výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 12, 1-41

1 Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. 2 Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: 3 V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský, 4 Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, 5 Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský, 6 Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský, 7 Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, 8 Joela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru. 9 Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: 10 V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, 11 čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš, 12 šestý Ataj, sedmý Eliel, 13 osmý Jochanan, devátý Elzabad, 14 desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj. 15 Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. 16 To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. 17 Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. 18 David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!" 19 Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků. 20 Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") 21 Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. 22 Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. 23 Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. 24 Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: 25 Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. 26 Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji. 27 Z Leviho 4 600 mužů 28 včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži 29 a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. 30 Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby ve službách Saulova domu. 31 Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. 32 Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. 33 Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat. 34 Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. 35 Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. 36 Z Dana 28 600 připravených k boji. 37 Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. 38 Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. 39 Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem. 40 Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. 41 Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.

1Krn 12, 1-41

Verš 19
Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.
1Sam 29:1 - Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene v Jizreelu.

1Krn 12,1 - Porov. 1 Sam 27,6 n.

1Krn 12,4 - O Gadere pozri Joz 15,36.

1Krn 12,7 - O Gedore pozri Joz 15,58. Aj Gadera, aj Gedor boli pôvodne júdske mestá, neskoršie sa však do nich prisťahovali Benjamínci.

1Krn 12,19 - Pozri 1 Sam 29,4 n.

1Krn 12,23 - Podáva nielen počet veliteľov, ale počet celého vojska.