výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 10, 1-14

1 Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. 2 Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, 3 rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami. 4 Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. 5 Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. 6 Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. 7 Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. 8 Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři syny. 9 Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. 10 Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. 11 Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, 12 všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. 13 Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, 14 místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu.

1Krn 10, 1-14

Verš 10
Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona.
1Sam 31:10 - Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu.

Verš 13
Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem,
1Sam 28:8 - Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu."

1Krn 10,1-12 - Tieto verše sa skoro doslovne zrovnávajú s 1 Sam 31,1–13. Pozri poznámky k tej stati. Tam je tiež opísané, čo sa stalo so Šaulovým telom. Podľa 1 Sam 31,13 pochovali kosti Šaula a jeho synov pod tamariškou.