννησεν τον οζι 32 οζι εγεννησε τον ζαραια ζαραια εγεννησεν τον μαριηλ 33 και μαριηλ εγεννησεν τον αμαρια και αμαρια εγεννησεν τον αχιτωβ 34 και αχιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον αχιμαας 35 και αχιμαας εγεννησεν τον αζαρια και αζαριας εγεννησεν τον ιωαναν 36 και ιωανας εγεννησεν τον αζαριαν ουτος ιερατευσεν εν τω οικω ω ωκοδομησεν σαλωμων εν ιερουσαλημ 37 και εγεννησεν αζαρια τον αμαρια και αμαρια εγεννησεν τον αχιτωβ 38 και αχιτωβ εγεννησεν τον σαδωκ και σαδωκ εγεννησεν τον σαλωμ 39 και σαλωμ εγεννησεν τον χελκιαν και χελκιας εγεννησεν τον αζαρια 40 και αζαριας εγεννησεν τον σαραια και σαραιας εγεννησεν τον ιωσαδακ 41 και ιωσαδακ επορευθη εν τη μετοικια μετα ιουδα και ιερουσαλημ εν χειρι ναβουχοδονοσορ

1Krn 5, 1-41

Verš 11
υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εως σελχα
Joz 13:24 - εδωκεν δε μωυσης τοις υιοις γαδ κατα δημους αυτων

Verš 3
υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους αρσων και χαρμι
Gn 46:9 - υιοι δε ρουβην ενωχ και φαλλους ασρων και χαρμι
Ex 6:14 - και ουτοι αρχηγοι οικων πατριων αυτων υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους ασρων και χαρμι αυτη η συγγενεια ρουβην
Nm 26:5 - ρουβην πρωτοτοκος ισραηλ υιοι δε ρουβην ενωχ και δημος του ενωχ τω φαλλου δημος του φαλλουι

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.